Belediye Başkanları Ne Kadar Maaş Alıyor? Bölge Farkı ve Huzur Hakkı Alıyorlar Mı?

2019 Mart yerel seçimleri yaklaşırken çoğu kişinin merak ettiği konu belediye başkanlarının aldıkları maaşlardır. Belediye Başkanları ne kadar maaş alıyor? Bölge Farkı ve Huzur Hakkı Alıyorlar Mı? İşte tüm detaylarıyla Belediye Başkanlarının maaşları...

Kamu Personelleri 08.10.2018, 09:14 08.10.2018, 09:19
Belediye Başkanları Ne Kadar Maaş Alıyor? Bölge Farkı ve Huzur Hakkı Alıyorlar Mı?

2019 Mart yerel seçimleri yaklaşırken çoğu kişinin merak ettiği konu belediye başkanlarının aldıkları maaşlardır. Belediye Başkanları ne kadar maaş alıyor? Bölge Farkı ve Huzur Hakkı Alıyorlar Mı? İşte tüm detaylarıyla Belediye Başkanlarının maaşları...

5393 sayılı Belediye Kanununun "Belediye başkanının özlük hakları" başlıklı 39 uncu maddesinde aynen; "Belediye başkanına nüfusu; a) 10.000'e kadar olan beldelerde 70.000, b) 10.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde 80.000, c) 50.001'den 100.000'e kadar olan beldelerde 100.000, d) 100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde 115.000, e) 250.001'den 500.000'e kadar olan beldelerde 135.000, f) 500.001'den 1.000.000'a kadar olan beldelerde 155.000, g) 1.000.001'den 2.000.000'a kadar olan beldelerde 190.000, h) 2.000.001'den fazla olan beldelerde 230.000 gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir.

Nüfusu 50.001'den az olan il merkezi beldelerde bu ödeneğin hesaplanmasında (c) bendinde belirtilen gösterge rakamı esas alınır.... 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usüllere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan 03.01.2014 tarihli ve 54 sayılı Mali ve Sosyal Haklara ilişkin yayımlanan genelgenin 10'uncu maddesi uyarınca 5393 sayılı Kanun'un 39 ve 32'nci maddelerine atfen belediye başkan ödenekleri tespitinde gösterge rakamlarına 2.280 rakamının eklenmek suretiyle belediye başkan ödeneklerinin hesaplanacağı ve dolayısıyla belediye meclis üyelerinin huzur haklarının da bu meyanda düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümler çerçevesinde, nüfusu 2.000.001'den fazla olan belediyelerdeki belediye başkanlarına 232.280 * 0,11794 = 27.395 TL brüt ücret ödenecektir. Nüfusu 10.000'e kadar olan beldelerde ise 72.280 * 0,11794 = 8.525 TL brüt ücret ödenecektir.

Ayrıca, bunlara çocuk ve eş yardımı ödemesi de yapılacaktır. Diğer hesaplamalar da aynı şekilde yapılacaktır.

Yönetim kurulu başkanlıklarından alınan ücretleri bu hesaba katmıyoruz. Hemen hemen birçok belediye başkanının normal maaşlarına ilave olarak aldıkları yönetim kurulu maaşları bulunmaktadır. Özellikle belediye şirketlerinin yönetim kurulu başkanlıklarından alınan ücretler oldukça yüksek olabilmektedir.

Maaşlara ilave olarak huzur hakkı da ödenir

Diğer yandan, meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25'inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.

Bölge farkı maaşta 1.008 TL'ye kadar ilave ödeme sağlar

Unvanları aynı olsa da bazı personelin maaşları diğerlerinden daha fazla olabilmektedir. Memurların çalıştıkları bölgelere, unvanlara, okullara veya çalıştıkları projelere göre maaşlarında değişiklik olabilmektedir. Özellikle Teknik Hizmetler Sınıfı'nda görev yapan personeller ile Sağlık Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan personellerin maaşlarına Kalkınmada Öncelikli Bölgelere göre ödenen ek tazminat nedeniyle önemli tutarda maaş farkı sağlanmaktadır.

Ek tazminatların hangi unvanlı personele ve en yüksek devlet memuru maaşının yüzde kaçı oranında ödeneceği yan ödeme kararnamesinde tespit edilmiştir. Yan ödeme kararnamesinin ekinde yer alan Kalkınmada Öncelikli Yörelerin dereceleri 7 bölgeye ayrılmıştır ve tazminatlar bölgelere göre farklılık oluşturmaktadır.

Buna göre; Sağlık Hizmetleri Sınıfı'nda görev yapan uzman tabiplere 7. Bölge için ödenen ek tazminat 9500* 0,11794 % 90 = 1.008 TL, pratisyen tabiplere ise 9500*0,11794 *% 50 = 560 TL tutarındadır. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecektir.

Veteriner hekimlere 7. Bölge için ödenen ek tazminat ise 9500*0,11794 * % 70 = 784 TL tutarındadır. Yine Teknik Hizmetler Sınıfı'nda görev yapan mühendislere 7. Bölge için ödenen ek tazminat ise 9500* 0,11794 * % 35= 392 TL tutarındadır. Bu hizmet sınıfında çalışanlara ödenecek azami ek ödeme tutarı ek yüksek devlet memuru maaşının % 70'i oranında olup, bu tutar 9500* 0,11794 * % 70 = 784 TL'dir. Ek tazminat ödemesinde en düşük tazminat 1. Bölge için en yüksek tazminat ise 7. Bölge için belirlenmiştir. Yani bölge derecesi yükseldikçe ödenen ek tazminat oranı da yükselmektedir. Benzer ödemelerin niçin başka hizmet sınıfları için belirlenmediği sorusunun sorulması gerekmektedir. Özellikle öğretmenler için. Ümit ederiz ki bu soruyu soranlar çıkar.

2018 yılında lüks lojmanlarda oturanlar ne kadar kira ödüyor?

Daha önce bu köşeden lojmanlarla ilgili sıkıntıları sıraladık ama kimseden ses çıkmadı. Birçok kamu görevlisi evi olduğu halde lojmana müracaat etmekte ve lojman çıkınca da evini kiraya vermektedir. Kimisi de kurumunun lojmanı olduğu halde beğenmediği için lojman kiralattırmaktadır. Düşük ücretli memurlara böyle imkanlar sunulmadığı için yüksek ücretli memura verilen kiralık lojmanlar veya görev tahsisli lojmanlar bir nevi örtülü yardım yerine geçmektedir. Bu yardım özellikle de görev tahsisli lojmanlarda oturma hakkı olanlar için çantada kekliktir.

Bu açıklamalardan sonra 380 No.'lu Milli Emlak Genel Tebliği'ne göre 2018 yılı için 220 metre karelik bir lojman için bir kamu görevlisinin ödeyeceği kira bedelini şu şekilde hesaplayabiliriz; 120 (lojman büyüklüğü ne kadar olursa olsun 120 metre kare üzerinden hesaplanır) *4,25 = 510 TL. Bu tutardan % 30 indirim yapılmakta olup indirim tutarı ise 447,60* 30/100= 153 TL. Ödenecek lojman kira tutarı ise; 357 TL'dir.

Özellikle birçok üst düzey kamu görevlisine yüksek rakamlarla lojman kiralaması yapılmakta ve bu tutarlar 5 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Lojman kira bedeli ne kadar yüksek olursa olsun kamu görevlisinin ödeyeceği azami lojman kira tutarı 357 TL'dir. Nasıl, belirlenen lojman kira tutarı oldukça yüksek bir rakam değil mi?

Ahmet Ünlü /  Yeni Şafak

Yorumlar (0)