Alexa
10 Kasım 2016 Perşembe 16:37
Kamupersoneli.net Ailesi Olarak Mesleki Yeterlilik Kurumunu Ziyaret Ettik
Mesleki Yeterlilik Kurumu faaliyetleri nelerdir? 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), ülkemizde ulusal yeterlilik sisteminin kurulması ve işletilmesi amacıyla 5544 Sayılı Kanun ile 2006 yılında kurulmuştur.  Ulusal yeterlilik sistemi eğitim ile istihdam arasında doğru ilişkinin kurulmasını sağlayan, bireylerin bilgi ve becerilerinin; güvenilir, şeffaf ve uluslararası kıyaslanabilir bir altyapı içinde değerlendirilmesine ve belgelendirilmesine imkân veren faaliyetler bütünüdür. Bu sistem dâhilinde yürütülen tüm faaliyetler çalışma hayatında yer alan sosyal tarafların, sivil toplum örgütlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının katkıları ile gerçekleştirilmektedir.

MYK’nın temel vizyonu eğitimin istihdamla uyumunu güvence altına alarak çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının sağlanmasına öncülük etmek, uluslararası ölçekte tanınan, etkin ve saygın bir kurum olmaktır. Kalite güvencesi sağlanmış ulusal yeterlilik sistemini oluşturmak ve sürdürmek, MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerine uluslararası ölçekte itibar sağlamak ve böylece işgücünün hareketliliğini kolaylaştırmak Kurumumuzun stratejik hedefleri arasında bulunmaktadır. 
Temel göstergelerde Kurum hangi aşamada?

Kurumumuz bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda şu ana kadar 873 taslak meslek standardı hazırlanmış ve bunlardan 681’i resmi gazete’de yayımlanarak ulusal meslek standardı niteliği kazanmıştır.  Ulusal meslek standartlarını esas alarak hazırlanan ve sınav ve belgelendirme esaslarını düzenleyen 341 ulusal yeterlilik yürürlüğe girmiştir. 171 ulusal yeterliliğin de hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri Kurumumuzca yetkilendirilmiş ve uluslararası akreditasyona sahip kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmekte olup, bugün itibariyle 56 kuruluş ülke genelinde bir fiil MYK’ nın gözetim ve denetim altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bugün itibariyle ülke genelinde yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan yaklaşık 90 bin kişi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olarak ülkemizin nitelikli işgücü havuzunda yer almaya başlamıştır. 

Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikleri biraz daha açıklayabilir misiniz?

Meslek standartlarının hazırlanması sistemin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Ulusal meslek standardı; bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren ve MYK bünyesinde bulunan sektör komiteleri tarafından doğrulanan uluslararası standartlara uygun normlardır. 

Meslek standartlarını takiben bu normlar esas alınarak bireyin mesleki niteliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik ile ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ve belgelendirme faaliyetlerine girdi teşkil eden ulusal yeterlilikler hazırlanmaktadır. 

Önemli bir husus ise MYK tarafından hazırlanan standart ve yeterliliklerin ülkemizde verilen tüm mesleki eğitim faaliyetlerin müfredatlarına yansıtılmasının 5544 sayılı Kanun ile zorunlu hale getirilmiş olmasıdır.  


MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin çalışma hayatına etkileri nelerdir?

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin çalışma hayatına getireceği etkileri öncelikle belgenin sahip olduğu avantajları anlatarak ifade edebiliriz. Şöyle ki; MYK’nın Avrupa Birliği ile uyumlu olarak kurmak ve işletmek ile görevli olduğu ulusal yeterlilik sisteminin nihai çıktısı olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli işgücü ile orta ve uzun vadede nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesi, istihdam piyasasının gelişmesi, üretimde verimlilik ve rekabet gücünün artması ve daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunun ortaya çıkması sağlanacaktır. Belgeli ve nitelikli özellikle tehlikeli mesleklerde iş sağlığı ve güvenliği ortamının iyileştirilmesine katkı sunmaktadır. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin bireyler ve işverenler için avantajlarına göz atarsak;

Bireyler İçin Avantajları;

*Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir.

*Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasına imkân verdiği için bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilmekte, böylece kariyer hareketliliği desteklenmektedir.

*Uluslararası akredite bir belgeye sahip olmaktır. 

İşverenler İçin Avantajları; 

*İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik imkânlarından yararlanabilmektedir.
*İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır.
*Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.
*MYK Belgesi zorunluluğu getirilen alanlarda belgesiz kişiler çalıştırılamayacağından işverenler belgeli kişileri istihdam ederek yasal yükümlülüklerini yerine getirmekte ve cezai müeyyidelerle karşılaşmamaktadır.
Belge şartı aranan ve aranmayan durumlar nelerdir?

MYK 12 sektörde yetkilendirdiği 56 belgelendirme kuruluşu aracılığıyla belgelendirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bilindiği üzere 6645 sayılı Kanun ile “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, MYK tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra 5544 sayılı MYK Kanununda düzenlenen esaslara göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz” hükmü getirilmiştir.  
Bu kapsamda ilk tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihinde yayımlanmış olup; inşaat, otomotiv, metal ve enerji sektörlerindeki 40 meslekte 26 Mayıs 2016 tarihi itibariyle belge zorunluluğu başlamıştır. Belge zorunluluğu bulunan mesleklerde çalışanlarla ilgili olarak istihdam sorunu yaşanmaması ve sektör faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla belge zorunluluğunun ertelenmesine ilişkin birtakım çalışmalar başlatılmış olmakla birlikte sektör temsilcileri ve diğer paydaşlarımızla yapılan değerlendirmelerde ertelemeye ihtiyaç olmadığı ancak 31/12/2016 tarihine kadar yapılacak denetim ve Bakanlık faaliyetlerinde belge zorunluluğuna ilişkin rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine karar verilmiştir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna ilişkin 8 mesleği kapsayan ikinci tebliğ ise 24 Mart 2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 
Belge zorunluluğu haricinde de bazı kamu kuruluşları ve Bakanlıklarımız kendi alanlarına ilişkin mevzuatta MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin düzenlemeler yapmıştır. Örnek olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 24.06.2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise 16.10.2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili düzenlemeleri hayata geçirmişlerdir. Yine Türkiye İş Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kendi alanlarında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda düzenleme yapan kamu kuruluşlarıdır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri uluslararası akreditasyona sahip kalite güvencesi sağlanmış belgeler olduğundan mevzuat düzenlemeleri haricinde de birçok kurum kuruluş ve işverenler tarafından tercih edilmektedir.

Hedefimiz sadece hak edenlerin belgeye ulaşabildiği kalite güvencesi sağlanmış ulusal yeterlilik sistemimizi geliştirmek ve yaygınlaştırmak ve sadece belgeli kişilerin ehli olduğu işi yapmasına izin veren bir istihdam politikasını yürütmektir. 

Geleceğe yönelik projeleriniz nelerdir? Ve son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? 

Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak kurumumuzun kuruluş amacı ve hükümet politikalarının etkin bir şekilde uygulanması hususunda gerekli gayreti sarf etmekteyiz. Çalışma hayatındaki paydaşlarımızla birlikte önemli projeleri ve hizmetleri kısa süre içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Öncelikle; 

MEB, YÖK, İŞKUR, ÇASGEM vb. kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen tüm mesleki eğitimlerin 5544 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca ulusal meslek standartlarına ve yeterliliklere göre verilmesi için çalışmalar yürütülecek, eğitimler sonucunda kişilerin sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin MYK Kanununda düzenlenen esaslara göre gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunulacaktır. 

Bu sayede, gelişmiş sanayi ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de belge ve sertifika kirliliğini yol açmadan işgücüne nitelik kazandıran, işgünün bilgi, beceri ve yetkinliklerini uluslararası akredite sınav ve belgelendirme sistemi dâhilinde ölçülüp değerlendirildiği MYK tarafından oluşturulan mevcut sistemin, ülke genelinde tüm örgün ve yaygın mesleki eğitim faaliyetlerinde geçerli hale getirilmesine yönelik çalışmalar yürüteceğiz.

Tüm taraflarla işbirliği halinde oluşturulacak ulusal sektör ve meslek haritası ile ülke genelinde tek bir sınıflandırma ve terminolojiye geçilmesi sağlayacağız.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48’den 115’e çıkaracağız. 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekler başta olmak üzere MYK Belgeli çalışan istihdamının teşvik edilmesine yönelik hazırlanacak politika önerileri Bakanlar Kuruluna arz edilecektir.  

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ve belge ücreti kapsamında çalışanların ve işverenlerin desteklenmesi etkin bir şekilde sürdürülecektir. Belge zorunluluğu getirilen mesleklerde sınav ücretlerinin tamamının 2019 yılı sonuna kadar işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına mevzuat çalışması yürüteceğiz.

Kamupersoneli.net | ANKARA
Son Güncelleme: 10.11.2016 16:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kemal Sevildik 11 ay önce

adem beyi severiz, yenimahalle zamanında kaybetti ama ilerde eminim daha iyi yerlerde göreceğiz

banner493