Alexa
16 Haziran 2017 Cuma 16:01
Personel Alımlarına İlişkin Gümrük Bakanlığından Önemli Açıklama

Türk Büro Sen'in resmi web adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Türk Büro Sen tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığına çalışanların sorunları çözüm yolları ve personel alımına ilişkin bir rapor iletildiği belirtildi. Türk Büro Sen tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletilen rapor yanıtlandı. Söz konusu raporun yanıtını kamupersoneli.net olarak ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına raporun iletildiğine ilişkin Türk Büro Sen tarafından yapılan duyuruda "Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, 16.01.2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel’i ziyaret etmiş, ziyarette çalışanların sorunları ve çözüm yollarını ileterek konuyla ilgili geniş bir rapor sunmuştu." ifadelerine yer verildi.

RAPORA GÜMRÜK BAKANLIĞININ YANITI

Sendikanız tarafından 17.01.2017 tarihinde verilen talepleriniz incelenmiş olup. Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir.

1- Gümrük Uzmanlığına Geçiş: Belirlenecek kriterlere göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeline kurum içinden Gümrük Uzmanlığına geçiş imkanı sağlanması (diğer bakanlıklarda geçiş imkanı sağlandı) ile Bilgi İşlem Dairesi'nde çalışan personelin de Bilişim Uzmanı olarak atanması. Bakanlığımızda mühendislik okullarını bitirenlerinde ilgili unvanlarına atanmasının yapılması, - Bilindiği üzere, Bakanlığımızda Gümrük ve Ticaret Uzmanlığına atanmaya ilişkin hükümler 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir. Bakanlık personeline Gümrük ve Ticaret Uzmanlığına geçiş imkanı tanınmasına ilişkin talebin yerine getirilebilmesi için 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenleme yapılması gerekmektedir.

Bilgi İşlem Dairesinde çalışan personelin Bilişim Uzmanlığına atanmasına ilişkin olarak ise; Bakanlığımızda Bilişim Uzmanı unvanlı bir kadro bulunmadığından, bu talebin yerine getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan. Bakanlığımızın mühendis ihtiyacı Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ilk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik gereğince açıktan atama yoluyla veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereğince yapılacak unvan değişikliği sınavı yoluyla karşılanmakta olup, Bakanlığımız personelinden mühendislik okulunu bitirenlerden gerekli şartlan taşıyanların da anılan yönetmelikler kapsamında sınava girerek başarılı olmaları halinde ilgili kadrolara atamaları yapılabilecektir.

2- Gümrük Kanununa göre tahsil edilen idari para cezalarından, muayene ve tahlilden önce veya sonra cezayı gerektiren durumun ortaya çıkarılmasını sağlayan gümrük personeline belli bir oranda ödeme yapılması hususunda 4458 sayılı Kanunun 233. Maddesinde gerekli düzenlemenin yapılması,

Kanunu düzenleme gerekmektedir.

3- Son yıllarda ülkemizde kılık kıyafet yönetmeliğinde bilindiği gibi yapılan değişikliklerle kıyafet özgürlüğünün önü açılmışken (örneğin okullardaki kıyafet serbestisi, bayanlarda başörtüsü serbestisi getirilmişken), Bakanlık bünyesinde çalışan kamu görevlisi memurların belirli bir kıyafete zorlanmalarını kabul edilemez olarak görmekteyiz. Bu nedenle söz konusu yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması, Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği yürürlükte olduğu süre içerisinde kıyafetlerin beden, kalite ve mevsim şartlarına uygunluğu konusunda azami özenin gösterilmesi ve ayrıca kıyafetlerle alakalı şartnamesinin hazırlanmasında ihalede gözlemci olarak Bakanlık genelinde yetkili sendikadan bir temsilcinin bulundurulması,

Bilindiği üzere, 01.10.2011 tarihli ve 28071 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği gereğince personelimize Maliye Bakanlığının her yıl belirlediği Giyecek Standart Birim fiyatları göz önünde bulundurularak, Başkanlığımız tarafından alım ihalesine esas olmak üzere Teknik Şartname hazırlanmakta ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen fiyatlara göre verilebilecek en uygun kalitede kıyafetler verilmeye çalışılmaktadır. (Kışlık Takım Elbise kumaşının teknik özellikleri, malzeme %50 Yün, %50 Polyester, Doku 2/1 dimi, metrekare ağırlık 220+- 10 olarak. Yazlık Takım Elbise kumaşının teknik özellikleri, Malzeme %25 Keten, %50 Pamuk, %25 polyester. Doku 1/1 dimi, metrekare ağırlık en az. 190+-10 olarak belirlenmiştir. Gömlekler %50 Pamuk. %50 Polyester metrekare ağırlık 110 +- 5, ayakkabı ve botlar ise saya deriden ve altı kösele olarak alım yapılmaktadır.)

Diğer taraftan, söz konusu kıyafetlerin teknik şartnamesinin hazırlanması ve ihale komisyonunun oluşturulması ve benzeri konular 4734 sayılı Yasanın ilgili maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilmekte olup, bahsi geçen aşamalarda yetkili bir sendika temsilcisinin bulunması hususu da değerlendirilmeye alınmıştır.

4- Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavına (Yardımcı Hizmetliler sınıfındaki personel için) lise mezunlarının da dahil edilmesi yönünde düzenleme yapılması (Maliye Bakanlığı geçiş süreci olarak yapmıştır)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılması gerekmektedir.

5- Gümrük çalışanlarına mülga 1615 Sayılı Gümrük Kanununda olduğu gibi tekrar gümrük müşavirlik karnelerinin verilmesinin sağlanması.

Mevzuat değişikliği gerekmektedir.

6- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli ile birlikte "adli kolluk" olarak sayılmış ve adli soruşturmalarda savcı adına görev ifa eden Gümrük Muhafaza personeli silahlı ve üniformalı olarak görev ifa etmesine rağmen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu "Genel İdari Hizmetler" kadrosunda yer almakta ve Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personelce alman güvenlik tazminatı, yıpranma, silah sorumluluk tazminatı, fiili hizmet zammı gibi haklardan mahrum kalmaktadır. Hizmet sınıfının 657 sayılı DMK ile Emniyet Hizmetlerine dahli veya Gümrük Muhafaza Hizmetleri adı altında düzenlenerek kolluk haklarından yararlanılması gerekmektedir. Gümrük Muhafaza Amir ve Memurlarının fiili hizmet zammından yararlanmasının sağlanması bakımından "31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, 40. maddesine söz konusu personelin ilave edilmesi." Ayrıca muhafaza memurlarının emeklilik yaş sınırlarına gelmelerine müteakip çalışmayı talep etmeleri halinde olumlu bakılması,

Silah tazminatı ile ilgili olarak, Torba Yasa görüşmeleri sırasında Mecliste verilen bir soru önergesi nedeniyle gündeme gelmiş, ancak Maliye Bakanlığınca karşı çıkılması nedeniyle kabul edilmemiştir.

Muhafaza Memurlarının fiili hizmet zammından faydalandın İması hususu ile ilgili olarak ta; gerek 16.06.2006 tarihli 26200 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi'nin 15.12.2006 günü iptal edilmesi nedeniyle yeniden hazırlanan "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansf'nm 7. Maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Fiili hizmet süresi zammı" başlıklı 40. maddesini değiştirme çalışmaları aşamasında, gerekse 640 sayılı KHK'de değişiklik yapılması çalışmalarında teklif edilmiş, ancak bir sonuç alınamamıştır. Bilahare konu ile ilgili olarak, SGK'da yapılan toplantıya Bakanlığımız temsilcileri tarafından katılım sağlanmış olup, bu hususta kurula sunum yapılmış ve sunum olumlu görülerek bu konuda rapor istenmesi nedeniyle, hazırlanan rapor SGK'na gönderilmiştir.

7- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı TASİŞ Müdürlüklerinde çalışan personel maaşını döner sermayeden almaktadır. Çalışan personelin maaşını hazineden alınması için gerekli çalışmanın yapılması ve döner sermayeden edilecek ekonomik değerinde Bakanlık ve personelinin ihtiyacında kullanılmasının sağlanması. (Bölge Müdürlüklerinde çalışanların servis problemlerinin çözülmesi gibi)

Söz konusu hususla ilgili olarak; 640 sayılı KHK'nın 28/5 inci maddesi ile döner sermayede istihdam edilen personele genel hükümlere göre yapılacak ödemelerin döner sermaye bütçesinden karşılanacağı hüküm altına alındığından, Tasfiye işletme Müdürlüklerinde döner sermaye kadrosunda görevli personelin maaş ve ücretleri mevzuat gereği döner sermayeden karşılanmaktadır. Bu konuda yapılacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

8- Muhafaza Genel Müdürlüğünde Komuta Kontrol Merkezinde, Alo 136 da çalışanlar dahil olmak üzere TASİŞ Parakende satış mağazalarında çalışan memurlarının cumartesi günü çalışmaları halinde ayrıca mesai ödenmesi ve ulaşım (servis) sorunun çözülmesi.

Komuta Kontrol Merkezi'ndeki personel 4 grup dönüşümlü olarak çalışmakta, gündüz gelen grup normal mesai saatlerinde gelmekte, diğer 3 grup ise dönüşümlü olarak aylık ortalama 160 saat çalışmaktadır. No 136 İhbar Hattı'nda ise nöbetler 4 grup şeklinde dönüşümlü olarak tutulmaktadır. Her grup ayda bir hafta gündüz nöbeti tutmakta. Cumartesi Pazar tatilini yaptıktan sonra Pazartesi gecesinden itibaren gece nöbetine başlamakta ve kalan 3 hafta gece nöbetine devam etmektedir. Gündüz gelen grup normal mesai saatlerinde gelmekte, diğer 3 grup ise dönüşümlü olarak çalışmakta, bu şekilde Alo 136 ihbar Hattı'nda aylık ortalama 160 saat çalışılmaktadır.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 101. maddesinde, "Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti" başlıklı maddesinde, "Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir." hükmüne göre. Alo 136 İhbar Hattı'nda normal mesai saatleri dışında nöbet uygulanmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 99. Maddesine göre nöbetler aylık 160 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmeye çalışılmaktadır.

Bu itibarla, hafta sonu çalışan personele fazla mesai ödemesi yapılmasının uygun olmayacağı düşünülmektedir.

9- Fiziki Şiddete Maruz Kalma ve Darp Sorunu: Özellikle Kara Hudut kapılarında görev yapan personele karşı yönelik fiziki şiddete maruz kalma ve güvenlik sorununa gerekli tedbirlerin alınması.

- 640 sayılı KHK'nin 8 inci maddesi amir hükümleri çerçevesinde, Habur, Kapıköy, Escndcrc, Gürbulak, Dilucu ve Sarp Sınır Kapılarında kaçakçılıkla daha etkin mücadele edebilmek ve gümrüklü alanlarda kamu düzenini sağlayabilmek amacıyla bir asayiş timinin kurulması, bu asayiş timinin çevik kuvvet eğitimi alan personelden oluşturulması, göreve uygun ekipman ve silahla görevini yerine getirmesi ve görevlendirilecek personelin önem ve öncelikle bu görevi yürütmelerinin sağlanması hususlarında. Doğu Anadolu, Gürbulak, Ipekyolu ve Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ncc talimatlanduıluuştır.

Ayrıca Bakanlığımızca hazırlanan ve 19/01/2017 tarihli ve 21803136 sayılı yazımız ekinde Başbakanlığa gönderilen Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı taslağının 17 maddesi ile 3/6/2011 tanhli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesine "(6) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında, Bakanlık hizmetlerinin sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle açılan ceza davalarında personelin talebi üzerine Bakanlıkça hukuki yardım yapılır. Bakanlık hukuk müşavirleri ve avukatları, ayrıca vekaletname ibraz etmeksizin ilgili personeli vekil sıfatı ile temsil eder. Bu yardımın usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir." şeklinde fıkra eklenmesi öngörülmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu yazının 9 uncu maddesinde yer alan "9- Fiziki Şiddete Maruz. Kalma ve Darp Sorunu: özellikle Kara Hudut Kapılarında görev yapan personele karşı yönelik fiziki şiddete maruz kalma ve güvenlik sorununa gerekli tedbirlerin alınması. " talebi hakkında evvelce başlatılan kanun değişikliği çalışması bulunmaktadır.

10- Çalışanlara ödenen ek ödeme mükellef mesaisi vb. Tüm ücretlerin emekli keseneğine tabi tutulması, kamu görevlilerine ödenecek emekli ikramiyesinin hesaplanmasında esas alınması ile taşra personeline ödenen fazla çalışma ücretinden 666 S.K.H.K. ile getirilen ek ödeme tutarına kadar olan kısmının gelir vergisine dahil edilmemesi geriye kalan kısmın gelir vergisine tabi tutulması (taşra personeli tamamı mesai adı altında ücret aldığından vergi dilimine nisan ayı itibarıyla girmektedir.)

- Genel mevzuatta değişiklik yapılması gerektiğinden. Bakanlığımızca bu aşamada yapılabilecek herhangi bir iş ve işlem bulunmamaktadır.

11- Açığa alınan personelimizin soruşturmalarının adaletli bir şekilde yapılarak bir an önce mağduriyetlerinin giderilerek göreve başlamalarının sağlanması.

- Bilindiği üzere Fethullahçı Terör örgütü (FETÖ/PDY) tarafından 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen terör eylemleri sonucunda ülke genelinde birçok vatandaşımız hayatım kaybetmiş, bir kısmı ise yaralanmıştır.

Bu terör eylemleri sonucunda, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği mensubiyeti veya illisakı yahut bunlarla irtibatlı olduğu değerlendirilen kişiler hakkında tedbirler alınması kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda Bakanlığımız Ohal Komisyonu tarafından inceleme ve soruşturmalar ivedi biçimde sonuçlandırılmaya çalışılmakta olup, görevden uzaklaştırıldığı halde yapılan inceleme sonucunda bahse konu terör örgütleriyle mensubiyeti veya ıltisakı yahut bunlarla irtibatı tespit edilemeyen personel derhal görevine iade edilmektedir.

Bu itibarla konunun hassasiyeti ile inceleme yapılan personel sayısının sayısı göz önüne alınarak sürecin olağan görevden uzaklaştırma işlemlerine kıyasen bir miktar daha uzun sürmesinin doğal karşılanması gerektiği değerlendirilmektedir.

12- Taşra teşkilatlarında doktor hizmeti olmayan Bölge Müdürlüklerinde sürekli olarak doktor hizmetinin sağlanması sağlanamaması durumunda ise hizmet alımına gidilerek hemşire veya sağlık personelinin sürekli olarak çalışmasının sağlanması,

Konuya ilişkin olarak, 11.09.2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6S52 sayılı Kanun kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılmadan önce, 5018 sayılı Kanun'a ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kunıluş'.arın. Maliye Bakanlığından uygun görüş alması zorunlu hale getirilmiştir. Bu çerçevede Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığınca 12.06.2015 tarihli, 8580035 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığından uygun görüş talebinde bulunulduğu, ancak söz konusu talebimize ilişkin olarak (Maliye Bakanlığı tarafından "Taşeron işçilerin kadroya alınma işlemlerine' ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlanmasının beklenildiği ) bugüne kadar cevap alınamamıştır.

13- 22/10/2016 günlü Resmi Gazetede yayımlanan ve 2016/9380 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yeniden düzenlenen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik" gereğince, 6 ay içerisinde Bakanlığımızca da yeniden düzenlenmesi gereken "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde, Merkez Şube Müdürü unvanına yükselebilmek için Şef unvanında geçmesi gereken sürenin yeniden düzenlenerek 6 yıldan 2 ya da 3 yıla düşürülmesi,

14- Merkez Şube Müdürlüğü Kadrosuna atanabilmek için, merkez kadrolarında Kısım Amiri olarak 3 yıl hizmet yapmış olanlarında değerlendirilmesi, - (13 ve 14) Bilindiği üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Atama Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 657 sayılı Kanun ile 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlannda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslanna Dair Genel Yönetmelik uyannea düzenlenmekte olup. Bakanlığımız Atama Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği dc anılan yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

3046 sayıh Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 16. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde "Bakanlık merkez teşkilatının esas hizmet birimi şube müdürlüğüdür" hükmü yer almakta olup, bu denli önem ve özelliği bulunan bir göreve atanacak Şef unvanlı personelin tecrübe vc bilgi birikiminin yeterli düzeyde olması gerektiği düşünüldüğünden, Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için şeflikte geçirilecek sürenin 6 yıl olarak düzenlenmesinin yerinde olduğu değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda; Merkez Şube Müdürlüğü kadrosuna atanabilmek için merkez kadrolarında kısım amiri olarak 3 yıl hizmet yapmış olmanın da yönetmeliğe bir şart olarak konulması önerilmiş ise de; Bakanlığımız Merkez Teşkilatında Bölge Amiri kadrosunun da mevcut bulunması karşısında. Kısım Amiri unvanlı personelin, üstü konumunda bulunan Bölge Amirliği kadrosunun sınavına girmeden bu kadroyu atlayarak üst görev olan Şube Müdürlüğü kadrosuna atanması sonucunu doğuracak bu tür bir düzenlemenin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kariyer vc liyakat ilkelerine aykırılık oluşturacağı düşünülmektedir.

TÜRK BÜRO - SEN GENEL MERKEZİNE

Sendikanız tarafından 16.01.2017 tarihli ve 15 sayılı yazınız eki önerileriniz incelenmiş olup. Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir.

1- Muhafaza Memuru sayısının azlığı sorunların temelini teşkil etmektedir. Çıldır- Aktaş Gümrük Kapısı'nda Muhafaza Memuru sayısının atama dönemine kadar, geçici görevli personel gönderilmesi ile arttırılması gerekmektedir. Atama döneminde ise, Müdürlüğümüzün isteyeceği rakam miktarında personelin ataması yapılmalıdır.

2- 24/24 çalışma sistemi ile personel aylık 360 saat çalışmaktadır. 24 saat boyunca çalışan bir memur, 24 saat boyunca aynı verimle çalışamayacağı aşikardır. 24/24, 12/12 gibi sistemlerle personel çalıştırılmamalı, yeterli personel sağlandıktan sonra daha insani bir çalışma sistemine geçilmelidir.

- Bilindiği gibi, 300 Muhafaza Memurunun da içinde bulunduğu açıktan personel alımı için 12.12.2016-04.01.2017 tarihleri arasında sınavlar tamamlanmıştır. Değerlendirmelerden sonra. Çıldır Aktaş Gümrük Müdürlüğü de dahil olmak üzere atama işlemleri yapılacaktır. Ayrıca, 2017 yılı rotasyon döneminde değerlendirilecektir.

3- Çalışılan yerin konumu itibariyle kış ayları çok sert geçmekte olup buna uygun kıyafetlerin personele gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca ısıtma sistemlerinde sık sık arızalar meydana gelmekte olup bunların çözülmesi gerekmektedir.

- Bilindiği üzere, resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan Bakanlığımız personelinin yazlık ve kışlık kıyafetleri; 01.10.2011 tarihli ve 28071 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönctmcliği"nin hazırlık çalışmaları sırasında Bakanlığımızın ilgili birimlerinin görüşleri alınmış ve söz konusu yönetmelik hükümleri bu görüşler doğrultusunda oluşturulmuştur.

Anılan Yönetmelik gereğince Taşra teşkilatımızın 2016 yılına ait kışlık giyecek malzeme ihtiyaçları kışlık takım elbise mont-puııtolon. gömlek, kravat, kaban, bot, ayakkabı ihale usulüyle temin edilerek ilgili Bölğe Müdürlüğü personeline teslim edilmiştir.

4- Görev yapmakta olan ve nöbeti sırasında gece de çalışmak zorunda olan aday Muhafaza Memurlarına silahları halen verilmemiş olup, bu silahların temin edilmesi gerekmektedir.

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Silah Taşıma Bulundurma ile Kullanım Usul ve Esasları'na ilişkin yönetmeliğin "Silah ve Mermi Temini" başlıklı 6. Maddesinin 2. Fıkrası gereği aday Gümrük Muhafaza memurlarına, silah bilgisi ve atış eğitimi verilmesini müteakip silahlan verilmektedir.

5- Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, coğrafi konum ve şartlar olarak Türkgözü Sınır Kapısı'na çok benzemektedir. Personelin ihtiyaçları karşılayabikceği en yakın yerleşim yeri olan Çıldır ilçesine 20 km mesafede bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Çıldır ilçesine gidebilmek için yaklaşık 2200 rakımı bulunan Mozeret Geçidini geçmeleri gerekmektedir. Kış şartlarında buzlanma olduğunda yol açılana kadar ihtiyaç dahi olsa Çıldır'a ya da Ardahan'a gidemcmektcdiricr. Ayrıca 24 saat boyunca çalışılması ve iş hacminin Türkgözü Kapısından daha fazla olması gibi sebepler düşünüldüğünde, Çıldır-Aktaş Sınır Kapısının Türkgözü Sınır Kapısı gibi 5. Bölgenin C'si olması gerekmektedir.

- Bilindiği gibi, gümrük idarelerinin hizmet bölge ve alanları. Bakanlığımız Yer Değiştirme Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Çıldır Aktaş Gümrük Müdürlüğünün bulunduğu şartlar nedeniyle diğer 5. bölge idareleri içerisinde "birim alt tipi" "B" ve "C" de bulunanlardan daha iyi konumda ve çalışma şartlarında olduğu için Bakanlığımız Yer Değiştirme Yönetmeliğinde "A" olarak düzenlendiğinden bu talep uygun görülmemiştir.

6- Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında görev yapıp ailesi ile birlikte yaşayan personelin bir kısmına lojman yetmemiş bu nedenle bir kısmı Çıldır ilçesinde, bir kısmı da Ardahan Merkez'de ev kiralamışlardır. Bu personeller ve yeni gelecek personeller için kurumun tahsis edebileceği bir servis gerekmektedir.

- Bu kapsamda, personel servis ihtiyacına yönelik olarak Maliye Bakanlığından yeterli ödenek temin edilememesi nedeniyle, mevcut ödenek miktarı göz önünde bulundurularak, yerleşim merkezlerine uzak vc lojman imkanları kısıtlı olan ayrıca ikametgah adresleri ile görev yerleri arasında herhangi bir mutat ulaşım aracı (belediye otobüsü, dolmuş vb.) bulunmayan sınır kapılarında görevli personel için hizmet alımı yoluna gidilmekte olup. Maliye Bakanlığından 2017 - 2019 yıllan için Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri bütçesine personel servisi kiralama hizmet alımı için ödenek teklifinde bulunulmuş olup, Maliye Bakanlığınca yeterli ödenek verilmediğinden söz konusu talep karşılanamanıaktadır.

7- Diğer Sınır Kapılarında gümrük personellerine verilen Ek-5000'in, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında da verilmesi, hem personel motivesi için hem de mahrumiyette çalışan personelin maddi sorunlarının bir nebze giderilebilmesi için gerekmektedir.

- Bilindiği üzere, Usul ve Esaslardaki değişiklik taleplerimiz. Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak. Bakanlık Makamı Onayı ile yürürlüğe girmektedir. 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe giren "4458 Sayılı Gümrük Kanununun 221. Maddesi Uyarınca Ödenecek Fazla Çalışma Ücretine İlişkin Usul ve Esasların öneri konusu, "İlave fazla çalışma ücreti ödemesi" başlıklı 8 inci maddesinde yer alan gümrük müdürlükleri, tüm sınır kapılarını içermemektedir.

Bu kapsamda söz konusu talebin, Bakanlık Makamınca uygun gördüğü takdirde, Usul ve Esasların yenilenmesi çalışmalarında değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Türk Büro Sen tarafından gönderilen raporun detayları için TIKLAYIN.

Kamupersoneli.net - ANKARA

>HALKBANK KPSS ŞARTSIZ 1295 PERSONEL ALIYOR.HAZIRLIK İÇİN TIKLAYINIZ!
Son Güncelleme: 16.06.2017 16:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner441