Alexa
28 Temmuz 2016 Perşembe 09:01
Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığı'na Bağlandı
 "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kararname"ye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlandı. 

Söz konusu kanun hükmünde kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlandı. Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girecek, kalan bölümü normal görevlerine devam edecek. 

Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanları, üsleri, kadrolarıyla yerleşme yerleri, İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek ancak sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girecek birliklerin kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin düzenlenmesinde Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınacak.

Subaylığa ve astsubaylığa nasıp ve terfi işlemleri, İçişleri Bakanlığının onayıyla yapılacak. Ancak albaylıktan tuğamiral rütbelerine terfiler ile amirallikte bir üst rütbeye terfiler müşterek kararname ile yapılacak.


- Komutan amiraller arasından atanacak

Sahil Güvenlik Komutanı amiraller arasından atanacak. Rütbelerindeki bekleme süresi dolması ya da kadrosuzluk nedenleri ile emekliliğe sevk edilme durumunda olan, ancak hizmetlerine ihtiyaç duyulan albaylar 60 yaşına, amiraller ise 65 yaşına kadar İçişleri Bakanının onayıyla görevde kalabilecek.

Nasıp ve terfi yetkilerinin kullanılmasıyla ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı dışında, başka mercilere verilmiş inha, seçim, görüş alma ve benzeri yetkilere dair hükümler Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli bakımından uygulanmayacak. Uzman erbaşların nasıp ve terfileri, Sahil Güvenlik Komutanlığınca özel kanunlarına göre yapılacak.

İşçilerin işe alınma, iş yeri değişikliği, yükselme, izin, sicil, ödül ve hizmet akdinin feshi işlemleri 4857 sayılı İş Kanunu ile varsa geçerli bulunan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılacak. Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil memurlar, Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanacak.

Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer kuruluşlardaki emsaline yapılan nakdi ve ayni ödemeler aynı şartlar altında ve aynı hükümlere tabi olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline de verilecek. Lüzum görüldüğü hallerde İçişleri Bakanı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında her kademedeki personel, geçici olarak görevlendirilebilecek. İçişleri Bakanı, bu yetkisini il valilerine devredebilecek. Bu şekilde geçici görevlendirilen personel görevlendirildiği teşkilattaki personele sağlanan ilave mali haklardan görevlendirme süresince yararlandırılacak.

Ayrıca, İçişleri Bakanının onayıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı silah, mühimmat, teçhizat, taşıt ve diğer taşınırları ile taşınmazları birbirlerine geçici olarak tahsis edebilecekler veya bedelsiz olarak devredebilecek.

- Sahil Güvenlik personelinin atamaları

Sahil Güvenlik Komutanı, Sahil Güvenlik Komutan yardımcıları, Sahil Güvenlik bölge komutanları ve amirallerin atanmaları, müşterek kararname ile, amiraller haricinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı karargahında görevli başkanların atanmaları İçişleri Bakanınca, diğer subayların ve astsubayların, devlet memurlarının, uzman erbaşların ve sözleşmeli erbaş ve erlerin atanmaları ile dağıtımları İçişleri Bakanlığınca yapılacak.

Ayrıca, 2692 sayılı kanunun 13'üncü maddesine "tatbikatlara" ibaresinden sonra gelmek üzere "İçişleri Bakanının izni ile" ibaresi eklendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü ihtiyacını ve silah ve mühimmatı İçişleri Bakanlığınca belirlenecek standartlara uygun olarak kendi bütçesinden karşılayacak, ancak Sahil Güvenlik Teşkilatı, Savunma Sanayi Destekleme Fonundan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabi olduğu usul ve esaslar dahilinde yararlanacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığının silah araç ve gereçlerinin kendi imkanları dışında kalan bakım, onarım ve tadilat hizmetleri öncelikle Milli Savunma Bakanlığının bakım ve onarım tesisleriyle yapılacak. Bu hizmet bedelleri Komutanlık bütçesinden karşılanacak. Bütçe kanunları ve diğer kanunlarla Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına tanınan gümrük, her türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretlerine ilişkin muafiyet ve istisna hükümleri Sahil Güvenlik Komutanlığı hakkında da uygulanacak.

Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek sahil güvenlik birliklerinin her türlü ihtiyacı (sefer stokları dahil) emrine gireceği Kuvvet Komutanlıklarının standartlarına uygun olarak Milli Savunma Bakanlığınca sağlanacak.

Devam Ediyor

Devamı

- Değerlendirme raporu düzenlenecek

Sahil güvenlik bölge komutanları hakkında mülki görevleri açısından konuşlu bulundukları yerin valisi tarafından her yıl sonunda, görevleri ile ilgili olarak değerlendirme raporu düzenlenecek. Değerlendirme raporları personelin terfi, ödüllendirme, atama ve yer değiştirmesinde dikkate alınacak. Değerlendirme raporlarının içeriği ve düzenlenme esasları, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.


Sahil Güvenlik personeli hakkında disiplin işleri, özel kanun hükümlerine göre yürütülecek. Sahil Güvenlik personelinin idari görevlerinden doğan suçlarında, özel kanunların hükümleri saklı kalmak şartıyla 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılacak. Sahil Güvenlik personelinin adli görevlerinden doğan suçlarda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161'inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanacak.

Sahil Güvenlik personelinin kişisel suçlarında genel hükümlere göre işlem yapılacak. Sahil Güvenlik personeline askeri görev verildiği takdirde bu görevlerden doğan suçlarda 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanacak. Bu suçların muhakemesi, Sahil Güvenlik personelinin emrine verildiği askeri birlik personelini muhakeme etmekle görevli ve yetkili olan askeri mahkemede görülecek.

- Yönetmelikle düzenlenecek

Sahil Güvenlik Komutanlığının görev, yetki ve sorumlulukları, diğer makamlarla ilişkileri, birlikte çalışma ve işbirliği esasları dahil komuta ve kontrol ilişkileri ile Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı personelinin terfi işleri, disiplin amirleri ve kurulları, ödül, değerlendirme, kılık ve kıyafet ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenecek.

2692 sayılı kanunun Ek 1'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "askeri görevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili" ibaresi yürürlükten kaldırıldı ve aynı fıkrada yer alan "valiler" ibaresi "mülki idare amirleri" şeklinde değiştirildi. 

Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili tereddütleri gidermeye ve bu yönde düzenleyici ve yönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkili olacak. Bu kanunda bu maddeyi ihdas eden Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler sebebiyle teşkilat, personel, eğitim ve diğer hususlarla ilgili olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıkması halinde, buna ilişkin düzenleme yapmaya İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.


- İçişleri Bakanı disiplin cezası verebilecek

Disiplin işlerine ilişkin özel kanun çıkarılana kadar Sahil Güvenlik personelinin disiplin suç ve cezalar Emniyet Teşkilatı Disiplin Mevzuatı'na göre belirlenecek. Mülki idare amirleri ile sıralı amirler, Sahil Güvenlik personelinin disiplin amiri olacak. İçişleri Bakanı, Sahil Güvenlik Komutanlığının her kademesindeki personeline resen disiplin cezası verebilecek.

İşçilerle sözleşmeli ve geçici personelin cezalandırılmaları ise yürürlükte olan sözleşme hükümlerine göre yapılacak.

Ayrıca Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfından iki "Tuğamiral/Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı" kadrosu ihdas edildi.

Sahil Güvenlik Teşkilatının tüm personeli başka hiçbir işleme gerek olmaksızın, yeni durumlarına göre görevlerine devam edecekler. Mevcut fiili kadrolar, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı bölümü olarak eklendi. Bu şekilde Kanun Hükmünde Kararname esas ve usullerine uygun olarak yeniden düzenlemeye Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, personel temini ve yetiştirilmesi konularında yeterli oluncaya kadar, komutanlık kadrolarında görev yapacak olan amiral, subay, astsubay ihtiyacı İçişleri Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığından talep edilebilecek.


- Yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek

Kararnameye göre, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacak. Bu madde, 15 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyecek. 

Diğer maddeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek, KHK'nin hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütecek.


AA
Kamupersoneli.net

Son Güncelleme: 28.07.2016 09:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hüseyin 1 yıl önce

darbe yapılmadan önce sahil güvenlik mülakatlarına girip asil den kazanmış atamayı bekliyorduk bu arada darbe teşebbüsünde bulunulup ohal kararı alındı bizim akibetimiz ne olacak acaba iptal söz konusu olurmu

banner441