09 Temmuz 2018 Pazartesi 08:15
Yüksek Seçim Kurulu Uzman Yardımcılığına Giriş Şartlarında Değişiklik Yapıldı
Kamu Personeli

9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımalanan yönetmelik içerisinde yer alan detaylarda; Yüksek Seçim Kurulu Uzman yardımcılığına giriş şartlarında değişikler yapıldığı belirtildi.

Yayımlanan yönetmelik içerisinde yer alan ifadeler içerisinde ise;

"MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; seçim uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlik sınavının şekli, uzmanlığa atanmaları ile seçim uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine,

b) 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Yüksek Seçim Kurulu Başkanını,

b) Daire Başkanlığı: İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığını,

c) Giriş Sınavı: Seçim uzman yardımcılığı için yapılan yazılı ve sözlü sınavı veya yalnızca sözlü sınavı,

ç) Giriş Sınav Komisyonu: Seçim uzman yardımcılığı giriş sınav komisyonunu,

d) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler ile toplamı üç ayı geçen hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere Başkanlıkta fiilen çalışılan süreyi,

e) Kurul: Yüksek Seçim Kurulunu,

f) Kurul Teşkilatı: Merkez ve taşra birimlerini,

g) Merkezi Sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

ğ) Merkez teşkilatı: Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğünü,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ı) Tez: Seçim uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

i) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu: Uzmanlık tez konularını ve tez danışmanlarını belirleyen, tezleri değerlendiren ve yeterlik sınavını yapan kurulu,

j) Uzman: Seçim uzmanını,

k) Uzman Yardımcısı: Seçim uzman yardımcısını,

l) Yeterlik Sınavı: Seçim uzmanlığı yeterlik sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Giriş

Uzman yardımcılığı giriş sınavı

MADDE 4 – (1) Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı giriş sınavı merkezi sınav sonuçlarına göre; yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur.

(2) Giriş sınavı, Kurulca gerçekleştirilir. İhtiyaç duyulması halinde yazılı sınav, ÖSYM’ye, üniversitelere ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

Sınav duyurusu

MADDE 5 – (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, öğrenim dalları ve kontenjanları, sınav konuları, değerlendirme yöntemi, istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri ve zamanı, KPSS sonuçlarına göre puan türleri ve asgari puanlar, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı, sınava kaç kişinin çağrılacağı ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az bir ay önce, Resmî Gazete, Kurulun ve Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Sınava başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri,

2) Fakültelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren iletişim, halkla ilişkiler, istatistik, matematik, sosyoloji, eğitim bilimleri ve mühendislik bölümleri,

veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

ç) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan merkezi sınavdan başvuru ilânında belirtilen asgari puanı almış olmak,

d) Teknik bilgi ve özel uzmanlık gerektiren kadrolar için sınav ilânında belirtilen diğer özel şartları taşımak,

şartları aranır.

Başvuru şekli

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ya da sınav duyurusunda belirtilen diğer yöntemlerle yapılır. Postadaki gecikmeler ve sınav duyurusunda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(2) Başvurular, sınav duyurusunda belirtilen süre içerisinde doldurulan başvuru formu ile yapılır.

Giriş sınavına katılacakların tespit edilmesi

MADDE 8 – (1) Daire Başkanlığı tarafından başvurular incelenerek ilgililerde aranan şartların mevcut olup olmadığı tespit edilir. Aranan şartları haiz adaylar arasından merkezi sınavdan en yüksek puanı alan adaydan başlanmak üzere; yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katı, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde ise en fazla dört katı aday sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kurulun internet sitesinde ilan edilir.

(2) Sınava başvuran adaylara başvuru sonuçları yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.

Adayların giriş sınavına kabulü ve adaylardan istenen belgeler

MADDE 9 – (1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan;

a) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı ya da ilgili öğretim kurumunca veya Kurulca onaylı örneği,

b) Merkezi sınav sonuç belgesi,

c) Adayın özgeçmişi,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf,

istenir.

(2) Giriş sınavına katılacak adaylara sınav yeri ve tarihinin belirtildiği sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

(3) Sınav giriş belgesi verilen adaylardan daha sonra katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Giriş Sınav Komisyonu

MADDE 10 – (1) Giriş Sınav Komisyonu; yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavları yapmak üzere, Başkanvekilinin başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek iki Kurul Üyesi ile bir Genel Müdür ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanından oluşur.

(2) Giriş Sınav Komisyonu, tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.

(3) Giriş Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(4) Kurul üyelerinin yedeği diğer kurul üyeleri, Genel Müdür ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanının yedeği, diğer genel müdür ve diğer müstakil daire başkanıdır.

(5) Giriş Sınav Komisyonunun sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, test usulü veya klasik usulde yapılabilir. Yazılı sınav Kurul tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM’ye, üniversitelere ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir. Yazılı sınavın başka bir kuruma yaptırılması halinde, protokolle belirlenecek hükümler çerçevesinde sınavı yapan kurumun sınav ve itiraz usullerine uyulur.

(2) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday başarılı olmuş sayılır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

(3) Yazılı sınav sonuçları, Kurulun internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylara yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.

Yazılı sınav konuları

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki konular arasından yapılır:

a) Anayasa hukuku,

b) 7062 sayılı Kanun,

c) 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu,

ç) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun,

d) 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu,

e) 2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun,    

f) 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun,

g) 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu,

ğ) İdare hukuku,

h) Borçlar hukuku (genel hükümler),

ı) Medeni hukuk (genel hükümler),

i) Ceza hukuku (genel hükümler),

j) İktisat,

1) Mikro ve makro iktisat.

2) İktisat politikası.

3) Türkiye ekonomisi.

k) Maliye,

1) Kamu maliyesi.

2) Türk vergi sisteminin genel esasları.

3) Maliye politikası.

l)  Kamu Yönetimi Grubu,

1) Yönetim bilimleri.

2) Personel yönetimi.

konularından oluşur.

(2) Yazılı sınav, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki konulardan yapılır:

a) Genel yetenek ve genel kültür.

b) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak sınav duyurusunda belirlenen alan bilgisi konuları.

(3) Yazılı sınavda soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde, yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puan alan adaydan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanırlar. Sözlü sınavın yeri ve tarihi Kurulun internet sitesinde duyurulur. Adaylara ayrıca yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.

(2) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu doldurarak teslim ederler. 

(3) Giriş sınavının sadece sözlü sınav olarak yapılması halinde, belirlenen KPSS puan türüne göre yapılan başvurular arasından en yüksek puanı alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

(4) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav duyurusunda belirlenen sınav konularına ilişkin önceden hazırlanmış sorular arasından, aday tarafından çekilecek en az üç soru ile ölçülecek bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(5) Adaylar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(6) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) Giriş sınavının başarı sıralaması; yazılı sınav yapıldığı takdirde yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan puanların aritmetik ortalamasına, yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise sözlü sınav puanlarına göre yapılır.

(2) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak ve duyuruda belirtilen kadro sayısını aşmamak suretiyle, giriş sınavında başarılı olanlar Kurulun internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Giriş Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayların isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir.

(3) Sonuçlar, adaylara ayrıca yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.

Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 15 – (1) Giriş sınavını kazanan adaylar; mal bildirimi, iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte görevini devamlı yapmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmadığına, adli sicil kaydının bulunup bulunmadığına ve erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanlarını belirtilen süre içerisinde Daire Başkanlığına teslim ederler.

Uzman yardımcılığına atanma

MADDE 16 – (1) Giriş sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içerisinde belgelerini teslim edenlerin uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.

(2) Sınav sonuç listesi ve başarılı olanlardan istenilecek belgeler, sınavın bitimini takip eden on gün içinde sınav kurulunca, Kurulun resmi internet sitesinde ilan edilir. Adaylara ayrıca yazılı veya elektronik ortamda bildirilir. Sınavı kazananların, ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde istenilecek belgelerle birlikte Kurula başvurmaları gerekir.

(3) Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(4) Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, sınav sonucunun ilanından itibaren altı ay içerisinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere başarı puanı sıralamasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler yapılır." ifadeleri yer aldı.

KamuPersoneli.net

Not: Aktif kaynak linki kullanarak haberlerimizden alıntı yapabilirsiniz

Son Güncelleme: 01.02.2019 00:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Emine ışık 2018-07-09 09:13:06

35 yaş artık kalksın hiç bir sinava giremiyoruz