TMSF Kamu Personeli Alım İlanı Yayınladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığına giriş sınavı ilanı yayımlandı. Söz konusu ilana başvuru yapacak adaylardan gereken şartlar istenilirken başvuru hakkında tüm detayları ziyaretçilerimiz için paylaşıyoruz. Peki TMSF Kamu Personeli alım ilanına başvurular nereden yapılacak? İşte detaylar...

KPSS A Memur Alım İlanları 15.02.2018, 10:28 09.02.2019, 05:55
TMSF Kamu Personeli Alım İlanı Yayınladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yeni bir ilan yayımlandı. Söz konusu yayımlanan ilanda fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığına giriş sınavı ilanı yapılacağı ifade edildi. Yayımlanan TMSF Kamu Personeli alım ilanına yönelik olarak tüm detayları sizler için paylaşıyoruz. Peki TMSF Kamu Personeli alım ilanına başvurular nereden yapılacak? Peki TMSF Kamu Personeli alım ilanına başvuru yapacak adaylardan hangi belgeler isteniliyor? İşte detaylar...

TMSF KAMU PERSONELİ ALIM İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yayımlanan ilanda İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 adet fon denetçi yardımcısı, 10 adet fon uzman yardımcısı ve 5 adet fon avukatı kadrolarına atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacağı açıklandı. Ancak söz konusu ilana başvuru yapacak adayların; fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı kadrolarından yalnızca birine müracaat etmeleri gerektiği ifade edildi.

TMSF KAMU PERSONELİ ALIM İLANI SINAVINA KATILIM ŞARTLARI

Fon Denetçi Yardımcılığı İçin: en az dört yıl süreli eğitim veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ve bunlara denkliği YÖK tarafından onaylanmış okulları bitirmiş olmak, ÖSYM tarafından A grubu kadroları için 2017 yılında yapılan KPSS'den KPSSP18 puan türünden az 80  puan almış olmak, ÖSYM tarafından 2016, 2017, 2018 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından Almanca, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden en az 50 puan almış olmak, belirtilen KPSSP 18 puanı için başvuran adayların toplam sayısının 75 olması halinde puanı en yüksek aday olanlardan başlanmak üzere adayların yazılı giriş sınavına katılacaklar, eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayılarının birinden fazla olması durumunda ise bu adayların tümü sınavlara çağırılacak. 

Fon Uzman Yardımcılığı için: En az dört yıl süreli eğitim veren; iktisadi, hukuk, siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile bunlara denkliği YÖK tarafından onaylanmış okulları bitimiş olmak, ÖSYM tarafından A grubu kadrolar için 2017 yılında yapılan KPSS KPSSP18 paun türünden en az 80 puan almış olmak, ÖSYM tarafından 2016, 2017 ve 2018 yıllarından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden birinden en az 50 puan almış olmak, eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayılarının birinden fazla olması durumunda ise bu adayların tümü sınavlara çağırılacaktır.

Fon Avukatlığı için: Üniversitelerin en az dört yıl süreli hukuk fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurtdışındaki YÖK'den mezun olmak, Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, ÖSYM tarafından B grubu kadroları için 2016 yılında KPSS, KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, belirtilen KPSSP3 puanı için başvuru yapanların toplam sayısının 25'den fazla olması durumundan puanu en yüksek olan adaylardan başlanmak kaydıyla, ilk 25 aday yazılı giriş sınavına alınacak, eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayılarının birinden fazla olması durumunda ise bu adayların tümü sınavlara çağırılacaktır.

Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı için: Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, Kamu haklarından mahrum olmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak, konkordato ilan etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik edilmiş olmamak ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,  5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak

Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmamak,

Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık haklan ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak, askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumda bulunmamak.

TMSF KAMU PERSONELİ ALIM İLANI SINAVI BAŞVURUSU

Söz konusu başvuruların 30 Mart 2018 tarihinden başlayarak en geç 13 Nisan 2018 tarihinde mesai bitimine kadar istenlen evraklarla beraber Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul (34394) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Fon'a ulaşacak şekilde posta ile yapılması isteniliyor. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacağı belirtiliyor.

TMSF KAMU PERSONELİ ALIM İLANI BAŞVURUSUNDA İSTENİLECEK BELGELER

TMSF Kamu personeli alım ilanında istenilecek belgeler; İş Talep Formu (söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından, Fonun İrtibat Bürosundan ‘Atatürk Bulvarı No:211 Kavaklıdere/Ankara’ veya internet üzerinden "www.tmsf.org.tr" adresinden temin edilecektir), Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı, onaylı örneği veya yabancı okul mezunları için YÖK'ten alınacak denklik belgesi aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Kurumuzca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir), Nüfus Cüzdanı sureti, Son 6 (Altı) ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

KPSS Sonuç Belgesi, Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı için KPPS Sonuç Belgesi ile birlikte YDS/e-YDS Sonuç Belgesi, Fon Avukatlığı için Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Kurumumuzca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir),Adres, e-posta, telefon vb. iletişim bilgilerinin de yer aldığı özgeçmiş. olarak sıralanmış durumda.

Yorumlar (0)