Müdür ve Müdür Yardımcısı Sınavı Ne Zaman Yapılacak? MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Başvuru Tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavının tarihi resmen açıklandı. Peki, Müdür ve Müdür Yardımcısı Sınavı Ne Zaman Yapılacak? İşte detaylar.

MEB Personeli 25.02.2019, 23:18
Müdür ve Müdür Yardımcısı Sınavı Ne Zaman Yapılacak? MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Başvuru Tarihi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan okullara müdür ile müdür yardımcısı seçilmesi amacıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından ilk defa yapılacak olan sınavın tarihi açıklandı.

Söz konusu müdür ve müdür yardımcısı sınavının 21 Nisan 2019 tarihinde yapılacağı açıklandı ve 28 Şubat 2019 ile 11 Mart 2019 tarihleri arasında başvuruların alınacağı duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yönetici görevlendirme ve atama yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 9 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, o değişiklikleri içeren maddeler

MADDE 1 – 21/6/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında” ibaresi “Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “36 ve 37 nci maddelerine” ibaresi “37 nci maddesine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olmak,

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak,

şartları aranır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müsteşar yardımcısının” ibaresi “bakan yardımcısının” şeklinde, “İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden” ibaresi ise “Personel Genel Müdürlüğünden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “mazeretlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya alan değişikliğine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yorumlar (0)