11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:57
703 Sayılı KHK İle KYK ile Spor Genel Müdürlüğü Kapatıldı
Kamu Personeli

Resmi Gazete'nin Mükerrer Sayısı'nda 703 Sayılı KHK yayımlandı. ''Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'' başlığıyla yayımlanan kararnamede kamu kurumlarına yönelik çok yönlü değişmeler yapıldı. 

Bu kapsamda bünyesinde değişimler yaşanan kurumlardan bazıları da KYK ile Spor Genel Müdürlüğü kurumları oldu. 

KYK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜKLERİ KAPATILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 11. ve 12 maddelerinde Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Spor Genel Müdürlüğü kurumlarına yönelik alınan kararlar yer aldı. Buna göre daha önceden yürürlükte olan 289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu ve 351 Sayılı KYK Teşkilat Kanunu olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda kapsamlı bir düzenleme yapıldı. 

Alınan kararlara göre, Spor Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü kapatıldı ve Bakanlık ana hizmet birimi haline getirildi. Söz konusu kurumlara dair yayımlanan karar metinleri şu şekilde;

MADDE 11- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun;

a) Adında yer alan "Yurtlar Kurumu" ibaresi "Yurt Hizmetleri" şeklinde değiştirilmiştir.

b) 2 nci maddesinin başlığı "Amaç" şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacı; yurt" ibaresi "Yurt" şeklinde değiştirilmiştir.

c) 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Koordinasyon ofisleri

MADDE 11- Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtdışında yürüteceği program, proje ve faaliyetlerin gerektirdiği koordinasyonun sağlanması amacıyla Koordinasyon Ofisleri kurulabilir. Koordinasyon Ofislerinin kurulacağı yerler ve süresi ile Ofislerin çalışma usul ve esasları; bu Ofislerde, Bakanlık ve bağlı kuruluşları personelinden görevlendirilenler ile bunlara yardımcı olmak üzere mahallinden temin edilen ve Ofis hizmetlerinde çalışan personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, personele yapılacak ödemeler dışında kalan diğer harcamaların neler olacağı ve harcamaya ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir."

ç) Üçüncü Bölümünün başlığı "Görevler" şeklinde değiştirilmiştir.

d) 14 üncü maddesinde yer alan "Kurum; yüksek" ibaresi "Yüksek" şeklinde ve "verir" ibaresi "verilir" şeklinde değiştirilmiştir.

e) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan, öğrenim" ibaresi "Öğrenim" şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan "Kurum Yönetim Kurulu" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiş ve maddede yer alan "Kuruma", "Kurumca" ve "Kurumdan" ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

f) 17 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kuruma" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

g) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kurumun parası, Yönetim Kurulunca tayin edilecek" ibaresi "Kredi, burs, barınma ve beslenme yardımı iş ve işlemlerine konu para," şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 20 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca gerekli" ibaresi "Gerekli" şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan "mülkiyeti kendisine, Kuruma" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine" şeklinde, "Kuruma" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine" şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan "Kurumun" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığının" şeklinde, "Kuruma" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine" şeklinde, "Kurumca" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığınca" şeklinde, "Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlıktan" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığından" şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan "Kuruma" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığına, il müdürlüklerine" şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan "Kurumun" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığının veya il müdürlüklerinin" şeklinde, onbirinci fıkrasında yer alan "Kurum" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlükleri" şeklinde, onüçüncü fıkrasında yer alan "Başbakanlık veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlık, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıkları tarafından müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur" ibaresi "Cumhurbaşkanınca belirlenir" şeklinde, ondördüncü fıkrasında yer alan "Kuruma" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine" şeklinde ve "Kurum" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan "Kurum tarafından" ve "Bayındırlık Bakanlığınca ve öncelikle" ibareleri, yedinci fıkrasında yer alan "Yüksek Planlama Kurulu tarafından" ve "Kurumca" ibareleri madde metninden çıkarılmış ve ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

h) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kurumca" ibaresi "kamulaştırma veya" şeklinde değiştirilmiş ve ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

ı) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca vergi" ibaresi "Vergi" şeklinde, "Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "Kurum" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "Maliye Bakanlığına" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığına" şeklinde, "Kuruma" ibareleri "Gençlik ve Spor Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

i) 28 inci maddesinin başlığı "Özel hesabın gelirleri" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "Kurumun" ibaresi "Özel hesabın" şeklinde, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan "Kurum" ibareleri "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde, (e) bendinde yer alan "Kurumun" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.

j) 36 ncı maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan "Kurumun" ibareleri "Gençlik ve Spor Bakanlığının" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "Kurum" ibareleri "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde, "2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerinin" ibaresi "8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine" şeklinde, "esaslar yönetmeliklerle belirtilir" ibaresi "usul ve esasları belirlemeye Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilidir" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya "muameleler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile yurtların bünyesindeki kantin ve yemekhanelerin işlettirilmesi" ibaresi eklenmiştir.

k) 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kurumun" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlüklerinin" şeklinde ve "Kuruma" ibareleri "Gençlik ve Spor Bakanlığı veya il müdürlüklerine" şeklinde değiştirilmiştir.

l) 40 inci maddesinin başlığında yer alan "Kuruma kamusal" ibaresi "Kamusal" şeklinde, birinci ve ikinci fıkrasında yer alan "Kuruma" ibareleri "Gençlik ve Spor Bakanlığına veya il müdürlüklerine" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "Kurumun" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiştir.

m) 46 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki "Maliye, Milli Eğitim ve Bayındırlık Bakanlıklarınca" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

n) 1 inci maddesi, 3 ila 10 uncu maddeleri, 12 nci maddesi, 22 nci maddesi, 24 ila 27 nci maddeleri, 30 ila 35 inci maddeleri, 37 nci, 38 inci, 41 inci, 42 nci, 44 üncü, 45 inci ve ek 1 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) Adı "Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu" olarak değiştirilmiştir.

b) 1 inci maddesinde yer alan "Bakanlığına bağlı, merkezde katma bütçeli ve" ibaresi "Bakanlığında" şeklinde değiştirilmiş, "Spor Genel Müdürlüğünün," ve "ise" ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

c) 6 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğünün" ibaresi "Bakanlığının" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "Spor Genel Müdürlüğüne bağlı" ibaresi "Bağlı" şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan "hizmetleri" ibareleri ile aynı fıkranın ikinci cümlesi madde metninden çıkarılmıştır.

ç) 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Spor Genel Müdürü," ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek üç yönetici" şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde, "Genel Müdürlükçe" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığınca" şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan "Genel Müdürlük" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci ve beşinci fıkraları ile dokuzuncu ve onuncu fıkralarında yer alan "Genel Müdürlükçe" ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

d) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

e) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genel Müdürlük" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"11 müdürlüklerinin bütçesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının onayı ile yürürlüğe girer. Bunların hazırlanması, uygulanması, muhasebeleştirilmesi, denetimi, aktarmalar ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir."

f) 14 üncü maddesinin madde başlığında yer alan "Genel Müdürlüğün" ve birinci fıkrasında yer alan "Spor Genel Müdürlüğünün" ibareleri, "Özel hesabın" şeklinde değiştirilmiş ve son fıkrasında yer alan "Genel Müdürlük," ibaresi, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel hesabın" şeklinde değiştirilmiştir.

g) 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Merkez Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle Spor Genel Müdürünün teklifi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı" ibaresi, "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 20 nci maddesinin başlığı ve birinci fıkrasında yer alan "Spor" ibaresi "Gençlik ve spor" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "Spor Genel Müdürlüğüne" ibaresi, "Gençlik ve Spor Bakanlığına" şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan "Spor Genel Müdürlüğünce tescil" ibaresi "Tescil" şeklinde değiştirilmiştir.

h) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Spor Genel Müdürlüğü" ibaresi, "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genel Müdürlükçe" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

i) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Spor Genel Müdürünün, Merkez Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle yapacağı teklif üzerine, Gençlik ve Spor Bakanı" ibaresi, "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

j) 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genel Müdürlük" ibaresi, "Gençlik ve Spor Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

k) 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "valinin" ibaresi, "Gençlik ve Spor Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiştir.

l) 30 uncu maddesinin birinci fıkrası madde metninden çıkarılmış, ikinci fıkrasındaki "Başbakan" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde, ikinci fıkrasının son cümlesindeki "Gençlik ve Spor Bakanının teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak" ibaresi "Cumhurbaşkanı tarafından" şeklinde değiştirilmiştir.

m) 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Spor Genel Müdürlüğünde" ibaresi "Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında" şeklinde ve "Spor Genel Müdürlüğünce" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

n) 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Spor Genel Müdürlüğünce" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

o) 34 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kamupersoneli.net - ANKARA

KamuPersoneli.net

Not: Aktif kaynak linki kullanarak haberlerimizden alıntı yapabilirsiniz

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sercan 2018-12-21 19:18:04

Mevcut il müdürlükleri ne olacak personel olarak nasıl devam edilecek