Alexa
04 Mayıs 2016 Çarşamba 09:37
Hususi Ormanlar ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müessseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği
 Orman Genel Müdürlüğü'nden Hususi Ormanlar ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müessseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. T.C Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nce Yayımlanan Resmi Gazete'nin 4 Mayıs 2016 tarihli sayısında Orman Genel Müdürlüğü'nden Husui Ormanlar ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müessseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği'nde  ; Tapu siciline belirtme konulması ,  Mesul müdür tayini,  Amenajman planı , Yol şebeke planı,  İşletme, idare ve muhafaza, Kayıt tutulması , Denetim , Ön izin, ön izin süresi içinde yapılacak işler ve ön iznin sona ermesi , Taahhütname alınması ve izin sahasının teslimi gibi başlıklar altında Orman Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren hükümler yer alıyor. Söz konusu yönetmelik günü itibariyle yani 4 Mayıs 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.


Orman Genel Müdürlüğünden:
HUSUSİ ORMANLAR VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME
MÜESSESELERİNE AİT ORMANLAR YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hususi ormanlar ile hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, hususi ormanlar ile hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların idare ve muhafazasını, bu ormanlarda yapılacak iş ve işlemler ile verilecek izinleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 6 ncı ve 45 ila 56 ncı maddeleri ile 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) 2/B Uygulaması: Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan yerleri,
b) Ağaç: Biyolojik olarak en az sekiz metre ve daha yukarı boy yapabilen kökü, gövdesi, tepesi olan, yaşı ve çapı ne olursa olsun odunsu bitkileri,
c) Ağaççık: Biyolojik olarak boyu sekiz metreyi bulmayan, çapı ne olursa olsun uzun ömürlü odunsu bitkileri,
ç) Ağaç röleve planı: Kanun kapsamında bulunan alanlarda, izne konu olan sahalardaki mevcut ağaçların, coğrafi koordinatlarıyla belirlendiği uygun ölçekli planı,
d) Amenajman planı: Ormanın sürdürülebilirliği esas alınarak belirlenen amaçlara göre ormanın idaresi ve denetimi ile ilgili yapılan planı,
e) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
f) Bölge Müdürlüğü: Orman bölge müdürlüğünü,
g) Bölge Müdürlüğü heyeti: Kadastro ve mülkiyet şube müdürü başkanlığında ilgili işletme müdürü, ilgili işletme şefi, varsa kadastro ve mülkiyet şefi ile harita mühendisi ve harita teknisyeni/teknikerinden oluşan heyeti,
ğ) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) belgesi: 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre verilecek “ÇED olumlu” veya “ÇED gerekli değildir” kararını veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında olduğuna dair belgeyi,
h) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,
ı) Hâlihazır harita: Yürürlükteki harita yapım standartlarına uygun biçimde orijinal ölçme ve veri toplama çalışmalarına göre üretilen, mekânsal veri ve bilgileri, fiziksel yapıyı, her çeşit donatıyı ve mevcut kullanım şekillerini gösteren, ekleriyle bir bütün olan sayısal haritaları,
i) İşletme heyeti: Orman işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili orman işletme şefi ve varsa kadastro ve mülkiyet şefi, yoksa mücavir işletme şefi ile harita mühendisi ve harita teknisyeni/teknikerinden oluşan heyeti,
j) İşletme müdürlüğü: Orman işletme müdürlüğünü,
k) Kesin izin: Hususi ormanlarda ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda Kanun kapsamında Bakanlıkça verilecek izni,
l) Kanun: 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununu,
m) Mesul müdür: Hususi ormanlara ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlara ilişkin koruma, geliştirme ile diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen ve orman idaresine karşı sorumlu kişiyi,
n) Uygulama imar planı: Tasdikli hâlihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren, ancak düzenleme ortaklık payı (DOP) ve kamu hizmetleri ortaklık payı (KOP) ve benzeri ayırması olmayan planı,
o) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,
ö) Ön izin: Kesin izinde istenen belgelerin hazırlanması için Bakanlıkça verilen izni,
p) Özellik Oluru: Tapu ile sahipli olup 3 hektardan büyük bir orman sahasının hususi orman veya hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman statüsüne alınmasına ilişkin Bakanlık Olurunu,
r) Vaziyet planı: Yapıların konumları, ortak nitelikteki yerler ve tesisler, bunların kullanılış amaç ve şekilleri, onaylı imar planı hükümlerine ve parselasyon planlarına uygun olarak hazırlanmış, projenin büyüklüğüne ve elde edilen bilgi paftalarının ölçeğine göre 1/2000, 1/1000 ve 1/500 ölçekli çizilmiş yerleşim planını,
s) Yatay alan: Bina ve tesislerin taban alanları toplamı esas alınarak hesaplanan alanı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Hususi ormanların ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların tesisi, kadastrosu ve 2/B madde uygulaması
MADDE 5 – (1) Hususi ormanlar ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar üç şekilde tesis edilir.
a) Bakanlık Oluru ile: İşletme heyetince düzenlenen ve bölge müdürlüğünce onaylanan inceleme ve değerlendirme raporu doğrultusunda Bakanlık Makamından alınacak Özellik Oluru ile tesis edilir. Tesis edilen bu ormanlar Kanun hükümlerine tabidir.
b) Mahkeme kararı ile: Hususi ormanların ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların tesisine dayanak alınacak mahkeme kararının, dava konusu ormanlık alanın vasıf, sahiplilik ve tâbi olması gereken statüsü konuları bakımından irdelenmiş ve Yargıtayca onaylanmış olması, davaya orman idaresinin taraf olması gerekmektedir.
c) Orman kadastro komisyonlarının çalışması ile:
1) 9/7/1945 tarihli ve 4785 sayılı Orman Kanununa Bazı Hükümler Eklenmesine ve bu Kanunun Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinde sayılan ve Devletleştirme dışında bırakılan ormanlar,
2) 4785 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesi uyarınca iade edilmiş ormanlar,
3) Kesinleşmiş mahkeme ilamı ve Bakanlık Oluru ile tesis edilmiş hususi ormanlar ya da hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar,
4) 4785 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 13/7/1945 tarihinden sonra Orman İdaresi hasım gösterilerek açılan dava sonucunda alınan tapuların kapsadığı saha içerisinde kalan ormanlar,
5) Tapu ile sahipli arazi içerisinde bulunan ve 4785 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra tabii olarak ve ekim-dikim yoluyla yetiştirilmiş ormanlar,
üç hektardan büyük bulunmak ve tapuda gerçek ve tüzel kişiler adına kayıtlı olmak şartıyla hususi orman ya da hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman olarak sınırlandırılırlar.
(2) Sınırlandırmada birinci fıkranın (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yazılı ormanlarda devletleştirme tarihindeki sınırlar, (3) numaralı alt bendinde yazılı ormanlarda Olur veya mahkeme ilamındaki sınırlar, (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde yazılı ormanlarda ise fiilen orman olan sınırlar esas alınır.
(3) Birinci fıkranın (b) ve ( c) bentlerinde belirtilen mahkeme kararı ve orman kadastro çalışmaları, Bakanlık Makamından alınacak Özellik Oluruna dayanak teşkil eder.
(4) Hususi ormanların ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların kadastrosu Kanunun 7 nci maddesi hükümlerine göre yapılır. Komisyonların masrafları orman idaresine, kadastro işlerine ait diğer masraflar ilgili orman sahiplerine aittir.
(5) Hususi ormanlar ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar, sahipleri veya bu işlemleri yapma konusunda yetkilendirilmiş mesul müdür tarafından istendiği ve her türlü giderleri ile gündelikleri peşin olarak Genel Müdürlük Özel Bütçe hesabına yatırıldığı takdirde komisyonlarca 2/B uygulaması yönünden incelemeye tabi tutulur. Orman sınırları dışına çıkarılan yerler sahiplerine intikal eder.
(6) 20/11/2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki yerler hariç olmak üzere, Kanuna göre bir defa 1 inci madde veya 2/B madde uygulaması yapılan hususi ormanda ve hükmi şahsiyeti haiz amme müessesesine ait ormanda bu maksatla yeniden çalışılamaz.
Tapu siciline belirtme konulması
MADDE 6 – (1) İşletme müdürlüklerince, ada ve parsel listesi tapu müdürlüğüne gönderilerek tapu sicilindeki beyanlar hanesine;
a) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanda veya hususi ormanda kaldığı,
b) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda Kanunun 47 nci maddesi uyarınca, ormanların parçalanarak şahıslara veya müesseselere toprağı ile birlikte devir ve temlik edilemeyeceği,
c) Hususi ormanlarda Kanunun 52 nci maddesi uyarınca, ekim ve dikim suretiyle meydana getirilen hususi ormanlar hariç olmak üzere hususi ormanların 500 hektardan küçük parçalar teşkil edecek şekilde parçalanıp, başkalarına temlik ve mirasçılar arasında ifrazen taksim edilemeyeceği ve üzerinde aynı madde hükmü dışında inşaat yapılamayacağı,
belirtmesi konulması istenir.
Mesul müdür tayini
MADDE 7 – (1) Hususi orman sahipleri birden fazla ise orman sahipleri, içlerinden birini veya bir başkasını orman idaresine karşı mesul müdürü noter onaylı olarak tayin etmek zorundadırlar. Hususi orman sahiplerince mesul müdür tayini, Özellik Olurunun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde yerine getirilmediği takdirde, orman idaresince sulh hukuk mahkemesinde hasımsız dava açılarak mesul müdür tayin edilmesi istenir. Mahkeme kararı ile atanacak mesul müdürün, hususi orman sahipleri veya mahalli resmi kişiler olan köy veya mahalle muhtarı, belde belediye başkanı arasından seçilmesine özen gösterilir. Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda ise, müessesenin en üst amiri veya üst amir tarafından yetkilendirilmiş kişi mesul müdür olarak belirlenir.
(2) Hususi ormanlarda, atanmış olan mesul müdür bu görevini vekâleten bir başkasına devredemez. Hususi orman sahipleri veya atamaya yetkili merci tarafından mesul müdürün azledilmesi, ölüm, hapis ve benzeri durumlarda yerine bir mesul müdür tayin edilir ve tayin edilen mesul müdür orman idaresine bildirilir. Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda ise en üst amirin veya mesul müdürün emeklilik, istifa, tayin ve benzeri durumlarında yeni atanan üst amir veya yeni atanan üst amir tarafından yetkilendirilmiş kişi mesul müdür olarak belirlenir.
(3) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda belirlenen mesul müdür ile hususi orman sahiplerinin tamamını temsil eden mesul müdür, amenajman planlarına göre bu ormanların işletilmesi ve muhafazası ile ilgili tüm iş ve işlemlerde orman idaresine karşı sorumludur.
(4) Mahkeme kararı ile atanmış olan mesul müdür, orman idaresi ile yapılacak idari ve teknik konularla ilgili iş ve işlemleri yürütür. Ancak, kesim, nakil, yapılaşma ve benzeri gibi doğrudan faydalanmaya yönelik işleri ise, hususi orman sahiplerinden vekâlet veya onay aldığı bölümlerde yürütebilir.
Amenajman planı
MADDE 8 – (1) Devlet ormanlarında amenajman planı yapılmasına ilişkin usul ve esaslara göre yapılacak olan harita ve amenajman planı;
a) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda, ormanın tesis edilmesini müteakip ilk iş mevsiminde işe başlamak suretiyle en kısa zamanda orman idaresi tarafından parasız olarak yapılır.
b) Hususi ormanlarda, sahipleri tarafından en kısa sürede yaptırılarak mülkiyet ve amenajman tekniği yönünden bölge müdürlüğünce incelenmesini müteakip uygunluğu halinde Genel Müdürlüğe gönderilir.
c) Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı ile Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından planın uygulanmasında sakınca olmadığı belirtilerek imza ile tasdik olunur.
(2) Hususi ormanlarda amenajman planlarının sahipleri tarafından yaptırılmaması halinde amenajman planı, orman idaresi tarafından yapılarak masrafı iki yıl içinde dört eşit taksit halinde orman sahiplerinden alınır.
(3) Amenajman planının uygulanmasının takibi ve kontrolü, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı ve ilgili orman idaresi tarafından müştereken yürütülür.


Tamamına Göz Atmak için lütfen TIKLAYINIZ

Orman Genel Müdürlüğü haberleri, son dakika gelişmeleri, gündemden haberler, en yeni personel alım haberleri ve çok daha fazlası kamupersoneli.net adresinde.
Son Güncelleme: 04.05.2016 09:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner441