banner731

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanma Yönetmeliği Değişti

2 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete'de, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yönetmelik değişikliğinin detayları haberimizde...

MEVZUAT 02.03.2017, 09:24
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanma Yönetmeliği Değişti

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte yer alan 27. madde değiştirildi. Yönetmeklik değişikliği ile inceleme ve araştırma sürecinde taraflar dostane çözüme davet edilecek, çözüm sürecinde gereken tedbirler KDK tarafından alınacak. 

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik şöyle:

" KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/3/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) İnceleme ve araştırma devam ederken Kurum tarafları dostane çözüme davet edebilir. Gizliliğe yönelik gerekli görülen tedbirler Kurum tarafından alınır.

(2) Kurum, şikâyete konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı vererek inceleme ve araştırmasını sonlandırır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinde yer alan “ret kararı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, dostane çözüm kararı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 33 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 33/A maddesi eklenmiştir.

“Dostane çözüm kararı

MADDE 33/A – (1) Şikâyet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi veya şikayetin çözüme kavuşturulduğunun taraflarca Kuruma bildirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Şikayetçinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “33/A maddesinde belirtilen haller dışında” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresinden sonra gelmek üzere “dostane çözüm kararı veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Başdenetçisi yürütür."

KAMUPERSONELİ.NET

Yorumlar (0)