Maltepe Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Maltepe Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Detaylar ve çok daha fazlası kamu haberleri merkezinde.

MEVZUAT 12.06.2016, 08:54 12.06.2016, 08:58
Maltepe Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Maltepe Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 12 Haziran 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'nin 12 Haziran 2016 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren "Maltepe Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği" hakkında tüm detaylara kamu haberlerinin merkezi kamupersoneli.net'de erişebilirsiniz.


MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK VE İŞ GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Maltepe Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Maltepe Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Maltepe Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin tüm fakülteleriyle işbirliğine dayalı olarak disiplinlerarası girişimcilik faaliyetleri yürütmek, Üniversitenin paydaşlarının yaratıcı ve yenilikçi iş fikirleri üretmesi ve bunları geliştirerek ticarileştirmesi için kuluçka merkezinin oluşturulması, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek için teknoloji transfer ofisi görevlerinin yerine getirilmesi, bir iletişim ve işbirliği platformu oluşturarak Üniversitenin girişimcilik kapasitesinin artırılması, bunun için eğitim-öğretim, konferans, seminer ve kurs düzenlemek, ihtisas kitaplığı oluşturmak, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversiteden farklı disiplinlerden bilim insanı ve uzmanlarının işbirliğini sağlayarak girişimcilik konusunda disiplinlerarası araştırma, eğitim ve uygulama yapmak,

b) Üniversite öğrencilerine girişimcilik konusunda danışmanlık, proje mentorluğu ve melek yatırımcı destekleri sağlamak,

c) Merkezin amacı doğrultusunda ulusal veya uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak ve ortak çalışmalar düzenlemek,

ç) Araştırma yapmaya elverişli girişimcilik kütüphanesi ve arşivi oluşturmak,

d) Her türlü seminer, konferans ve kongre gibi toplantılar düzenlemek,

e) Girişimcilik konusunda kurs ya da sertifika programları düzenlemek,

f) Girişimcilik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyerek Üniversitenin paydaşlarının bilgilenmesini sağlayacak çalışmalar yapmak,

g) Girişimcilik yarışmaları düzenleyerek Üniversitede girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak,

ğ) Girişimciliğin ön kuluçka süreci olarak anılan evredeki girişimciler için programlar organize etmek,

h) Üniversitenin kaynakları dâhilinde girişimci adayları için mekân, altyapı, destek hizmetlerini sağlayarak kuluçka merkezini oluşturmak,

ı) Girişimciliğin başlangıç evresini başarıyla geçmiş girişimci adayları için hızlandırma programları organize etmek,

i) Projelerin ticarileşmesi aşamasında ve üniversite-sanayi işbirliğinin yönetimi için teknoloji transfer ofisi fonksiyonlarını yerine getirerek her türlü katkıda bulunmak,

j) Öğrencileri sektör temsilcileri ile buluşturmak,

k) Üniversite içinde geliştirilen ürünleri yatırımcılarla buluşturmak için proje pazarı organize etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşur.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede çalışan öğretim elemanları veya idari personel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ile çalışma programını Rektörün onayına sunmak,

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak; bu toplantıların gündemini hazırlamak,

e) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak; bu toplantıların gündemini hazırlamak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer üyeler, öğretim elemanları veya idari uzmanlar arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdür/Kurul başkanının çağrısı üzerine en az salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma esaslarını belirlemek,

b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak,

c) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek kararlar almak,

ç) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

e) Girişimcilik alanında eğitim ve öğretime destek vermek,

f) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve/veya Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından uygun görülen, Üniversitenin öğretim elemanları, idari uzmanları, merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en az beş en çok on iki üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kamu haberlerinden, gündem haberlerinden,  son dakika haberlerinden , ekonomi haberlerinden ve çok daha fazlasından haberdar olabilmek için kamu haberlerinin merkezi kamupersoneli.net'i takip etmeye devam edin.

Kamupersoneli.net | Ankara
Yorumlar (0)