Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bünyesinde Düzenlenen Kurslara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bünyesinde Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esasların Yürürlüğü Konulması Hakkında Karar" 14 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

MEVZUAT 14.02.2017, 08:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bünyesinde Düzenlenen Kurslara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hizmet içi eğitim ve seminerlerde okutulacak ders saatleri, ders verecek kişilerin nitelikleri ve kurslara ilişkin diğer tüm detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre;

"Karar Sayısı : 2017/9777

Ekli "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bünyesinde Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 17/1/2017 tarihli ve 14921 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN HİZMET İÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ VE DİĞER HUSUSLARIN TESPİTİNE DAİR ESASLAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetlerinde ders vermekle görevlendirilenlerin ücretle okutacakları ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Esaslar; Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde düzenlenen hizmet İçi eğitim, kurs ve seminerleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Esaslar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Esaslarda geçen;

a) Eğitim görevlisi: Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde ücretli ders görevi verilenleri,

b) Genel Müdür: Meteoroloji Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: Meteoroloji Genel Müdürlüğünü,

ç) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer: 657 sayılı Kanunun 214 üncü maddesi ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Hizmet içi Eğitim Yönetmeliğine göre yürütülen faaliyetleri,

d) Ücretli ders görevi: Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde ders vermekle görevlendirilen eğitim görevlilerine verilecek haftalık ücretli ek ders saatlerini,

ifade eder.

Eğitim görevlilerinde aranacak nitelikler

MADDE 5 - (1) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde görev alacakların en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları yanında;

a) Genel Müdürlük personelinin, asgari üç yıl hizmetinin bulunması ve eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri, deneyim ve öğretme yeteneğine sahip olması,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personelin, eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri, deneyim ve öğretme yeteneğine sahip olması,

c) Üniversite öğretim elemanlarından görevlendirilen personelin, öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olması,

ç) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfından görevlendirilen personelin, öğretmenlik formasyonuna sahip olması,

d) Üzerinde resmi görevi bulunmayanların, eğitim programında yer alan konularda tecrübeye dayalı bilgi, beceri, deneyim ve öğretme yeteneğine sahip olması,

şartları aranır.

Ücretle okutulacak ders saati sayısı ve ders ücreti

MADDE 6 - (1) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde ücretli ders görevi alacak olanlardan, birden fazla kursta görevli olmaları halinde dahi;

a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı personeline günde (5), haftada (25) ve yılda (250) saati,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek personele haftada (8) saati,

c) Üniversite öğretim elemanlarına 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini,

ç) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil personele, çalışmakta oldukları kurumun ek ders görevi ile ilgili mevzuatında belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saatini,

d) Üzerinde resmi görevi bulunmayanlara haftada (8) saati, aşmayacak şekilde ek ders görevi verilebilir.

(2) Bu şekilde ek ders görevi verilenlere 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenir.

(3) Birinci fıkrada belirtilenlere tatil günlerinde de ek ders görevi verilebilir. Bu şekilde ders görevi verilmesi halinde 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenir.

Ders görevinin fiilen yapılması

MADDE 7 - (1) Bu Esaslar kapsamında ders ücreti ödenebilmesi için ders görevinin fiilen yapılmış olması şarttır.

(2) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde yönetici olarak görevlendirilenlerin, fiilen yerine getirdikleri ders görevleri hariç, bu görevleri ek ders görevinden sayılmaz.

Diğer hükümler

MADDE 8 - (1) Bu Esasların 5 inci maddesinde aranan nitelikleri taşıyanlardan kendilerine ücretli ders görevi verilecekler, Genel Müdürlük makamı onayı veya yetkilendireceği makam onayı ile tespit edilir. Alınacak onayda ders görevi verileceklerin adları ve unvanları, girecekleri ders ve saat sayıları belirtilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 9 - (1) 18/3/1990 tarihli ve 90/286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesinde ve Hizmetiçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususlara Dair Esaslar" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 - (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 - (1) Bu Esasları Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

KAMUPERSONELİ.NET

Yorumlar (0)