banner731

ÖSYM Personellerinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğinde Düzenlemeler Yapıldı

Resmi Gazete'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayımlandı. Bununla beraber 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapanlardan görevde yükselme suretiyle asaleten atanacaklar ile unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atanacak personellere yönelik detaylara yer verildi.

MEVZUAT 14.06.2018, 08:51 12.02.2019, 19:41
ÖSYM Personellerinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğinde Düzenlemeler Yapıldı

Resmi Gazete'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayımlandı.

Yayımlanan söz konusu yönetmelik içerisinde ise;

"Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapanlardan görevde yükselme suretiyle asaleten atanacaklar ile unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atanacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

c) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

ç) Başkan: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanını,

d) Başkanlık: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

e) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen üst görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı ve sözlü sınavı,

ğ) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

h) Unvan değişikliği: En az orta öğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

ı) Unvan değişikliği sınavı: En az orta öğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

i) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri esas alınarak hesaplanan süreleri,

j) Sınav kurulu :  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi gruplar ile kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube Müdürü,

2) Şef.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman.

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Bilgisayar İşletmeni, Memur, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, İşaret Dili Tercümanı.

d) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Dağıtıcı, Aşçı, Teknisyen Yardımcısı.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Avukat, Mühendis, Mimar, Matematikçi, Biolog, Kimyager, Fizikçi, İstatistikçi, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Hemşire.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen toplam hizmet süresi şartını taşımak,

b) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,

c) İlan edilen kadro için öngörülen şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, Başkanlıkta en az altı aydır çalışıyor olmak gerekir.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan unvanlara yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Başkanlıkta en az altı ay hizmeti bulunmak,

b) Şube Müdürü  kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta Şef, Uzman, Çözümleyici, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Sekreter, İşaret Dili Tercümanı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Programcı, Mühendis, Mimar, Avukat, Kimyager, İstatistikçi, Matematikçi, Tekniker, Biolog, Fizikçi  kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte, toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Başkanlıkta Memur, Bilgisayar İşletmeni, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, İşaret Dili Tercümanı, Teknisyen,  Tekniker, Şoför  kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam en az altı ay  hizmeti bulunmak,

ç) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,

2) Başkanlıkta Şef, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Sekreter, İşaret Dili Tercümanı, Teknisyen,  Tekniker, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi  kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam en az altı ay  hizmeti bulunmak,

d) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak,

3) Başkanlıkta Aşçı, Dağıtıcı ve Teknisyen Yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam en az altı ay   hizmeti bulunmak,

e) Memur, Sekreter  kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başkanlıkta Aşçı, Dağıtıcı ve Teknisyen Yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam en az altı ay  hizmeti bulunmak,

f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkça belirlenecek en az iki bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı belge veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

3) Başkanlıkta Programcı kadrosunda en az altı ay    hizmeti bulunmak,

g) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başkanlıkta Aşçı, Dağıtıcı ve Teknisyen Yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya  birlikte toplam en az altı ay   hizmeti bulunmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başkanlıkta Aşçı, Dağıtıcı ve Teknisyen Yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam en az altı ay hizmeti bulunmak,

3) En az altı yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

h) İşaret Dili Tercümanı Kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığı izinli kurslar veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen işaret dili öğretici ve tercüman eğitimi programlarına katılarak kurs bitirme belgesi almış olmak veya Türk İşaret Dili Tercümanlık Sertifikasına sahip olmak,

3) Başkanlıkta Aşçı, Dağıtıcı ve Teknisyen Yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam en az altı ay hizmeti bulunmak.

Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel ve özel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara atanabilmek için yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı  ve Başkanlıkta çalışıyor olmak şartı aranır.

 (2) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mühendis, Mimar, Matematikçi, Biolog, Kimyager, Fizikçi, İstatistikçi, kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ya da yükseköğrenim kurumlarının iki yıllık Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezun olmak,

2) Başkanlıkça belirlenecek en az iki bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı belge veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yüksekokul mezunu olmak,

d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Yükseköğrenim kurumlarının veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren okullardan mezun olmak." ifadeleri yer aldı

Yorumlar (0)