Rekabet Kurumu Personelinin GYS ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

21 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete'de, Rekabet Kurumu Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliği yayımlandı.

MEVZUAT 21.09.2017, 08:33 08.02.2019, 17:52
Rekabet Kurumu Personelinin GYS ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Rekabet Kurumu Başkanlığı personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre;

Yayımlanan bu Yönetmelik, Kurum personelinden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Görevde Yükselme Sınavına Gireceklerde Aranan Şartlar:

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak

*  Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için aranan şartları sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde kadrolu olarak Kurumda en az altı ay çalışmış olmak,

*  Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

Görevde Yükselme Sınavına Gireceklerde Aranan Özel Şartlar:

-  Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

-  İdari hizmet yetkilisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Kurumda memur, mutemet veya sekreter kadrolarından birinde en az 2 yıl görev yapmak şartıyla, toplam en az 6 yıl hizmeti bulunmak.

- Memur, mutemet, sekreter kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Kurumda şoför, hizmetli ve garson kadrolarından birinde en az 2 yıl görev yapmak şartıyla, toplam en az 6 yıl hizmeti bulunmak.

-  Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak

2) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

3) Kurumda hizmetli ve garson kadrolarından birinde en az 2 yıl görev yapmak şartıyla, toplam en az 6 yıl hizmeti bulunmak

-  Güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak

3) Kurumda şoför, hizmetli ve garson kadrolarından birinde en az 2 yıl görev yapmak şartıyla, toplam en az 6 yıl hizmeti bulunmak

Unvan Değişikliği Sınavına Gireceklerde Aranan Özel Şartlar:

a) Mütercim-Tercüman kadrosuna atanabilmek için

1) Üniversitelerin yabancı dil, filoloji, mütercim-tercümanlık bölümü veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

2) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde YDS’den (A) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan dil yeterliliği bakımından bu düzeye denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından kabul edilmiş olan başka bir belgeye sahip olmak

b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için

1) Üniversitelerin kütüphanecilik bölümünden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak

ç) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak

d) Hemşire ve Sağlık Teknisyeni kadrolarına atanabilmek için

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Teknisyenliği/Teknikeri bölümü mezunu olmak

GYS ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu ve Başvuru

Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, sınav tarihi ve yeri, sınav konuları, son başvuru tarihi ile diğer hususlar Başkan tarafından belirlenir ve yazılı sınavdan en az otuz gün önce Kurumun resmi internet sitesinde duyurulur.

 Adaylar, başvuru şartlarını taşıdıkları kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilirler.

Aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamaz.

Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunur. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunmaları ve sınava katılmaları mümkündür.

 Son başvuru tarihini izleyen üç iş günü içinde Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yapılan inceleme sonucunda aranan şartları taşıyan adaylar, Kurum resmi internet sitesinde ilan edilir.

İlan edilen aday listesine üç iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir ve itirazlar sınav kurulunca beş iş günü içinde karara bağlanır.

Yorumlar (0)