16 Mayıs 2016 Pazartesi 08:46
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Yayımlandı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete'nin 16 Mayıs 2016 tarihli sayısında yayımlandı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce yayımlanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim yönetmeliği'ne aşağıdan göz atabilirsiniz.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİAmaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim programlarına katılan öğrencilerin eğitim-öğretim, öğrenci kayıtları, sınav ve değerlendirme, izin, kayıt silme, diploma ve akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesinin, fakülte ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan sistemi,

b) Birim: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı ilgili fakülte, yüksekokulları ve meslek yüksekokullarını,

c) Birim yönetim kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı birimlerin yönetim kurullarını,

ç) Birim kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurullarını,

d) Birim yöneticisi: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı birimlerin yöneticilerini,

e) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin, yüksekokulların ve meslek yüksekokullarının eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimini,

f) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere dekan, müdür, ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

g) Dekan: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı ilgili fakültelerin dekanlarını,

ğ) Dekanlık: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı ilgili fakültelerin dekanlığını,

h) Duplikata: Diploma ve sertifikaların tıpkısı ikinci nüshalarını,

ı) Fakülte: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı fakülteleri,

i) GANO: Genel akademik başarı not ortalamasını,

j) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

k) Müdür: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokullarının müdürünü,

l) Müdürlük: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulları müdürlüğünü,

m) Ön lisans: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı en az dört yarıyıllık programı,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

o) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

ö) Senato: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,

p) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

r) YANO: Yarıyıl akademik başarı not ortalamasını,

s) Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

t) Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılan birimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt, Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Programlarına İlişkin Esaslar

Kayıt işlemleri

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları ilan edilen tarihlerde, Üniversite tarafından belirlenip istenilen belgeler ile kayıt bürosuna şahsen başvururlar. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayanlar ile on sekiz yaşından küçük adaylar noter tasdikli vekâletnameleri ile belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

(2) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

(3) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini akademik takvimde belirtilen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz.

(4) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde hangi yarıyılda olduğuna bakılmaksızın Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu öğrencilerin Üniversiteden ayrılmış olmaları halinde, diploma ile kendilerine verilen diğer tüm belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.

(5) E-devlet üzerinden kayıtların mümkün olduğu durumlarda, e-devlet üzerinden kayıt yapan öğrenciler Üniversite tarafından belirlenip istenilen belgeleri önceden ilan edilmiş tarihler içerisinde kesin kayıt işlemlerinin yapıldığı kayıt bürolarına teslim etmek zorundadır.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 6 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Öğrenim harcını ödemeyen öğrenciler ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk %10’a giren birinci öğretim öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim harçları 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre belirlenir.

(3) Öğrencilerin belirlenen zorunlu eğitim süreleri içerisinde mezun olamamaları ve yandal veya çift anadalöğrenimlerini tamamlayamamaları halinde ödeyecekleri öğrenim harçlarının hesaplanması 2547 sayılı Kanunun 46 ncımaddesine göre yapılır.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 7 – (1) Birimlerde; ilgili kurulların kararları ve Senatonun onayı ile YÖK’ün belirlediği esaslar doğrultusunda örgün ve ikinci öğretim, yaygın, açık öğretim, uzaktan eğitim ve yoğunlaştırılmış yaz okulu gibi her türlü eğitim-öğretim yapılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 8 – (1) Eğitim ve öğretim; yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim dönemleri, yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak staj ve yaz kursları veya yaz dönemi açılabilir. Bunların süresi ve uygulama şekli, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından düzenlenir. Bir yarıyıl yetmiş günden, bir yıl yüz kırk günden az olamaz. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir.

(2) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, eğitim-öğretim yılının başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 9 – (1) Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarında dört yıl, eğitim-öğretim süresi dört yıl olan lisans programlarında yedi yıl, eğitim-öğretim süresi beş veya altı yıl olan programlar için dokuz yıldır.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Azami sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz.

(4) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise azami öğrenim süresinden sayılır.

Yabancı dilde eğitim ve hazırlık sınıfı

MADDE 10 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında dersler ilgili birim kurulu önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı alınarak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bir yabancı dilde verilebilir.

(2) İlgili birim kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile eğitim-öğretimin yapıldığı yabancı dilde yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 11 – (1) Birimlerin eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında birim kurullarınca düzenlenir ve Senatodan geçerek ilan edilir.

(2) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Seçmeli dersler; danışmanının görüşü de göz önünde bulundurularak, öğrenci tarafından belirlenir. Zorunlu ve seçmeli dersler teorik ve/veya uygulamalı olarak yapılır.

(3) Her öğrenci, kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini ve müfredatında belirtilen sayıda seçmeli ders almakla yükümlüdür.

(4) Eğitim programlarında yer alacak zorunlu teorik ve/veya uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, akademik anabilim/anasanat dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak ilgili birim kurulu önerisi ile Senatoda kararlaştırılır. Yabancı dilde verilecek seçmeli dersler dışındaki seçmeli dersler bölüm/anabilim dalının önerisi ve ilgili kurulların onayıyla açılır ve/veya kaldırılır. Öğrenci seçmeli dersi, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi, başka programların seçmeli veya zorunlu dersleri arasından da seçebilir.

(5) Her dönem için 30 AKTS kredisi olmak üzere ön lisans programlarında 120 AKTS, lisans programlarında 240 AKTS kredisi ve beş yıllık programlarda 300 AKTS, altı yıllık programlarda 360 AKTS kredisi alması gerekir.

(6) Eğitim-öğretim programı, fakülte veya yüksekokulların niteliklerine göre teorik dersler ve/veya uygulamalar, seminer, laboratuvar, klinik çalışma, staj, bitirme projesi ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(7) Teorik ve uygulamalı dersler içinde seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik çalışması, laboratuvarçalışması ve inceleme, ödev, bireysel çalışma, mesleksel beceri uygulamaları, hasta başı vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, mezuniyet tezi, proje gibi diğer etkinlikler yer alabilir.

(8) Zorunlu yabancı dil dersleri, toplam 60 saatten az olmamak üzere, en az iki yarıyıl olarak programlanır ve okutulur.

Çift anadal ve yan dal

MADDE 12 – (1) Çift anadal programında; bölümün/programın öğrencileri; lisans öğrenimleri süresince, aynı fakülte/yüksekokul içinde veya dışında kayıtlı oldukları bölüme/programa konu bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın derslerini aynı zamanda takip edebilirler.

(2) Kayıtlı oldukları lisans programlarını başarıyla yürüten öğrenciler, ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla yan dal programını takip edebilirler.

(3) Çift anadal programı ve yan dal programı ile ilgili esaslar; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre uygulanır.

Derslerin kredi değeri

MADDE 13 – (1) Ders kredileri, YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilik çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak ilgili birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak ilgili birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde iş yüküne dayalı olarak ders kredileri hesaplanır.

Ders kayıtları ve kayıt yenileme

MADDE 14 – (1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Kayıt yenilemek ve ders almak için öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir. Öğrencilerin kaydının silinmesi halinde, alınan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez. 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca, öğrenim katkı payını ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Ders kayıt işlemlerinden öğrenci sorumludur.

(3) Haklı ve geçerli sebeplerle belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin, akademik takvimde belirlenen süre içinde ilgili birime başvurmaları gerekir. Başvurular, ilgili birim yönetim kurulunca geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla karara bağlanır.

(4) Belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen, haklı ve geçerli sebepleri olmayan öğrenciler, o yarıyıl veya yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremezler.

(5) Kayıt yenilenmemesi sebebiyle kaybedilen süreler, 2547 sayılı Kanunda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılır.

(6) İkinci öğretimde ilk %10’a girerek birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeme hakkını kazanan öğrenciler, öğrenimlerine yine ikinci öğretimde devam ederler.

Akademik danışmanlık

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin eğitim-öğretimle ilgili veya diğer sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi ve ilgili birim yönetim kurulunun kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ön şart

MADDE 16 – (1) Öğretim planındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için, alt yarıyıllardan belirli ders ve derslerin başarılmış olması, ön şart olarak kabul edilebilir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön şart, ilgili birimin bölüm/program kurullarınca gerekçeleri belirtilerek ilgili birim kuruluna önerilir ve birim kurulunun verdiği karar Senatonun onayı ile belirlenir.

Ders alma/ders silme

MADDE 17 – (1) Öğrenciler birinci ve ikinci yarıyıllarda programlarında açılan dersleri almak zorundadırlar.

(2) Öğrenciler öncelikle başarısız ve tekrarlamak zorunda oldukları dersleri almak zorundadırlar.

(3) Öğrenci, GANO’larını yükseltmek için şartlı başarılı (DD, DC) oldukları dersleri danışman onayı ile tekrarlayabilirler.

(4) Üçüncü yarıyıldan itibaren önceki yarıyıllardan ders tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenciler; öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak, tekrarlanacak derslerin farklı yarıyıllardan olması ve öğrencinin haftalık programıyla çakışması durumunda ise en alttaki yarıyıl derslerinden başlamak şartı ile bulundukları yarıyıla ait dersleri alabilirler.

(5) Öğrenciler, tekrarlamak veya ilk defa almak zorunda oldukları derslerin çokluğu dolayısıyla, kayıtlı bulundukları yarıyıl derslerinin bir kısmını veya tamamını almayabilirler, ancak bu durum, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen zorunlu öğretim süresinin işlemesine engel olmaz.

(6) Alt yarıyıllara ait GANO’su 2,00 (CC)’nin altında olan öğrenci devam eden yarıyılda ilgili yarıyılın kredisini aşmayacak şekilde ön koşulsuz dersleri alabilir. İlgili kurul bu durumdaki öğrencilerin fazladan üst yarıyıldan bir ders almasına izin verebilir.

(7) GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, üst yarıyıllardan/yıllardan ders alabilir. Bu durumdaki öğrenciler, normal dönem derslerinden ayrı olarak üst yarıyıldan en fazla üç ders alabilirler. Bu öğrencilerin, takip eden yarıyıllarda da aldıkları bütün dersler, genel akademik başarı not ortalamasına katılır.

(8) Öğrenciler başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine, kayıtlı oldukları bölüm tarafından uygun görülen ve kredi bakımından eş olan dersleri alırlar.

(9) Öğrenciler öğretim planlarında yer alan Üniversite dışındaki inceleme ve araştırma çalışmalarına katılmak zorundadırlar.

(10) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslarda ön şartlı olarak gösterilen stajlarını, aynı esaslarda belirtilen dersleri başarı ile tamamlamaları halinde yapmaya hak kazanırlar.

(11) Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

(12) Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm başkanlığının teklifi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile ilgili dersin teorik ve pratik AKTS kredilerinin uyumlu olması şartıyla diğer üniversitelerden yaz okullarında ders alabilirler. Bu dersleri alabilmenin ön koşulu o üniversitedeki ilgili dersin teorik ve pratik AKTS kredilerinin uyumlu olmasıdır.

(13) Öğrenci işleri ders alma konularında danışman görüşünü de dikkate alır. Bu konuda tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

Uygulama ve stajlar

MADDE 18 – (1) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar akademik anabilim/anasanat dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak ilgili birim kurulu önerisi ile Senatoca kararlaştırılır.

Derslerden muafiyet

MADDE 19 – (1) Ders muafiyeti, daha önce devam edilen aynı düzeydeki herhangi bir diploma programında başarılı olunan eşdeğer dersler için talep edilebilir. Muafiyet talebinin, öğrenci tarafından Üniversiteye kaydı takip eden on iş günü içinde, birimine muafiyet istediği dersleri içeren bir dilekçe ve ders içerikleri belgesi aslı ile başvurmaları gerekir. Muafiyet talepleri ilgili birimin yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğrenciye on beş iş günü içinde yazılı olarak bildirilir.

(2) Hazırlık sınıfı, yabancı dil dersleri ile Senatoca belirlenen diğer derslerden muaf olmak için, ilgili dönem başlarında açılacak muafiyet sınavlarında başarılı olmak gerekir.

Devam zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin, ilk defa alınan veya devamsızlıktan dolayı başarısız olunup tekrar edilen teorik derslerin %70'ine, uygulamalar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların %80'ine devam etmiş olması gerekir. Öğrencilerin devam durumları, derse giren öğretim elemanı tarafından izlenir ve ilgili birimin öğrenci işleri tarafından takip edilerek kayda geçirilir. Devamsızlıkları sebebiyle sınava girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılsonu sınavından önce dersin öğretim elemanı veya ilgili birimin öğrenci işleri tarafından ilan edilir.

(2) Ders ve uygulamaların başarısızlık nedeniyle tekrarı halinde, devam şartının aranıp aranmayacağı ilgili birim için birim kurulunca belirlenir.

Ders tekrarı

MADDE 21 – (1) Öğrenci, daha önce geçer not aldığı derslerini, yazılı veya elektronik beyanda bulunarak o dönem içerisinde yapılacak olan diğer sınavlara girerek notlarını yükseltebilir.

(2) Geçer not alınan dersleri tekrar edilen sınavları için alınan son not geçerlidir.

(3) Dönem sonu notu geçmeyen, devamsızlık sınırını aşan ve sınavlara girmeyen öğrenciler bu dersi/dersleri verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrarlar.

Yönetmeliğin tamamına göz atmak için Lütfen TIKLAYINIZ.

Kamudan haberlerden, gündem haberlerinden ve çok daha fazlasından haberdar olabilmek için kamupersoneli.net'in android uygulamasını cep telefonunuza indirebilirsiniz.

Kamupersoneli.net | Ankara
Son Güncelleme: 16.05.2016 08:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.