Şehit ve Gazi Yakınlarına Hukuki Yardım Yönetmeliği Yayımlandı

25 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de, Şehit Yakınlarına ve Gazi Yakınlarına Hukuki Yardım Yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı.

MEVZUAT 25.10.2017, 08:58 25.10.2017, 12:02
Şehit ve Gazi Yakınlarına Hukuki Yardım Yönetmeliği Yayımlandı

25 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de, Şehit ve Gazi Yakınlarına yapılacak hukuki yardımları kapsayan yönetmelik yayımlandı. Buna göre;

BAŞVURU ŞEKLİ

Avukatlık ücretinin ödenebilmesi için ilgili avukat tarafından Başkanlığa aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur:

 Ödemenin yapılacağı banka hesap bilgilerinin yer aldığı dilekçe

 Alınan vekâletname örneği

Hukuk davaları veya ceza soruşturma ve kovuşturmalarında vekâletname ibraz edildiğini gösterir tevzi belgesi, tensip zaptı, ön inceleme tutanağı, duruşma tutanağı, ifade tutanağı, mahkeme kararı, Cumhuriyet savcısı veya ilgili mahkeme hâkiminin vereceği karar ya da belgelerden herhangi birinin onaylı örneği

Serbest meslek makbuzu

Hayatını kaybedenler için mirasçılık belgesi veya nüfus aile tablosu

Komisyonca gerekli görülen diğer belgeler.

BAŞVURULARIN ONAYI

Bu Yönetmeliği uygulamak üzere Bakanlık bünyesinde Hukuki Yardım ve Değerlendirme Komisyonu kurulur. Komisyon; Başkanlığın bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında, Strateji Geliştirme Başkanı, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürü ve 1. Hukuk Müşavirinden oluşur.

Komisyonun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.

Komisyonun değerlendirmesi neticesinde avukatlık ücretinin ödenip ödenmeyeceği ile ücret miktarına dair Komisyon teklifi, Bakan onayı ile kesinleşir.

AVUKATLIK ÜCRETİNİN MİKTARI

Avukatlık ücretinin tespitinde, Komisyonun karar verdiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi esas alınır. Ancak, ödenecek miktar Tarifede soruşturma veya ilgili mahkemeye ilişkin belirlenen maktu vekâlet ücretinden az, dört katından fazla olamaz. Hukuk davaları için ödenecek miktar öngörülen nisbi vekâlet ücretini geçemez.

Vekâlet ücretinin miktarı; dosyanın kapsamı, sanık sayısı, muhtemel yargılama süresi ve duruşma sayısı gibi hususlar gözetilerek Komisyon tarafından belirlenir.

Avukatlık ücretinin yarısı vekâletname Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye ibraz edildiğinde, diğer yarısının 1/2'si davanın yerel mahkemece karara bağlanmasına müteakip kalan miktarı ise kararın kesinleşmesine müteakip ödenir.

Vekâlet ilişkisinin sona ermesi nedeniyle Komisyon değerlendirmeleri ve yapılacak ödemelerde bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ilgili hükümleri esas alınır.

KAMUPERSONELİ.NET - ANKARA

Yorumlar (0)