23 Aralık 2016 Cuma 08:56
Şehit ve Gazi Yakınlarının Kamuda İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

23 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de, terörle mücadele kanunu kapsamında kamuda istihdam edilecek şehit ve gazi yakınlarına ilişkin yönetmelik değişikliği yer aldı. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliği şöyle:

"Karar Sayısı : 2016/9507

Ekli "Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığının 20/10/2016 tarihli ve 6234 sayılı yazısı üzerine, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/11/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/4/2014 tarihli ve 2014/6289 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine "hayatını kaybedenlerin ise eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa" ibaresinden sonra gelmek üzere "anne, baba veya" ibaresi ile (d) bendine "hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa" ibaresinden sonra gelmek üzere "anne, baba veya" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"c) Onbirinci fıkrada sayılan durumlar hariç olmak üzere, başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşını doldurmuş olanlar.

ç) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu ilgili valilerce tespit edilenler.

(11) Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kişi veya kişilerden istihdam hakkını kullanacak kırkbeş yaşından küçük herhangi bir kişinin bulunmaması durumunda;

a) İki hak sahipliği halinde, kırkbeş yaşından büyük eş veya çocuklarından birisi ile anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; anne, baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi; eş veya çocuğu yoksa anne veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; anne veya babanın bu hakkı kullanmaması halinde ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi,

b) İki hak sahipliği halinde bir istihdam hakkının eş veya çocuğu tarafından

kullanılması durumunda, ikinci istihdam hakkından eşi, çocuğu, anne, baba veya

kardeşlerinden kırkbeş yaşından küçük kimsenin bulunmaması durumunda, anne, baba veya kardeşi olmak üzere toplam bir kişi,

c) İki hak sahipliği halinde bir istihdam hakkının anne, baba veya kardeşleri tarafından

kullanılması durumunda, ikinci istihdam hakkından eşi, çocuğu, anne, baba veya

kardeşlerinden kırkbeş yaşından küçük kimsenin bulunmaması durumunda, eşi veya çocukları olmak üzere toplam bir kişi,

ç) Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi hariç olmak üzere bir hak sahipliği halinde, istihdam hakkından kırkbeş yaşından büyük malullerin kendileri veya eş ya da çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,

d) Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilenlerden hayatını kaybedenlerin kırkbeş yaşından büyük eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,

istihdam hakkından faydalanabilir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.


"Yetkili hak sahibi tespit komisyonu, istihdam talep başvurusunu ilk yapan hak sahibinin ikamet ettiği ildeki komisyondur."

. MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 10- (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları; Bakanlıkça hak sahibi olduğu belirlenerek Başkanlığa bildirilen ve Başkanlıkça kura sonucu atama teklifi yapılanları, atama teklifi ile ihdas edilen 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına ve sürekli işçi kadrolarına bu madde hükümleri çerçevesinde atamak zorundadır.

(2) Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların, atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması koşuluyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının ise memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atama teklifleri Başkanlıkça yapılır. İşçi kadrolarına yapılacak atama teklifleri sürekli işçi unvanlı kadroya yapılır.

(3) Hak sahibi olanlar Bakanlıkça tespit edilerek liste halinde Başkanlığa bildirilir.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsamda talep ettikleri memur ve hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlar ile kumrularında yer alan diğer unvanlara ilişkin kadro ve pozisyonları, merkez ve taşra olacak şekilde, taşrada ise il bazında olmak üzere her yılın ocak ve temmuz aylarının son gününe kadar Başkanlığın e-uygulama sistemi üzerinden iletirler. İşçi istihdam eden kurumlar, işçi taleplerini sürekli işçi unvanı ile bildirir.

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarının e-uygulama sistemi üzerinden yapacakları talepleri ile atama teklifi yapılacak personel sayısının karşılanamaması durumunda Başkanlıkça atama teklifleri resen yapılır.

(6) Hak sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına atama teklifleri, Başkanlıkça kura usulü ile yapılır.

(7) Kura sonucu yapılacak atamalarda atama teklifinin yapılması ile birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama teklifi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ve pozisyonlar ihdas, tahsis ve vize edilmiş ve mevzuatı uyarınca düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Hak sahiplerinden Bakanlıkça isimleri bildirilenlerin atama teklifleri, il tercihleri de gözönünde bulundurularak Başkanlıkça kura usulü ile yapılır"

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"İhraz edilen unvanlara atanma

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Başkanlık tarafından Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında atama teklifleri yapılıp göreve başlayan personelin atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettiği unvanın, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması halinde, ilgili personel bu unvana ilişkin kadro veya pozisyona kurumu tarafından sınava tabi olmaksızın atanır.
(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak atama işlemlerinde ilgili kamu kurum veya kuruluşunun 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin veya 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan mevcut kadro ve pozisyonları dikkate alınır.

(3) İhraz etmiş bulundukları unvanların atandıkları kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut kadro ve pozisyonlarında olmaması halinde ilgililer, asli memurluğa atandıktan sonra bir defaya mahsus olmak üzere diğer kanunlarda yer alan herhangi bir kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanabilir.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları, ilgililerin Kanunun geçici 15 inci maddesi kapsamında yaptıkları naklen atama başvurularını, atanmak istedikleri unvan İçin gerekli şartları taşımaları halinde, ivedilikle işleme alarak sonuçlandırır."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür."
 

Son Güncelleme: 01.02.2019 22:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Bedel ölmez 2017-09-11 23:14:47

Ben şehidin oğluyum 657 devlet memuruyum hizmetli olarak Şırnak Uludere devlet hastanesinde çalışmaktayım 5 sene oldu çalışıyorum annem hasta köyde durmakta ben milli Eğitim Bakanlığı na geçmek istiyorum kimse yardımcı olmuyorlar bana ben geçici olarak gitmek istiyorum gene yardımcı olmuyorlar şehit çocuğuna böylemi davranacaksnz ben bakanlara sesleniyorum burdan biri bu konuda yardımcı olsun bana