Alexa
04 Mayıs 2016 Çarşamba 09:25
Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Yönetmeliği
Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendi Kapsamında Yapacağı mal ve hizmet alımları hakkında yönetmelik'in tamamı Resmi Gazete'nin 4 Mayıs 2016 tarihi sayısında yer aldı. T.C Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Resmi Gazete'deki yönetmelik'in tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN

4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ

(g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET

ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler ile

Bildirim ve Tebligat Esasları

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Daire başkanlıkları, fabrika müdürlükleri ve Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı şube müdürlüklerini,

b) EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformunu,

c) Genel Müdür: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

ç) İdare: TÜDEMSAŞ’ı,

d) İstekli olabilecek: İhale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

e) Kamu ihale mevzuatı: 4734 sayılı Kanun, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, ilgili diğer yönetmelik ve tebliğler ile sair mevzuatı,

f) UIC: Uluslararası Demiryolları Birliğini,

g) TÜDEMSAŞ: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketini,

ğ) Yönetim Kurulu: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan, ancak madde kapsamında tarifi yapılmayan diğer terimler hususunda, kamu ihale mevzuatında yer alan tanımlar geçerlidir.

Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) İdare, yapacağı ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı ve hizmet alımları bir arada ihale edilemez.

(3) Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal ve hizmet alımları kısımlara bölünemez. Ancak, ihtiyacın önceden tespit edilememesi, zorunlu proje değişikliği, onarım ve imalat sürecinde aksamaya meydan verilmemesi ve benzeri gerekçelerle acil ihtiyaç duyulan mal ve hizmetler kısmen temin edilebilir.

(4) Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ihale dokümanı, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ise ön yeterlik ve ihale dokümanı hazırlanmadan ihale veya ön yeterlik ilanı ya da davet yapılamaz.

(5) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

(6) Birden fazla mal kaleminden oluşan ihaleler, birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilir.

(7) İdare, ertesi yıla geçen veya gelecek yıllara yaygın yüklenmelerini tabi oldukları mali mevzuat ve diğer mevzuatı esas alarak gerçekleştirir. Birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibarıyla öngörülen ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur.

(8) İdare, ihale kaydının yapılması ve ihale kayıt numarasının alınması, ilanların yayımlanması ve teyit gibi ihale sürecine ilişkin işlemler ile ihale sonuç işlemlerini, EKAP’ta gerçekleştirir.

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 5 – (1) İdare tarafından bildirim ve tebligatlar aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri kullanılarak yapılabilir:

a) EKAP üzerinden.

b) E-posta veya faks yoluyla.

c) İmza karşılığı elden.

ç) İadeli taahhütlü.

(2) E-posta ve faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın üç iş günü içinde idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir.

(3) Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresleri kullanılarak yapılır.

(4) İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

(5) İstekli olabilecekler ile aday ve istekliler tarafından idareyle yapılacak yazışmalarda da elektronik posta ve faks kullanılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Talep Esasları, Yaklaşık Maliyet ve Yetki Limitleri

İhtiyaç talep esasları

MADDE 6 – (1) Birim tarafından belirlenen ihtiyaç talebi, mal alımlarında stok ve ödenek tespiti bakımından Malzeme Dairesi Başkanlığına, hizmet alımlarında ise ödenek tespiti bakımından Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilir. Stok ve ödenek tespitini müteakip nihai hali verilen ihtiyaç talep belgeleri talep eden birimin bağlı bulunduğu genel müdür yardımcısı veya genel müdür tarafından onaylanarak, satın alma işlemlerinin başlatılması için Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığına gönderilir.

İhtiyaç talep belgelerinin içeriği

MADDE 7 – (1) İhtiyaç talep belgeleri aşağıdaki belgelerden oluşur:

a) Talep onay yazısı.

b) Mal veya hizmet alımı bilgi formu.

c) Teknik şartname (varsa).

ç) Teknik resim (varsa).

d) Gerekli diğer belge ve bilgiler.

Yaklaşık maliyet

MADDE 8 – (1) Mal alımlarında, Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, talep eden birim veya Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından, hizmet alımlarında ise talep eden birim tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, kamu ihale mevzuatında belirlenen ilke, esas ve usullere göre ihale konusu mal veya hizmetin KDV hariç olmak üzere yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

(2) İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet tüm teklif fiyatlarının okunmasından sonra açıklanır. Yaklaşık maliyetin altında teklif bulunmadığının tespit edildiği ihaleler ile pazarlık usulü yapılan ihalelerde ise yaklaşık maliyet, son yazılı fiyat tekliflerinden sonra açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez.

Yetki limitleri

MADDE 9 – (1) İhale ve doğrudan temin yetkililerinin yetki limitleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Kurulu, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen limitin tamamına,

b) Genel Müdür, Yönetim Kuruluna tanınan yetki limitinin %50’sine kadar,

c) Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kuruluna tanınan yetki limitinin %30’una kadar,

ç) Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanı, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunmayan idareler için belirtilen ve güncellenen tutarın üç katına kadar,

d) Birim amirleri, Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanına tanınan yetki limitinin %10’una kadar,

yetkilidirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri ve Uygulaması, İhale ve Ön Yeterlik

Dokümanı ve İhale Komisyonu

Uygulanacak ihale usulleri ve ihale kaydı

MADDE 10 – (1) İdarece mal veya hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü.

(2) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanmasından önce idare tarafından EKAP üzerinden ihale kaydı yapılır. İhale kaydı yapılan her bir ihaleye ihale kayıt numarası verilir ve bu aşamadan sonra ihale ile ilgili yapılacak her işlemde bu numara kullanılır.

Açık ihale usulü

MADDE 11 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 12 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Mal ve hizmet alımı ihalelerinden özel imalat süreci gerektiren mal alımlarının ve özellik arz eden hizmet alımlarının ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen ihaleye katılımda yeterlik kriterlerine uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir.

(3) Teklif vermeye davet edilmeyenlere, davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal edilir.

(4) Teklif veren istekli sayısının ikiden az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılır.

Söz konusu yönetmelik'in tamamına göz atmak için lütfen TIKLAYINIZ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160504.htm

Kamu haberleri, Resmi Gazete haberleri, Başbakanlık duyuruları ve haberleri ve çok daha fazlası kamupersoneli.net adresinde.

Kamupersoneli.net | Ankara
Son Güncelleme: 04.05.2016 09:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner493