Ulaştırma Bakanlığı Telsiz Operatörleri Yetkileri Sınav Yönetmeliği Değişti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Ulaştırma Denizcilik Bakanlığı Telsiz Operatörleri Yetkilileri sınav yönetmeliğinin değiştirilmesine dair yönetmelik yayımlandı. Konu ile ilgili olarak söz konusu yönetmeliğin detaylarını okuyucularımızla paylaşıyoruz...

Ulaştırma Bakanlığı Telsiz Operatörleri Yetkileri Sınav Yönetmeliği Değişti

Resmi Gazete'nin 19 Haziran 2018 tarihli sayısında Telsiz Operatörleri Yetkilileri sınav yönetmeliğinin değiştirilmesine dair yönetmelik yayımlandı.

Söz konusu yönetmelik "Telsiz Operatör Yeterlikleri Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" başlığı ile paylaşıldı. 

Söz konusu yönetmelikte 25 madde bulunuyor ve çeşitli değişiklikler yapıldı. İşte yayımlanan yönetmeliklerin detayları:

YÖNETMELİĞİN DETAYLARI

MADDE 1 – 4/6/2004 tarihli ve 25482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi (SOLAS-74) kapsamına giren deniz araçlarında, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa uygun olarak kurulan GMDSS ve diğer telsiz istasyonlarını işletecek telsiz operatörlerini kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Sözleşme (STCW-78): Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeyi,

ç) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği: 10/2/2018 tarihli ve 30328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliği,”

d) Gemiadamları Komisyonu: Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde düzenlenmiş bulunan Gemiadamları Komisyonunu,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – GMDSS Telsiz Operatör sınavları ile ilgili tüm işlemler, İdare tarafından oluşturulan Gemiadamları Komisyonu tarafından ve İdarenin sınav salonlarında, İdare tarafından kurulan soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu yazılımı ile elektronik sınav sistemi üzerinden yapılır. İdare, sınavların yerini ve/veya yapılış şeklini ve usulünü değiştirebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin sonuna aşağıdaki ibare eklenmiş ve (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“aynı Kanunun 188 inci, 190 ıncı ve 191 inci maddelerindeki suçlardan dolayı hakkında verilmiş bir mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri kararı bulunmamak,”

“g) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde belirtilen Gemiadamları Sağlık Yönergesine göre sağlıklı olduğunu belgelemek,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinin son paragrafı ile (d) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu gereğince, gerçek aygıtlar için kurucu eğitim kurumunun ilgili idareden telsiz kurma veya her türlü telsiz haberleşme sistemi tesis etme ve kullanma izni ile birlikte aygıtlara ait ruhsatları bulundurma yükümlülüğü vardır.”

“1) Eğitim müfredatlarında yer alan elektrik/elektronik konuları için, dört yıllık yüksekokul/fakültelerin Elektronik, Elektrik veya Elektronik ve Haberleşme bölümü mezunu olmak veya en az verdiği eğitime eşdeğer yeterliğe sahip yüksekokul mezunu ve üç yıl deniz hizmetine sahip olmak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – Telsiz operatörü sınavlarına başvuru için gereken belgeler ile sınava ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – Telsiz Operatörleri Sınavları Soru Hazırlama Komisyonları, Gemiadamları Komisyonu Başkanı tarafından Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi hükümlerine uygun olarak belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – Telsiz Operatörleri Soru Hazırlama Komisyonunun görevi; bu Yönetmeliğin İkinci Kısmında belirtilen müfredat programlarına ve telsiz operatörlerinin yeterlik seviyelerine uygun olarak soru üretmektir.

Sınav sorularının seçimi, İdare tarafından kurulan soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu yazılımı tarafından gerçekleştirilir.

İdare, sınavların bu Yönetmelik ve Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek üzere, Sözleşmenin kural 1/8 ve Kod bölümünün Kısım A-1/8 maddesine göre oluşturulan ve Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde belirtilen Denizcilik Eğitimi İzleme ve Değerlendirme Komisyonunu yetkili kılar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında bulunan “GASM” ibaresi “Gemiadamları Komisyonu” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sınav soruları, bu Yönetmeliğin İkinci Kısım Birinci Bölümünde belirtilen müfredat programlarına ve telsiz operatörlerinin yeterlik seviyelerine uygun olarak hazırlanır ve sınav İdare tarafından kurulan soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu yazılımı ile elektronik sınav sistemi üzerinden yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – GMDSS telsiz operatör yeterlik sınavları sorularının not değerleri, her bir konunun sınavı için yüz tam puan olacak biçimde belirlenir. İdare tarafından soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu ile yapılan sınavlarda, sınavların not değerlendirmesi sınav yazılımı tarafından gerçekleştirilir.

Sınav ile ilgili evraklar sınav tarihinden itibaren Gemiadamları Komisyonu tarafından iki yıl süre ile saklanır ve süre bitiminde imha edilir.

İdarece ve liman başkanlıklarında yapılan Kısa Mesafe Telsiz Operatör Yeterliği sınavından 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – Adayların yeterlik almaya hak kazanabilmesi için; alacakları yeterlik sınıfına göre girdikleri sınavda başarılı olmaları ve 18 yaşından küçük olmamaları gerekir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – Gemiadamları Komisyonu tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmak için sınavdan en az 60 puan alınması zorunludur. Sınavlar, yeterlik düzeyine göre farklı olmakla birlikte telsiz operatörleri sınavı başlığı altında tek bir sınav olarak düzenlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – Başvuru işlemlerini yaparak GMDSS telsiz operatör yeterlik sınavlarına girip başaran gemi adamlarının sınavlarının sonuçları, İdare tarafından kurulan veri tabanı üzerinden elektronik ortamda Gemiadamları Komisyonu ve liman başkanlığına gönderilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – GMDSS telsiz operatörleri yeterliği sınav soruları, bu Yönetmeliğin İkinci Kısım Birinci Bölümünde yeterlik düzeylerine uygun olarak belirlenmiş olan eğitim müfredatlarında belirtilen konulara bağlı kalınarak cihaz ve marka modelinin özel niteliklerini hatırlamayı gerektirmeyecek biçimde hazırlanır ve sorulur. Genel Telsiz Operatörleri (GOC) için hazırlanan İngilizce soruları kullanıcı tanıtmalıklı (operatör manuel) ve acil durum ve rutin haberleşme ağırlıklı; 2 nci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 2), 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 1), İngilizce soruları, teknik tanıtmalıklar, kullanıcı tanıtmalıkları, acil durum ve rutin haberleşmesi ağırlıklı olarak düzenlenir. Sınav sorularının seçimi, Bakanlık tarafından kurulan soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu yazılımı tarafından gerçekleştirilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “Gemiadamları Yönetmeliği” ibaresi “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GMDSS kapsamı dışındaki telsiz operatörü yeterliklerinden, Uzun Mesafe Telsiz Operatör Sınavları, İdare tarafından kurulan soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonu yazılımı ile elektronik sınav sistemi üzerinden EK-V’te belirtilen konularda Gemiadamları Komisyonu tarafından yapılır. Sınavlara başvuru, sınavların duyurulması, sınavların düzenlenmesi, yeterliklerin verilmesi ve yenilenmesi gibi hususlar, bu Yönetmeliğin birinci kısmında belirtilen gereklere uygun olarak yapılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Bu maddenin (g) bendinde yer alan hizmet sürelerini tamamlayamayan telsiz operatörleri için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen sınavda başarılı olduğunu gösterir belge.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“e) Telsiz operatör yeterliğine sahip olan ve kusurlu davranış olarak nitelendirilen diğer fiilleri işleyen gemiadamları hakkında uygulanacak olan idari yaptırımlara, Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde karar verilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde geçen “Gemiadamları Yönetmeliği” ibaresi “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde geçen “Gemiadamları Yönetmeliği” ibaresi “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinde geçen “Gemiadamları Yönetmeliğinin” ibaresi “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinde geçen “Gemiadamları Yönetmeliği” ibareleri “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin EK-I, EK-II, EK-III, EK-IV ve EK-VI tabloları ekte belirtildiği gibi değiştirilmiş, EK-VIII başvuru formu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Kamu Personeli

Sosyal medyada bizi takip edin. Kamu haberlerini ve gündemi birlikte yorumluyoruz..

Facebook sayfamız için TIKLAYIN

Twitter sayfamız için TIKLAYIN

instagram sayfamız için TIKLAYIN

Yasal Uyarı: KamuPersoneli.net özel haberleri için içeriğin bir bölümü yada tamamı izinsiz alıntılanıp başka mecralarda yayınlanamaz, yayınlayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Ancak, kaynak olarak gösterilip KamuPersoneli.net anasayfasına veya haberin adresine aktif link kullanılarak içerikten alıntı yapılabilir.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 19:56
YORUM EKLE