Ekonomide düzenlemeler içeren torba teklif TBMM'de (2)

- Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla borçları takibe düşenler ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ertelenenler, tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek - Su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen kanunun geçici maddesinde değişiklik yapılarak uygulamanın süresi 1 Ocak 2020'ye kadar uzatılıyor

POLİTİKA 13.02.2019, 18:46
Ekonomide düzenlemeler içeren torba teklif TBMM'de (2)

TBMM (AA) - Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla borçları takibe düşenler ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ertelenenler, tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle, Petrol Piyasası Kanunu'nun 16'ncı maddesinde yer alan "Ayrıca, bir tüketim tesisinde her bir cins üründen yılda 20 bin ton ve üzeri akaryakıt kullanan serbest kullanıcılar, tüketimlerinin on beş günlük kısmını karşılayacak miktarda kendi depolarında stok bulundurmak mecburiyetindedir ve bunlar ulusal petrol stoğu içinde mütalaa edilir." şeklindeki cümle çıkarılıyor.

Serbest kullanıcı lisansı sahiplerinin, ulusal petrol stok yükümlülüğünün kaldırılması da hedefleniyor.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesi nedeniyle uyum düzenlemesi de kanun teklifinde yer alıyor.

Teklifle, Belediye Kanununa geçici madde ekleniyor. Buna göre, konusu suç teşkil etmemek kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihine kadar personelinin çocukları için kreş ve gündüz bakımevi hizmetini bütçesinden hizmet alımı yoluyla karşılayan belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının yetkili ve görevli personeli hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar işlemden kaldırılacak.

Su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 12'nci maddesinde değişiklik yapılarak, uygulamanın süresi 1 Ocak 2020'ye kadar uzatılıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4'üncü maddesinde değişiklik yapılarak tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev yapan C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde hizmet veren B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının hizmet verme süreleri, kamu kurumları ve 50'nin altında çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinin hizmet alma yükümlülüğünün yürürlük tarihi ile eşleştiriliyor.

Teklifle, 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna geçici madde eklenerek, tarımsal üretime devam etmeleri şartıyla; Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılanlar ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında ertelenmiş olan borçlular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda bulunarak tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, kanunun 1'inci maddesi uyarınca yapılandırılan ve ödemeleri hali hazırda devam eden krediler, bu madde hükmünden etkilenmeyecek. Ancak başvurmaları durumunda bu madde hükümlerinden faydalandırılabilecek.

Teklifteki su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen kanunun geçici maddesinde yapılan değişikliği belirten madde, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri de yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

(Bitti)

Yorumlar (0)