KPSS 50,60 ve 70 ile Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Büro Personeli ve Destek Personeli alımı yapılacak!

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne KPSS 50,60 ve 70 ile Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Büro Personeli ve Destek Personeli alımı yapılacak! Puan sıralamalarına göre alınacak personeller, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin memur kadrosunda istihdam edilecekler. Peki personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar…

Sağlık Personeli 30.09.2019, 15:52
KPSS 50,60 ve 70 ile Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Büro Personeli ve Destek Personeli alımı yapılacak!

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bugün ilan.gov.tr internet web sayfası üzerinden yeni bir alım ilanı yayınlandı. İlana göre Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Büro Personeli ve Destek Personeli olmak üzere 5 farklı branştan toplamda 20 sözleşmeli memur alımı yapacak.

Alım ilan 30.Eylül 2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanmış olup, başvurular 15 gün devam edecektir.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanan resmi alım ilanı şöyle;

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara"da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6- 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
9- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
11- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.
12- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
13- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
14- Lisans mezunları için 2018 – 2019 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.
Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.
Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
15- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru Yeri/Adresi: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya /Merkez
Başvuru Tarihleri
Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.
Müracaat İçin İstenen Belgeler
1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
2- Başvuru formu ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi
4- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
5- Fotoğraf (1 adet)
6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (İlan şartlarında belirtiliyor ise)
7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
8- Tecrübe belgesi (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
9- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
 

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.ksbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Atanmaya hak kazanan adaylara Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacak olup, olumlu sonuçlanması halinde sözleşme imzalanacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yorumlar (0)