Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 400 Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayımladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) web adresi üzerinden yeni bir ilan yayımlandı ve 400 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Söz konusu yayımlanan ilana yönelik olarak tüm detayları okurlarımız için paylaşıyoruz.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 19.11.2018, 18:31 17.01.2019, 21:47
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 400 Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayımladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından yayımlanan ilanla beraber 400 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Bizlerde yayımlanan ilana yönelik olarak tüm detayları paylaşıyorıuz.

DİB DUYURUSU

DİB tarafından yayımlanan ilanda ise;

"Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dinî konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Usul ve Esaslar çerçevesinde yurtdışında çalıştırılmak üzere sınavla sözleşmeli personel (erkek ve kadın din görevlisi) alınacaktır." denildi.

KADRO DETAYLARI

DİB tarafından açıklanan kadro detayları şöyle;

BAŞVURU ŞARTLARI

İlgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,

Lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak (Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş Üniversitesi Denklik Belgesine sahip olmak),

İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden birisi için; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen bir belgeye sahip olmak. Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini yapmasına engel olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir özrü bulunmamak,

İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak,

İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,

Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

BAŞVURU TARİHLERİ

Yayımlanan ilan metni içerisinde ise adayların başvurularını yapacağı tarih detayları şu şekilde;

Adayların başvurularını 19 Kasım 2018 tarihinde yapmaya başlayacakları ve 17 Aralık 2018 tarihinde sona ereceği ifade edildi.

Yorumlar (0)