banner731

Erciyes Üniversitesi 158 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilana göre Erciyes Üniversitesi'ne 158 sözleşmeli personel alımı yapılacağı ifade edildi. Yayımlanan ilana göre başvuru yapacak adayların lisans ve önlisans mezunu olması gerektiği ifade edildi. Peki başvurular nasıl yapılır? Başvurular nereden yapılacak? İşte detaylar...

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 24.04.2018, 12:41 12.02.2019, 16:14
Erciyes Üniversitesi 158 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Erciyes Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilan göre 158 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Yayımlanan ilanın detaylarını kamupersoneli.net olarak sizlere aktarıyoruz. Peki başvurular nasıl yapılacak? İşte detaylar..

158 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILIYOR

Erciyes Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanın detaylarına göre ise Erciyes Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan metn içerisinde; 

"Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılamak üzere; 2 (iki) Eczacı, 5 (beş) Fizyoterapist, 3 (Üç) Psikolog, 2 (İki) Diyetiyen, 124 (yüzyirmidört) Hemşire. 21 (Yirmibir) Sağlık Teknikeri ve giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere 1 (Bir) Tabip olmak üzere toplam 158 (yüzellisekiz) sözleşmeli personel alınacaktır. Eczacı ve Tabip pozisyonlarına müracaat edecek adaylar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan 1 sayılı cetvele göre KPSS şartı aranmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Erciyes Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana göre alım yapılacak olan kadrolar...

BAŞVURU ŞARTLARI

Erciyes Üniversitesi tarafından yayımlanan ilan metni içerisinde yer alan başvruu şartları ise;

"İlana başvuru yapacak adaylardan yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır...

T.C Vatandaşı olmak, bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak şartları isteniliyor.

Ayrıca adaylardan talep edilen diğer başvruu şartları ise;

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak şartlarına yer verilmiş durumda.

Ayrıca kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartlarına göre ise adaylaran talep edilen şartlar;

"Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3,Önlisans mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacaktır.(Tabip ve Eczacılık pozisyonu hariç), 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak, 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planları dâhilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Yorumlar (0)