Mevzuat

Askerin Ölümü Durumunda Yasal Mirascıların Temsili İle Alakalı Yönetmelik Yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete’nin 8 Nisan 2016 tarihli sayısında Asker Kişilerin kıta,karargah ve kurumlarda ya da görev esnasında veya görev yerlerinde ölümü halinde yasal mirasçılarını temsil etmek üzere avukatın vekil olarak görevlendirilmesi ile yapılacak ödemelerin usul ve esasları hakkındaki yönetmelik yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin detaylarını aşağıdan bulabilirsiniz.

Askerin Ölümü Durumunda Yasal Mirascılar Hangi Avukatı Seçtiklerini Kimlere Bildirmelidir?

Yasal mirasçılar, hangi avukatı seçtiklerini garnizon komutanlığı, savcılık veya mahkemeye sözlü veya yazılı olarak bildirebilir.

Asker Kişilerin Söz konusu yerlerde ve görevlerde ölümü halinde yasal mirascılarını kim temsil eder?

Asker kişilerin kıta, karargâh ve kurumlarda ya da görev esnasında veya görev yerlerinde ölümü hâlinde, soruşturma ve kovuşturma süresince yasal mirasçılarını temsil etmek üzere öncelikle kendilerinin seçtiği bir avukat vekil olarak görevlendirilir
YÖNETMELİK


Millî Savunma Bakanlığından:
ASKER KİŞİLERİN KITA, KARARGÂH VE KURUMLARDA YA DA GÖREV
ESNASINDA VEYA GÖREV YERLERİNDE ÖLÜMÜ HÂLİNDE YASAL
MİRASÇILARINI TEMSİL ETMEK ÜZERE AVUKATIN VEKİL OLARAK
GÖREVLENDİRİLMESİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, asker kişilerin kıta, karargâh ve kurumlarda ya da görev esnasında veya görev yerlerinde ölümü hâlinde soruşturma ve kovuşturma süresince yasal mirasçılarını temsil etmek üzere kendileri tarafından seçilen veya baro tarafından belirlenen avukatın vekil olarak görevlendirilmesine ve avukata yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Asker kişiler: Subaylar ve sözleşmeli subaylar ile muvazzaf ve sözleşmeli subay adayları, astsubaylar ve sözleşmeli astsubaylar ile muvazzaf ve sözleşmeli astsubay adayları, uzman jandarmalar, uzman erbaşlar, askeri öğrenciler, sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli erbaş ve er adayları, yükümlü erbaş ve erler, yedek subay adayları, askeri hizmetlerde bulundukları sürece yedek subay, yedek astsubay, yedek erbaş ve erler ile rızası ile Türk Silahlı Kuvvetlerine katılanları,

b) Baro: Hukukî yardımın yapılacağı yerin bağlı bulunduğu baroyu veya savcılığın bulunduğu yerin bağlı bulunduğu baroyu, yurt dışında bulunan birliklerin teşkilatlarında kurulan askeri mahkeme ve savcılıklar bakımından Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen baroyu, yurt dışında bulunan birliklerin teşkilatlarında askeri mahkeme ve savcılık bulunmaması halinde ise soruşturmayı yürüten savcılığın bulunduğu yerin bağlı bulunduğu baroyu,

c) Karargâh: Kumandan veya amirlerin kıta veya kurumlarının sevk ve idarelerinde yardımcı olan ve bir kuruluş ve kadro ile tesbit edilen bir toplumu,

ç) Kıta: Görevin yapılması için taktik ve idari birlikleri kapsayan ve bir kumanda altında toplanan teşkilleri,

d) Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

e) Kurum: Kıta ve karargâh anlamı dışında kalan askeri hastane, okul, ordu evi, dikim evi, fabrika, askerlik şubesi, ikmal merkezi ve depo gibi askeri tesis ve teşkilleri,

f) Mahkeme: Askeri mahkemeleri, adlî yargı ceza mahkemelerini veya kanun yolu incelemesini yapacak mercileri,

g) Müteveffanın mensubu olduğu bakanlık: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları mensubu asker kişiler için Millî Savunma Bakanlığını; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu asker kişiler için İçişleri Bakanlığını,

ğ) Savcı: Askeri savcı veya Cumhuriyet savcısını,

h) Savcılık: Askeri savcılık veya Cumhuriyet başsavcılığını,

ı) Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar
geçen evreyi,

i) Ücret: Vekile; savcılıkça yapılacak olay yeri inceleme, ölü muayenesi ve otopsi ile tanık ve bilirkişi dinlenmesi işlemleri, soruşturma evresinde takip edilen diğer tüm işler veya kovuşturma evresinde takip edilen davalar nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen meblağı, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca mutat olan taşıta göre gerçek masraf üzerinden yapılan zorunlu yol giderlerini, acele ve zorunlu hâllerde ise ilgili savcılığın talep veya kabulü üzerine mutat taşıt dışındaki araçlarla yapılan zorunlu yol giderlerini,

j) Yasal mirasçılar: Miras payı düşüp düşmediğine, mirasın reddedilip reddedilmediğine, terekenin borca batık olup olmadığına veya diğer hususlara bakılmaksızın, kıta, karargâh ve kurumlarda ya da görev esnasında veya görev yerlerinde ölen asker kişinin 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 495 ila 501 inci maddelerinde sayılan; kan hısımlarını, eşini veya evlatlığını, miras bırakandan önce ölmüş olan kan hısımlarının yerini alan her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoylarını, evlilik dışı hısımlarını, mirasçı bırakmaksızın ölenler bakımından ise Devleti,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilgilendirme ve Görevlendirme Usul ve Esasları

Bilgilendirme

MADDE 4 – (1) Asker kişilerin kıta, karargâh ve kurumlarda ya da görev esnasında veya görev yerlerinde ölümü hâlinde, ikametgâhlarına en yakın garnizon komutanlığınca yasal mirasçılara ölüm olayı ve 211 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesindeki hakları hakkında bilgi verilir. Garnizon komutanlığının bilgilendirme yükümlülüğü, yasal mirasçılardan birine bilgi verilmek suretiyle yerine getirilir.

(2) Yasal mirasçılar, hangi avukatı seçtiklerini garnizon komutanlığı, savcılık veya mahkemeye sözlü veya yazılı olarak bildirebilir.

(3) Yukarıdaki fıkralara göre garnizon komutanlığı veya yasal mirasçılar tarafından yapılan sözlü bildirimler, en kısa sürede tutanağa bağlanır.

(4) Garnizon komutanlığına yapılan bildirim, derhal ilgili savcılık veya mahkemeye bildirilir.

Görevlendirme

MADDE 5 – (1) Asker kişilerin kıta, karargâh ve kurumlarda ya da görev esnasında veya görev yerlerinde ölümü hâlinde, soruşturma ve kovuşturma süresince yasal mirasçılarını temsil etmek üzere öncelikle kendilerinin seçtiği bir avukat vekil olarak görevlendirilir.

(2) Bu Yönetmeliğin ödenecek ücrete ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, yasal mirasçılar birden fazla veya ayrı ayrı avukat seçebilirler. Ancak dokuzuncu fıkrada yazılı işlemler esnasında en çok üç avukat hazır bulunabilir.

(3) Fiili veya hukuki imkânsızlık nedeniyle görevlendirme yapılamaması hâlinde vekillik görevi, baro tarafından belirlenecek bir avukat tarafından yürütülür.

(4) Aşağıdaki hallerde fiili veya hukuki imkânsızlık nedenleri var sayılır:

a) Yasal mirasçıların 4 üncü maddenin birinci fıkrası gereğince bilgilendirilememiş olması,

b) Yasal mirasçıların vekil seçmemeleri veya daha sonra seçeceklerini bildirmeleri,

c) Yasal mirasçıların on sekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malûl olan kişilerden olması,

ç) Yasal mirasçının Devlet olması,

d) Vekilin hazır bulunması zorunlu işlemlerin farklı baroların bulunduğu yerde yapılması veya aynı baronun bulunduğu yerde olsa bile aynı anda birden fazla yerde yapılması,

e) Gecikmeksizin işlem yapılmadığı takdirde suçun iz, eser, emare ve delillerinin kaybolması veya failin saptanamaması ihtimallerinin bulunması,

f) Vekilin hazır bulunması zorunlu işlemler sırasında hazır bulunmaması,

g) Vekilin görevini yerine getirmekten kaçınması veya duruşmada hazır bulunmaması veya vakitsiz olarak duruşmadan çekilmesi.

(5) Yasal mirasçılar tarafından seçilen vekilin bulunması zorunlu işlemlerin yapılacağı yere ulaşımının soruşturma bakımından makul süreyi aşması ihtimalinin bulunması halinde, dördüncü fıkranın (e) bendindeki durumun varlığı kabul edilerek üçüncü fıkraya göre işlem yapılır.

(6) Asker kişilerin kıta, karargâh ve kurumlarda ya da görev esnasında veya görev yerlerinde gerçekleşen olaylar nedeniyle soruşturmaya başlandıktan sonra ölmeleri halinde, ölümün gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren vekil görevlendirilir.

(7) Vekil görevlendirilmesi, yasal mirasçılar tarafından yapılan seçim saklı kalmak üzere, soruşturma evresinde savcılık, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından barodan talep edilir.

(8) Yurt dışında bulunan birliklerin teşkilatlarında kurulan askeri mahkeme ve savcılıklara vekil görevlendirilmesi, ulaşım imkânları göz önüne alınarak Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak teklif üzerine Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen baro tarafından yapılır.

(9) Vekilin savcılıkça yapılacak olay yeri inceleme, ölü muayenesi ve otopsi ile tanık ve bilirkişi dinlenmesi işlemleri sırasında hazır bulunması zorunludur. Bu işlemlere ait tutanaklarda;

a) Ölüm olayı hakkında yasal mirasçıların bilgilendirilip bilgilendirilmediği,

b) Yasal mirasçılar tarafından vekil seçilip seçilmediği,

c) Fiili veya hukuki imkânsızlık nedenlerinin bulunup bulunmadığı ve bulunuyorsa bunların neler olduğu,

ç) Barodan vekil görevlendirmesinin talep edilip edilmediği,

d) İşlemin yapıldığı yer ve zaman,

e) Hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları,

f) Vekilin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, geliş saati ve imzası, sicil numarası ve kayıtlı
olduğu baronun adı,

g) Vekilin yapılan işleme ilişkin beyanları,

ğ) Tutanak içeriğinin vekil tarafından okunduğu veya okunması için kendisine verildiği ve imzası, imzadan
çekinme hâlinde ise bunun nedenleri,
belirtilir.

(10) Savcılık veya mahkeme tarafından yapılan talep üzerine baro tarafından vekilin belirlenmesi işlemlerine ilişkin usul ve esaslar, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının görüşü alınmak suretiyle Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenir.
(11) 211 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesi kapsamındaki ölüm olaylarından dolayı ayrıca 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince vekil görevlendirilmez.

Görevlendirme esasları

MADDE 6 – (1) Soruşturma evresinde görev yapan vekil, engel bulunmadığı takdirde kovuşturma evresinde de öncelikle görevlendirilir.

(2) Fiili veya hukuki imkânsızlık nedenleri saklı kalmak üzere, soruşturma veya kovuşturma makamlarınca aralarında menfaat çatışması bulunduğu bildirilmediği takdirde;

a) Ölen asker kişinin yasal mirasçılarının tamamını temsil etmek üzere baro tarafından belirlenen bir vekil görevlendirilir.

b) Aynı olay nedeniyle ölen birden fazla asker kişinin yasal mirasçıları için aynı vekil görevlendirilebilir.

(3) Yasal mirasçılar tarafından seçilen veya baro tarafından belirlenen vekil, başka bir avukata yetki verebilir.

(4) Vekilin mesleği bırakması ya da kanunî engellerle davadan çekilmesi hâlinde; yasal mirasçılar tarafından seçilen veya baro tarafından belirlenen yeni avukat vekil olarak görevlendirilir.

(5) Dosyada görevli vekilin, kanun yolu muhakemesinde yapılacak duruşmaya katılmayacağını bildirmesi durumunda, vekil görevlendirmesi, kanun yolu incelemesini yapacak merci tarafından o yer barosundan istenir.

(6) Fiili veya hukuki imkânsızlık nedenlerinin varlığı halinde, başka bir vekil görevlendirilmesi için gerekli
işlem yapılır.

Görevin sona ermesi

MADDE 7 – (1) Baro tarafından belirlenen vekilin görevi;

a) Soruşturma evresinde; soruşturmanın yapıldığı il, ilçe veya yerin yetki alanı dışında soruşturmayı gerektirir görevsizlik kararının kesinleşmesi veya aynı mahiyette yetkisizlik kararı verilmesi, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi, kamu davası açılması hâlinde ise iddianamenin kabulü kararı verilmesi,

b) Kovuşturma evresinde; yargılamanın yapıldığı il, ilçe veya yerin yetki alanı dışında yargılamayı gerektirir görevsizlik kararının kesinleşmesi veya aynı mahiyette yetkisizlik kararı verilmesi, esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ya da davanın nakline karar verilmesi,

c) Vekilin ölmesi,
hâllerinde sona erer.

(2) Yasal mirasçılar tarafından seçilen vekilin görevi;

a) Soruşturma evresinde, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi,

b) Kovuşturma evresinde, esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi,
c) Soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı il, ilçe veya yerin yetki alanı dışında soruşturma veya kovuşturmayı gerektirir görevsizlik kararının kesinleşmesi veya aynı mahiyette yetkisizlik kararı verilmesi üzerine bu vekil tarafından istifanın yazılı olarak sunulması üzerine durumun yasal mirasçılardan birine tebliğinden itibaren onbeş günün geçmesi,
ç) Yasal mirasçılar tarafından azledilmesi,
d) Vekilin ölmesi,
hâllerinde sona erer.
(3) Yasal mirasçıların seçtiği vekilin veya bu vekil tarafından yetki verilen başka bir avukatın gelmesi hâlinde baro tarafından belirlenen avukatın görevi sona erer. Ancak aynı olay nedeniyle ölen birden fazla asker kişinin yasal mirasçıları için görevlendirilen aynı vekilin görevi, avukat seçmeyen diğer yasal mirasçılar bakımından devam eder.
(4) Talimat üzerine savcılıkça yapılacak olay yeri inceleme, ölü muayenesi ve otopsi ile tanık ve bilirkişi dinlenmesi işlemleri sırasında, işlemlerin yapıldığı yer barosunca belirlenen vekilin görevi, işlemin gereğinin yapılması ile sona erer.
(5) Yasal mirasçıların ölmesi halinde, vekilin görevi sona ermez.
(6) Baro tarafından belirlenen vekil azledilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödeme Usul ve Esasları

Ücret

MADDE 8 – (1) Ölenin yasal mirasçıları tarafından seçilen veya baro tarafından belirlenen vekilin ücreti, müteveffanın mensubu olduğu bakanlığın bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
(2) Vekilin görevi gereği yaptığı zorunlu yol giderleri ayrıca ödenir.
(3) Acele ve zorunlu hâller ile gecikmeksizin işlem yapılmadığı takdirde suçun iz, eser, emare ve delillerinin kaybolması veya failin saptanamaması ihtimallerinin bulunması hallerinde; vekil, savcı, bilirkişi veya ilgili personelin soruşturmanın yapılacağı yere ulaşımı, savcı tarafından talep edilmesi ve ilgili birlik komutanlığının imkânlarının uygun olması halinde; güvenlik durumu dikkate alınarak ve sivil ulaşım imkânının bulunmadığı yerden itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsisli araçlarla sağlanabilir. Ancak bu halde, vekile yol gideri ödenmez.
Ödemeye ilişkin esaslar

MADDE 9 – (1) Yasal mirasçılar tarafından seçilen veya baro tarafından belirlenen vekile, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde ayrıca bir ücret belirlenmemiş ise;
a) Olay yeri inceleme işlemi nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için belirlenen ücret,
b) Ölü muayenesi işlemi nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için belirlenen ücretin üçte ikisi,
c) Otopsi işlemi nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için belirlenen ücret,
ç) Tanık dinlenmesi işlemi nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için belirlenen ücretin yarısı,
d) Bilirkişi dinlenmesi işlemi nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için belirlenen ücretin üçte ikisi,
ödenir.
(2) Savcılıkça yapılacak olay yeri inceleme, ölü muayenesi ve otopsi ile tanık ve bilirkişi dinlenmesi işlemleri sırasında hazır bulunan vekile, her işlem için ayrı ayrı ücret ödenir. Ancak aynı gün içerisinde birbirini takip eder şekilde birden fazla tanık dinlenmesi halinde birinci tanıktan sonraki her tanık için, birinci tanık için ödenecek ücretin üçte biri ödenir.
(3) Vekile, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde ayrıca bir ücret belirlenmemiş ise;
a) Soruşturma evresinde takip edilen diğer tüm işler nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için belirlenen ücret,
b) Kovuşturma evresinde takip edilen davalar nedeniyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen ücret,
ödenir.
(4) Ücretin belirlenmesinde, ölenin yasal mirasçılarının sayısı dikkate alınmaz. Ancak 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca görevlendirilen aynı vekile, üçüncü fıkrada yazılı ücretler bakımından, ölenlerin her biri için ayrı, ancak en fazla on kişi ücreti ödenir.
(5) Yasal mirasçıların birden fazla veya ayrı ayrı avukat seçmeleri halinde, bir avukat için ücret ödenir ve bu ücret seçilen avukatlara katkıları oranında paylaştırılır.
(6) Yetki belgesi ile görevlendirilen avukata ayrıca ücret ödenmez.
(7) Soruşturma veya kovuşturma makamlarınca menfaat çatışması olduğunun bildirilmesi nedeniyle görevlendirilen birden fazla vekile yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslara göre ücret ödenir.
(8) Vekil olarak görevlendirilen avukatın ölümü, mesleği bırakması ya da kanunî engellerle davadan çekilmesi hâlinde, yasal mirasçılar tarafından seçilen veya baro tarafından belirlenen yeni vekile de yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslara göre ücret ödenir.
(9) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen görevsizlik ile yetkisizlik veya davanın nakli sebebiyle vekillik görevinin sona ermesi hâllerinde yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslara göre ücret ödenir.
(10) Aşağıdaki hallerde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yazılı ücretler arasındaki fark ilâveten ödenir:
a) Kovuşturma evresinde görevsizlik kararı verilerek dosyanın yargılamanın yapıldığı il, ilçe veya yerin yetki alanı içindeki üst dereceli mahkemeye gönderilmesi,
b) Yasal mirasçıların seçtiği vekilin, dosyanın kovuşturmanın yapıldığı il, ilçe veya yerin yetki alanı dışındaki üst dereceli mahkemeye gönderilmesine rağmen istifa etmemesi.
(11) Yasal mirasçıların seçtiği vekilin veya bu vekil tarafından yetki verilen başka bir avukatın gelmesi nedeniyle görevi sona eren vekile yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslara göre ücret ödenir.
(12) Talimat üzerine görevlendirilen ve savcılıkça yapılacak olay yeri inceleme, ölü muayenesi ve otopsi ile tanık ve bilirkişi dinlenmesi işlemleri sırasında hazır bulunan vekile sadece birinci ve ikinci fıkralara göre ücret ödenir.
(13) Yasal mirasçılar tarafından seçilen vekilin;
a) Soruşturma evresinde azledilmesi halinde, yeni seçilen vekile ancak hazır bulunması zorunlu işlemler nedeniyle katıldığı işlerin ücreti ödenir.
b) Kovuşturma evresinde azledilmesi halinde, yeni seçilen vekile ayrıca ücret ödenmez.
(14) Vekillik ücretinin belirlenmesinde,
a) Birinci ve ikinci fıkralardaki ücret için hukukî yardımın yapıldığı tarihte yürürlükte olan,
b) Üçüncü fıkranın (a) bendindeki ücret için, soruşturmanın yapıldığı il, ilçe veya yerin yetki alanı dışında soruşturmayı gerektirir görevsizlik kararı verildiği veya aynı mahiyette yetkisizlik kararı verildiği veya kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleştiği veya kamu davası açılması hâlinde ise iddianamenin kabulü kararı verildiği tarihte yürürlükte olan,
c) Üçüncü fıkranın (b) bendindeki ücret için, dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan,
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi esas alınır.
(15) Sanığın cezaya veya güvenlik tedbirine mahkûm edilmesi halinde, bu Yönetmelik uyarınca görevlendirilen vekili bulunan ve kamu davasına katılan yasal mirasçılar lehine, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ayrıca avukatlık ücretine hükmedilmez.
Ücretin ödenme usulü

MADDE 10 – (1) Vekil;

a) Savcılıkça yapılacak olay yeri inceleme, ölü muayenesi ve otopsi ile tanık ve bilirkişi dinlenmesi işlemlerinden birisi sırasında hazır bulunmakla,
b) Soruşturma evresinde takip ettiği diğer işlerden birini yapmakla,
c) Kovuşturma evresinde bir oturuma katılmakla,
bu Yönetmelikte Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen meblâğı almaya hak kazanır.
(2) Zorunlu yol giderlerine; buna ilişkin belge, gider pusulası veya avukatın rayice uygun yazılı beyanı üzerine hak kazanılır.
(3) Vekilin; vekâletname, görevlendirme yazısı veya tutanağı, vekilin hazır bulunması zorunlu işlemlere ilişkin tutanaklar, soruşturma evresinde takip edilen diğer tüm işler nedeniyle verilen kararlara ilişkin tutanaklar ve kovuşturma evresine ilişkin tutanakların onaylı örneği, evrakın çok sayıda olması hâlinde ilk ve son sayfası ve varsa yapmış olduğu zorunlu yol giderlerine ilişkin belge, gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyanı ile serbest meslek makbuzunu baroya vermesi üzerine, baro tarafından bu Yönetmelik ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre gerekli incelemeler yapılıp hukukî yardımın yapıldığı savcılık veya mahkemelere göre gruplandırılmış ayrıntılı ödeme listeleri geliş tarihi esas alınmak suretiyle en geç on gün içinde hazırlanır ve ekindeki dayanak belgeler ile birlikte soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer savcılığına teslim edilir.
(4) Vekil sigortalı olarak çalışmakta ise yanında çalıştığı avukatın, avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı şeklinde çalışmakta ise büro veya ortaklığın serbest meslek makbuzunu kullanır.
(5) Savcılıkça listeler ve ekindeki dayanak belgeler incelendikten sonra, vekile ödenmesi gereken meblağ ile varsa zorunlu yol giderlerini de kapsayan toplam ücret,  ödeme emrine esas belgelerle, serbest meslek makbuzunu düzenleyen vekilin bildireceği banka hesabına ödenmek üzere, müteveffanın görevli olduğu birlik veya kurumun tahakkuk işlemlerini yapan birime gönderilir.
(6) Beşinci fıkra gereğince yapılan ödemeler, yargılama giderlerinin hesabında dikkate alınmak üzere ödemeyi yapan ilgili birlik veya kurumun harcama birimince soruşturma ya da kovuşturma dosyasına bildirilir.
(7) Ödeme emrine esas belgeler, soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer savcılığınca gecikmeksizin düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük tarihinden öncesine ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 3/2/2015 tarihi ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih arasında 211 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesi uyarınca soruşturma ve kovuşturmalarda görevlendirilmiş vekillere ilişkin hususlarda da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen döneme ilişkin belgelerin savcılığa teslim edilmesi üzerine ödemeye ilişkin işlemler gecikmeksizin yapılır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.