Mevzuat

İnönü Üniversitesi Eğitim Yönetmeliği Yayımlandı

 Bugün ki Resmi Gazetenin yönetmelikler bölümünde bir yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğidir. Yayımlanan yönetmelikte toplamda 5 bölüm bulunmaktadır. Ayrıca yönetmelikte 49 madde bulunuyor. Yayımlanan yönetmeliğin ilk bölümü şöyle;

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretiminin esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, lisansüstü eğitim-öğretim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrenci iş yükünden oluşan ve öğrencilerin, yurt içinde veya yurt dışında alarak başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,

b) ALES: Yükseköğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavını,

c) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan Anabilim/Anasanat dalını,

ç) Anabilim/Anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen Anabilim/Anasanat dalı başkanını,

d) Bilim/Sanat dalı: Anabilim/Anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan bir birimi,

e) Bilim/Sanat dalı başkanı: Anabilim/Anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan birimin başkanını,

f) Danışman: Öğrenciye akademik çalışmalarda rehberlik yapmak üzere görevlendirilen öğretim üyesini,

g) DUS: Diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavını,

ğ) Enstitü: İnönü Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

h) Enstitü kurulu: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi uyarınca oluşturulan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi uyarınca müdür başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdürce gösterilecek altı aday arasından ilgili enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) Eş değer yabancı dil sınavları: Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye eşdeğer kabul edilen sınavları,

j) Kredi: Bir lisansüstü dersin kredi değerini,

k) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

l) Ortak lisansüstü eğitim programı: Yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları ile ortak yürütülen lisansüstü eğitim programlarını,

m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için kayıt yaptırmış olan yüksek lisans ve doktora öğrencisini,

n) Program: Enstitü Anabilim/Anasanat dallarında yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi,

o) Rektör: Üniversite Rektörünü,

ö) Senato: Üniversite Senatosunu,

p) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

r) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

t) Yurtdışı kontenjanı: Yabancı uyruklu adayların başvurabilecekleri öğrenci kontenjanlarını, ifade eder.