Mevzuat

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde Değişiklik

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği‘nde Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı. Resmi Gazete’nin 14 Nisan 2016 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” ‘in tamamını aşağıdan inceleyebilirsiniz. 


  

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2006 tarihli ve 26359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Öğrencilerin eğitim-öğretim süreleri ve öğrencilik haklarından yararlanma ile ilgili hususlar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre düzenlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlar için zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı, öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda ise isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı ilgili birimin önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile açılabilir. Bu madde kapsamındaki yabancı dil eğitimi, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(2) Zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi süresi bir yıl, azami iki yıldır. Zorunlu hazırlık sınıfı eğitim süresini bir yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrenciler iki yarıyıl (bir yıl) daha hazırlık sınıfını tekrar etmek zorundadırlar. Zorunlu hazırlık sınıfı eğitimini azami süresi içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler Üniversitede eğitim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(3) İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerden, iki yarıyıl sonunda başarısız veya devamsız olan öğrenciler hazırlık sınıfı haklarından vazgeçmiş sayılır. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam edip de yılsonu sınavlarından başarısız olan öğrenciler; mezun oluncaya kadar her yıl güz yarıyılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan hazırlık sınıfı seviye belirleme sınavına katılabilirler. İlgili sınavda başarılı olan öğrenci başarılı sayılır ve hazırlık sınıfını başarıyla tamamladığına dair başarı belgesi düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Öğrenciler, her akademik yıl için Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücretini, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde her yarıyıl başında öderler.

(2) Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti geri ödenmez.

(3) Mezuniyet aşamasında olup sadece stajı kalan öğrencilerden, staj için katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

(4) Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden, anadal programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda katkı payı/öğrenim ücreti alınır.

(5) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları programda her bir dönem için yapılacak sıralamada ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Ders yükü; başarısızlık, devamsızlık ve not yükseltmek amacıyla tekrarı yapılan veya üst sınıftan alınan dersler ile ilk defa alınan derslerin (bulunduğu yarıyılda kayıt olunan derslerin AKTS kredisinin tamamı) tümünü ifade eder.

(2) Ders kaydını yaptıran ön lisans ve lisans öğrencileri, ilk kayıt yaptırdığı yıldaki birinci yarıyıl hariç, dördüncü yarıyıl sonuna kadar 1.80 barajına bakılmaksızın öncelikle alt yarıyıllardaki başarısız veya devamsız derslerini almak koşulu ile bulunduğu yarıyılın dersleri ile birlikte akademik danışmanın onayıyla en fazla 45 AKTS kredisi kadar ders alabilirler.

(3) Lisans öğrencileri beşinci yarıyıldan itibaren bulunduğu yarıyıla göre öncelikle alt yarıyıllardaki başarısız veya devamsız derslerini almak koşulu ile; AGNO değeri 1.80’den az olan öğrenciler en fazla 30 AKTS kredisi kadar, AGNO değeri 1.80 ve üzerinde olanlar ise en fazla 45 AKTS kredisi kadar ders alabilirler.

(4) Kayıtlı olduğu programın derslerinden bulunduğu yarıyıla kadar alt ve üst yarıyıllardan aldığı derslerin tümünden başarılı olan ve o yarıyıla kadar AGNO değeri 4.00 üzerinden en az 3.00 olan öğrenciler; haftalık ders programının uygunluğuna göre akademik danışmanının onayı ile bulunduğu dönemden ve üst sınıflardan olmak üzere toplamda en fazla 45 AKTS kredisi kadar ders alabilirler.

(5) Alınacak derslerin ders programında çakışması halinde öğrenci; birinci öğretim öğrencisi ise bu derslerden en fazla ikisini, öncelikle birinci öğretimin varsa diğer şubesinden ya da ikinci öğretimden, öğrenci ikinci öğretim öğrencisi ise, bu derslerden ikisini öncelikle ikinci öğretimin varsa diğer şubesinden ya da birinci öğretimden ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla alabilir.

(6) Öğrenci sayısı on ve altında bulunan ikinci öğretim programdaki öğrencilerin kabul etmeleri durumunda öğrenciler bazı derslerini ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla aynı programın birinci öğretiminden alabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Üniversiteyi temsil etmekle görevlendirilen öğrenciler ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süreler devamsızlık süresinden sayılmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“b) Öğrencinin Üniversiteyi temsilen bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri etkinliklere katılmak üzere Rektörlük tarafından görevlendirilmesi.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Ağır hastalık, kaza, yakınının vefatı, doğal afetler ve bunun gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu en geç akademik takvimde belirtilen ders kayıt ve kayıt yenileme süresi içinde kayıtlı olunan birime yapılır ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt yenileme haftası içerisinde sonuçlandırılarak ilan edilir.”

“(3) İzin başvurusu birimince uygun görülen öğrenci izinli sayıldığı yarıyıl/yılın katkı payı/öğrenim ücretini ödemez. İzin başvurusu birimince uygun görülmeyen öğrenci ise ekle-sil süresi içerisinde katkı payı/öğrenim ücretini yatırarak ders kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlar.

(4) Tutuklu bulunan, hakkında gıyabi tutuklama kararı olan ya da aranmakta olduğu resmî makamlarca bildirilen öğrenciye izin verilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Yaz okulundan yararlanmak isteyen öğrenciler Senato tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ders alabilirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi söz konusu olduğunda, ilgili birim yönetim kurulunun önerisi, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kamu haberleri, gündem haberleri, yönetmelikler ve çok daha fazlası için kamupersoneli.net adresini takip etmeye devam edin. Kamupersoneli.net’in android uygulamasını cep telefonunuza indirerek gelişmelerden her yerde haberdar olma imkanına sahipsiniz. Kamupersoneli forumlarını ziyaret ederek üye olabilir, tartışmalara katılabilir gündemdeki gelişmeler hakkında yorumlarınızı yapabilir, yeni başlık oluşturabilirsiniz. Kamupersoneli.net forumuna üyelik tamamiyle ücretsiz ve basittir.