Mevzuat

Tütün ve Alkol Düzenleme Kurulu 7055 Sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yaptı

Tütün ve Alkol Düzenleme Kurulu’nun  2 Kasım 2012 Tarihli ve 7055 Sayılı Kurul Kararında değişikliğe gidildi. Söz konusu değişiklik yapılması konusundaki karar, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Genel Yayın Müdürlüğü tarafından yayımlanan Resmi Gazete’nin 19 Nisan 2016 tarihli sayısında yayımlandı. 7055 Sayılı kurul kararında değişiklik yapılmasına dair Tütün ve Alkol Düzenleme Kurulu’nun kararını aşağıdaki metinden inceleyebilirsiniz.


2/11/2012 TARİHLİ VE 7055 SAYILI KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KURUL KARARKarar No: 10936

Karar Tarihi: 30/03/2016

MADDE 1 – 12/11/2012 tarihli ve 7055 sayılı Kurul Kararı’nın 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkra eklenmiştir.

(1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, bu Kararın 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerinde belirtilen hallerde, tütün ürünleri ve firmaları ile diğer sektörlerdeki mal, hizmet veya firmalarla ilgili unsurların öncelikle birbirleriyle ilişkilendirilebilirliğini, bu yoksa birbiriyle ilişkili olduğu izlenimi verecek biçimde kullanılırlığını belirler. Bu belirlemeyi yaparken aşağıdaki kıstasları sırasıyla göz önüne alır.

a) Karşılaştırılacak iki unsurun, aynı şekil ve tasarıma sahip olması veya iki unsur arasında açık ve doğrudan bir ayniyet bulunması,

b) (a) bendindeki kıstaslara göre karar verilemeyen hallerde, karşılaştırılacak unsurları kullananlar arasında hukuki ya da ekonomik bağlantının tespit edilmesi,

c) (a) veya (b) bentlerindeki hükümlerin gerçekleşmediği hallerde, karşılaştırılacak unsurların bir tütün ürününü veya tütün ürünü firmasını çağrıştırması veya tütün ürünü kullanımını teşvik edici nitelikte olması veya unsurlar arasında benzerlik olması.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak yönündeki kıstaslara göre TAPDK’nın ilgili birimince her türlü şikâyet, başvuru, ilgili belge ve dokümanları içerecek şekilde hazırlanacak inceleme raporu üzerine; 1 iletişim uzmanı, 1 halk sağlığı uzmanı, 1 Ticaret Hukuku Uzmanı ile Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,  TAPDK ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti temsilcilerinden olmak üzere en az 9 kişiden oluşan Komisyonca değerlendirilerek, Komisyon raporunun Kurula sunulması neticesinde Kurulca karar verilir.

MADDE 2 – Aynı Kurul Kararı’nın 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Bu Kararın 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerinde belirtilen hükümleri ihlal edenlerin tespitinde, sırasıyla,  “tescil tarihi” ve  “yurt içi geneli yaygınlık ve bilinirlik” kıstasları dikkate alınır.

MADDE 3 – Aynı Kurul Kararı’nın 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar eklenmiştir.

(1) Tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmaları, Tesis Kurma Uygunluk Belgesi,  Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi, Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi, Puro ve Sigarillo İthalatı Uygunluk Belgesi başvurularını 4207 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin onbeşinci fıkrası ile bu Kararda belirlenen hükümlere uygun olarak yapmak zorundadır.

(2) Firma, başvurusunun, 4207 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin onbeşinci fıkrası ile bu Kararda belirlenen hükümlere uygun olduğunu, aksi halde verilen belgenin geçersiz sayılacağını kabul ettiğine dair bir taahhütnameyi başvuru evrakı ile birlikte verir. Bu taahhütnamenin örneği Kurum internet sitesinde yayımlanır.

(3) Tütün Mamulleri Piyasası Daire Başkanlığı, öncelikle başvurunun 4207 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin onbeşinci fıkrası ile bu Kararda belirlenen hükümlere uygunluğunu, Türk Patent Enstitüsü’nün marka sorgulama ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ticaret sicili sorgulama sayfalarından sorgular. Herhangi bir aykırılık tespit edilmediği takdirde, taahhütname veren firmaların başvuruları, ihtirazi kayıtla, mevzuatta belirlenen süre içerisinde sonuçlandırılır.

(4) Yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, başvuru konusu hususların 4207 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin onbeşinci fıkrası ile bu Kararda belirlenen hükümleri ihlal ettiği hususunda tereddüt hâsıl olması halinde, ihtisas komisyonundan görüş alınır. Bu durumda, firmaların başvuruları, ihtisas komisyonu görüşünün Kuruma ulaşmasını müteakip değerlendirilir. Bu süre 1 yılı geçemez.

(5) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki başvuru aşamalarını geçerek belge alınması halinde dahi, Kurum tarafından şikâyet üzerine veya resen her zaman inceleme yapılabilir.

(6) Bu maddeye aykırılığın tespit edilmesi halinde, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından altı aya kadar makul bir süre verilerek ihlalin giderilmesi istenir.

MADDE 4 – Aynı Kurul Kararı’nın 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye üçüncü fıkra eklenmiştir.

(1) 4207 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Karar kapsamına girecek şekilde, firmalarında veya ürünlerinde isim, marka, amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametleri kullanmakta olan tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmaları ile tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firmalar da bu Kanun hükümlerine tabidir. 

(2) Tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firmalar, 4207 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten sonra, tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmalarının firmalarında veya ürünlerinde kullandıkları isim, marka, amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametleri, kendi firmalarında ve ürünlerinde kullanamazlar.

(3) Bu maddeye aykırılığın tespit edilmesi halinde, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından altı aya kadar makul bir süre verilerek ihlalin giderilmesi istenir.

MADDE 5 – Aynı Kurul Kararı’nın 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1)  Kararın 8 inci maddesine göre verilen taahhütnamenin aksi tespit edilen tütün ürünleri firmaları ile 9 uncu maddede verilen süreye rağmen durumunu düzeltmeyen tütün ürünleri firmaları ve tütün ürünleri harici mal ve hizmet sektörlerindeki firmalara Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 4207 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idarî yaptırım uygulanır.

(2) Kararın 8 inci maddesine göre verdiği taahhütnamenin aksi tespit edilen tütün ürünleri firmalarının ilgili belgeleri iptal edilir.

MADDE 6 – Bu Kurul Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Kurul Kararı hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.”

 

Kamu haberleri, gündem haberleri , ekonomi haberleri ve çok daha fazlası kamupersoneli.net adresinde. Kamupersoneli.net’in android uygulamasını ücretsiz indirerek gelişmelerden her yerde haberdar olma imkanına sahipsiniz.