Eğitim

Harran Üniversitesi Eğitim Yönetmeliği Değişti

Bugün ki Resmi Gazetede bri yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik başlığı ile paylaşıldı. Yayımlanan yönetmelik toplamda 19 maddeden oluşmaktadır. Ayrıca bu maddeler eski hükümlerin yeni hallerini belirtiyordu. Yönetmeliğin detayları şöyle;

MADDE 1 – 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“4) Adayın başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans başarı notunun %20’si, bilim sınavından alınan notun %20’si ile YDS’den veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınavdan alınan puanın %10’unun toplamından oluşur. Adayın başarılı olması için hem başarı puanının hem de hesaplanan bilim sınavı notunun 60 ve üzeri olması gerekir. Başarı puanı veya bilim sınavı notu 60’tan daha düşük olanlar başarısız sayılırlar. Yüksek lisans başarı puanı 60 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak kontenjan dahilinde yüksek lisans programlarına kabul edilirler. Yabancı dil puanı bulunmayan adayların başarı hesaplamasındaki yabancı dil yüzdelik oranı sıfır olarak değerlendirilir. İlgili anabilim dalının talebi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ilgili anabilim dalında yabancı dil taban puan şartı ön koşul olarak aranabilir. Bu şartı sağlamayanlar, giriş sınavına alınmazlar. Bu şartı sağlayanlar, giriş sınavına alınırlar ve yabancı dil puanının katkısı %10 olarak hesaplanır.”

“d) Yurt dışı öğrenci adayları da lisansüstü programlara kabul edilebilirler. Yurt dışı öğrenci adaylarının lisansüstü programlara kabulü ve farklı dillerde eğitim yapılması ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.”
“(2) Yarıyıl kontenjan ilanları, Üniversitenin ve ilgili Enstitü Müdürlüğünün internet sayfasında yayımlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü eğitime başvuran adayların bilimsel yeterlikleri, 7 nci maddeye uygun belirlenen jüri tarafından ilgili bilim dalında yapılan sınavla tespit edilir. Sınavlar yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Sınavların sözlü yapılması durumunda, sınavın objektif ve denetlenebilir şekilde yapılması anabilim dalı başkanlığınca sağlanır. Sınav ile ilgili tüm belgeler ve kayıtlar ilgili anabilim dalı başkanlığınca iki yıl süreyle saklanır; gerektiğinde enstitü müdürlüğünce denetlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Öğrenci, her dönem için toplam altı AKTS’den fazla ders alamaz.”
“(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süreyi dönem içerisinde alınan resmi izinler etkilemez. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı eğitim ve öğretim sürelerine dahil edilmez. Bilimsel hazırlık programında başarılı olamayan öğrenci, başarılı oluncaya kadar derslerini tekrarlar, ancak bu süre öğrencinin azami lisansüstü öğrenim süresine dahil edilir. Bilimsel hazırlıkta geçirilen süre yüksek lisans ve doktora programı azami süresinden sayıldığından normal süreyi tamamlayan lisansüstü öğrenciler öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar.
(5) Bilimsel hazırlık programına kabul için, adayın yüksek lisans veya doktora programını kazanmış olması gerekir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen adaylar için, programın başladığı ilk hafta içinde ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir danışman atanır. Bilimsel hazırlık programı, her yarıyıl otuz AKTS, toplam altmış AKTS’dir. Bu dersler anabilim dalı akademik kurulu tarafından enstitü müdürlüğüne önerilir. Her öğrenciye uygulanacak bilimsel hazırlık programı dersleri, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır.”