Sözleşmeli Personel Alım İlanları

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak! Son başvuru tarihi 15 Nisan 2019

Kültür ve Turizm Bakalığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığınca yapılan personel alımı ile ilgili yaptığı duyuruda, tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, yapılacak sözlü yarışma sınavı ile 1 (bir) adet Sözleşmeli Bilişim personel alımı yapacaktır. Personel alımı için yapılak sınav başvuru tarihi 01 Nisan da başlamış olup, 15 Nisan 2019’da sona erecektir. 

Kültür ve Turizm Bakalığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları şöyle;

GENEL BİLGİLER
1. Başkanlık, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, yapılacak sözlü yarışma sınavı ile 1 (bir) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alacaktır.
2. Sözleşmeli Bilişim Personelinin seçilmesi ve istihdam edilmesi 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6’ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği” uyarınca yapılacaktır.
3. Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler Başkanlık elektronik ağ adresi (www.ytb.gov.tr) üzerinden yapılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.
4. Başvuru esnasında istenen evrakların eksik olması ya da yetersiz bilgi içermesi durumunda yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.
5. İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla iletişime geçilebilecektir.
Adres: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,
Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 06520 Balgat ANKARA – TÜRKİYE
E-posta: sinav@ytb.gov.tr
Tel: +90 312 218 40 00

II. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
2. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, askerliğe ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş veya sınav tarihi itibari ile en az bir sene daha askerliğini tehir etmiş olmak,
3. Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
4. Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,
5. Sertifika istenmeyen ancak bilgi sahibi olması beklenilen konularda daha önce çalışılanişyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmek
 

III. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI (NİTELİKLER)

YAZILIM UZMANI
(1 Kişi – Tam Zamanlı )
Aranan Nitelikler:1) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrikmühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabuledilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,2) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı vegeliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,3) ASP.NET üzerinde gerçekleştirilen kurumsal projelerde en az 5 (beş) yıl deneyimliolduğunu belgelemek.4) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek, Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)5) C# ile çok iyi derecede yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,6) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,7) LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,8) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,9) MSSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme üzerine en az 5 (beş) yıl deneyimliolmak,10) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hakim olmak,11)Visual Studio kullanımında en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip olmak,12) .NET programlama dillerinde (C# veya VB.NET) ile daha önce en az 3 (üç) uygulamageliştirmiş olmak,13) Kendo UI of Telerik veya DevExpress kütüphanelerinden en az birinde uygulamageliştirmiş olmak,14) ASP.NET MVC ile en az 10.000 kullanıcılı bir projede uygulama geliştirmiş olmak,
15) .Net Core hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,16) Entity Framework konusunda en az 3 (üç) yıllık deneyime sahip olmak,17)Web Api kullanarak en az bir proje geliştirmiş olmak,18) Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping(ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,19) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapınınteknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,20) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri,Web Servisleri (SOAP, REST, WCF, WSDL) ve web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX, JQuery) konularında en az 5 (beş) yıl uygulama geliştirmiş olmak, 21) Continuous Integration ve Continuous Delivery uygulamaları ile deployment süreciniyönetmiş olmak,22) Docker Containers ve Microservices hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,23) Agile Metodolojiler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,24) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,25) Yazılım takım liderliği yapabilecek bilgi ve deneyime sahip olmak,26) Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Araçlarını (SVN, CVS, GIT, TFS) kullanmış olmakve Bulut Uygulama hizmetleri (PaaS, SaaS, IaaS) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak öncelikli tercih sebebidir.

IV. BAŞVURULARIN YAPILMASI
Giriş sınavı başvuruları 01.04.2019 tarihinde saat 09:00’da başlayacak ve 15.04.2019 tarihinde saat 18:00’da sona erecektir. Başvurular, Başkanlığın https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. 

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’inin ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için ataması yapılacak personel sayısının on katı kadar aday sınav için çağrılacaktır. (Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı × 0,30)])
 KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
 En yüksek puandan başlanarak VII. Sözleşme Ücretleri Bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.
 Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
 Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 3 (üç) iş günü içerisinde Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler en geç 1 (bir) iş günü içerisinde Başkanlığımız internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilan
edilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAV
 Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak, asıl aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.
 Sınav konuları, mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak bu ilanın III. Başvuru Özel Şartları bölümünde tanımlanan her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır.
 Sınav yeri ve tarihleri Başkanlığımız internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
 Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Başkanlığımız aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
 Pozisyonlara göre alınacak kişi sayısı ve ücretler aşağıdaki tabloya göre uygulanacaktır.

VIII. SONUÇLARIN DUYURULMASI
 Yapılacak sınavın sonuçları Başkanlığımız internet sitesi, www.ytb.gov.tr adresinde ilân edilecektir.
 Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan
itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Başkanlığımız internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde yeniden ilân edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.

Bir Yorum

  1. Restorasyon bölümünden alım bekliyoruz artık yerer bir kişi iki kişi bu tür alımlar kültür bakanlığında moda oldu bu ara toplu alım hakımız istiyoruz yeter artık yetkililerince gereken yapılsın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir