Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticaret Bakanlığı 6 aylık süreyi 9 aya çıkardı!

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de  “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı.

6 AYLIK SÜRE 9 AYA ÇIKARILDI

Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre daha önce vergi, resim ve harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin 31 Mart 2020’ye kadar fiziksel ortamda tekemmül ettirilebileceğini, gerekli görülmesi halinde bu sürenin Bakanlık tarafından 6 aya kadar uzatılabileceği aktarılmıştı. Yapılan değişiklikle bu süre 9 ay olarak yeniden düzenlendi.

Öte yandan yayımlanan karar şöyle:

19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Bakanlık tarafından, ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında DFİF’ten yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak incelemeci kuruluşlar nezdinde inceleme ve denetimler yapılır. Denetimlerin Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılması esastır.’’

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticaret Bakanlığı 6 aylık süreyi 9 aya çıkardı!