Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Vergilerle ilgili flaş karar!

Resmi Gazete içerisinde Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 3431) başlığıyla Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

RESMİ KARAR YAYIMLANDI

Yayımlanan kararda, “Ekli “Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Aynlacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.” denildi.

Madde madde açıklanan kararın devamı şöyle:

MADDE 1- 15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlanma Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrıtacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki beni eklenmiştir.

(f) 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan ve genci bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylardan kesinti yoluyla tahsil edilecek borçlar.”

MADDE 2- Aynı Esasların 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (<) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç), (4), (e) ve (0) bentleri kapsamındaki borçların toplamı için kuruluşların genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından aylık taksit miktarlarına mahsup edilmek üzere bu maddenin birinci fıkrasına göre 9440 oranında kesinti yapılan kuruluşlar için ilave 9610 oranında, 9425 oranında kesinti yapılan kuruluşlar için ilave Y423 oranında kesinti yapılır.”

“c) Bu fıkra kapsamında yapılacak ilave kesintilerin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının, (d), (e) ve (0) bentleri kapsamındaki borçların aylık taksitlerini karşılamaması durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yapılan kesintiler sırasıyla 4 üncü maddenin birinci fikrasının (ç), (d), (e) ve (©) bentleri kapsamındaki taksitlerin eksik kalan kısımlarına mahsup edilir. Bu beni hükümleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında berhangi bir borcu bulunmayan kuruluşlar için de uygulanır.”

MADDE 3- Aynı Esasların 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki borçlar için ise taksit tutarları nispetinde her dört bentte yer
alan alacaklı kuruluşlar arasında ayrı ayrı garameten dağıtılır.”

MADDE 4- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE $- Bu Esaslar Cumhurbaşkanı yürütür.

screenshot-1.jpgscreenshot-3.jpg

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir