İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanları

SSB Uzman Yardımcısı Alım İlanı Yayınladı! İşte Başvuru Detayları

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ç eşitli kadrolarda istidam etmek üzere KPSS 85 puan aile personel alım ilanı yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 20 savunma sanayisi uzman yardımcısı istihdam edecek. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, SSB’de istihdam edilmek üzere, sözlü sınav yöntemiyle 20 savunma sanayisi uzman yardımcısı alınacak. Başvuracak adayların 1-15 Kasım tarihlerinde kurumun internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı bilgileri eksiksiz doldurması ve son başvuru tarihinde saat 18.00’e kadar sisteme yüklemesi gerekiyor. Giriş sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların bilgileri, sınavın tarihi, yeri ve saatleri de kurumun sitesinden duyurulacak. Sınavda başarılı olanlar, SSB tarafından kendilerine bildirilen sürede Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvuracak.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nda yayınlanan ilana ait bilgiler şu şekilde;

Sınav Başvuru Şartları

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen

genel şartları taşımaları,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ilan metninde yer alan öğrenim bölümlerinden veya

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt

dışındaki öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları,

c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını

doldurmamış olmaları (01.01.1986 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç) 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından ilan metninde yer alan

öğrenim bölümlerine karşılık gelen puan türlerinden 85 (seksen beş) ve üzeri puan almış

olmaları,

d) 15.11.2019 tarihinden sonra açıklanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)

veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce alanında en az 80 (seksen)

puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yabancı Dil Sınavları

Eşdeğerlik Tablosuna göre uluslararası geçerliliği olup YDS/e-YDS sınavlarına denkliği

kabul edilen yabancı dil sınav puanına sahip olmaları,

e) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgilerinin bulunmaması (muvazzaf askerlik

hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları),

f) Görevlerini devamlı yapmalarına engel olabilecek akıl hastalıklarının bulunmaması

gerekmektedir.

İstenen Belgeler

Adaylar başvurularını; 1 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında Başkanlığın

internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz

doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 15 Kasım 2021, Pazartesi günü

mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir. Giriş Sınavına ait tüm belgeler

elektronik ortamda alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul

edilmeyecektir.

  1. a) Özgeçmiş
  2. b) Son 6 aya ait vesikalık fotoğraf
  3. c) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış

denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınmış barkodlu

Yükseköğretim mezun belgesi

ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları

Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen

puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge

(2) Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye

alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.

Giriş Sınavına Çağrı

(1) Öğrenim dallarına göre ilanda kontenjan bilgisi belirtilen bölümlerin her biri için başvuruda

bulunan adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak atama

yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil)

giriş sınavına çağrılacaktır.

(2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları, sınavın tarihi,

yeri ve saatleri Başkanlığın internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) ilan edilecektir. Bu duyuru

tebligat hükmünde olup, ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

(3) Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını

taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaktır. Bunlardan giriş sınavına girmiş

olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

(4) Sınava katılmayan aday başarısız sayılacaktır.

Giriş Sınavı

(1) Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılmaktadır. Adayın başarı puanı, sözlü sınav puanıdır.

(2) Sözlü sınav, adayların;

  1. a) Alanı ile ilgili bilgi düzeyi,
  2. b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  3. c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  1. d) Genel yetenek ve genel kültürü,
  2. e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar,

kurul tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ila (e) bentlerinde yazılı

özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilmektedir.

(3) Sözlü sınav puanı, komisyon üyelerinin her birinin her bir aday için ayrı ayrı verdiği

puanların aritmetik ortalaması alınması suretiyle hesaplanmaktadır.

Değerlendirme ve Atama

(1) Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, giriş sınavı konularında 100 (yüz) puan

üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.

(2) Adaylar, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre

sıralanmaktadır. (Adayların başarı puanının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan

adaya öncelik tanınmaktadır.)

(3) Asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adayların, giriş sınavından 70 (yetmiş) ve

üzerinde puan almış olmaları yerleştirme için hak teşkil etmemektedir.

(4) Giriş sınavı sonuçları, Başkanlıkta ve Başkanlık internet sitesinde (www.ssb.gov.tr) ilan

edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara bildirilmektedir.

(5) Asıl listeden sınavı kazandığı halde göreve başlamayanların veya çeşitli sebepler ile

görevinden ayrılanların (ölüm, istifa veya nakil vb.) yerine başarı listesine göre yedek listeden

aday çağrılabilir.

(6) Sınav sonucunda ilanda kontenjan bilgisi belirtilen bölümlerde yeterli sayıda başarılı aday

bulunmaması halinde, Başkanlık bu bölümler arasında ihtiyaca göre düzenleme yapabilir ya da

ilan edilenden daha az sayıda kadroya atama yapabilir.

(7) Başarı sırasına göre alınacak yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden

altı ay süreyle geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik

hakkı teşkil etmemektedir.

(8) Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma

Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(9) Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken Savunma Sanayii Uzman

Yardımcılığı sınavını kazanan adaylardan görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat

verilmeyenler için Başkanlık değerlendirme hakkını saklı tutmaktadır.

Bilgi Alma

(1) İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı

Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının (312) 411 91 36, (312) 411 93 02, (312) 411 96 85 ve

(312) 411 88 20 numaralı telefonlarından edinilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir