İş İlanlarıKamu PersonelleriKpss B Memur Alım İlanlarıPersonel Alımı

Kamu hastanesine sözleşmeli personeller alınıyor!

Kamu hastanesi Resmi Gazete üzerinden personel alım ilanı yayımladı. Yayımlanan personel alımında adayların KPSS’den en az 65 puan alması gerektiğinin altı çizildi. İstenilen bölümlerden mezun olan adayların başvurabileceği kamu hastanesi personel alımı için detaylar ve ilan metni haberimizde..

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin Resmi Gazete’de yayımladığı personel alım ilanında, “Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek-2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır” ifadesi kullanıldı.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

  1. a) Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
  2. b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
  3. c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirmiş olmak.

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

10- Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

11- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

12- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

13- 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.

14- Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

15- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN