Mevzuat

Gebze Teknik Üniversitesi Kariyer ve Profesyonel Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Gebze Teknik Üniversitesi Kariyer ve Profesyonel Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete’nin 2 Mayıs 2016 tarihli sayısında yayımlandı. Söz konusu Yönetmelik hakkında tüm detaylar ve çok daha fazlası kamu haberlerinin merkezi kamupersoneli.net adresinde.

Gebze Teknik Üniversitesi Kariyer ve Profesyonel Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Teknik Üniversitesi Kariyer ve Profesyonel Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, işleyişine, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gebze Teknik Üniversitesi Kariyer ve Profesyonel Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, işleyişine, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gebze Teknik Üniversitesi Kariyer ve Profesyonel Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Gebze Teknik Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin bireysel özelliklerini tanımalarına yönelik test ve teknikleri uygulamak, sonuçlarını yorumlamak,

b) Ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine kariyer danışmanlığı yapmak, eğitim vermek, etkinlikler düzenlemek,

c) Öğrencilerin yetkinliklerini artırmak, gerçek hayat deneyimi yaşamasını ve kariyer planlaması ile ilgili çalışmalar yapmasını sağlamak,

ç) Öğrenci ve mezunların iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik bilimsel çalışmalar yapmak,

d) Öğrencilerin staj yapabilecekleri kurumları araştırmalarını, tanımalarını ve bağlantılar kurmalarını sağlamak,

e) Mezunların kariyer süreçlerini izlemek, veri tabanı oluşturmak,

f) Öğrencilerin ve mezunların iş hayatından kurum ve kuruluşlarla buluşmalarını sağlamak,

g) Öğrencilerin ve mezunların ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda çalışabilmelerine yönelik imkânları araştırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öğrencilerin kendilerini tanımalarına yönelik eğitimler vermek, test ve test dışı teknikler uygulamak, sonuçlarını değerlendirmek,

b) Ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin profesyonel gelişim süreçleri için yetkinlik kazanmalarına, yetkinlik becerilerinin geliştirilmesine ve geleceklerini yönetmelerine yönelik kariyer danışmanlığı yapmak,

c) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin uyumlarını artırmaya dönük çalışmalar planlamak ve uygulamak,

ç) Öğrenciler ve mezunlar ile değişik sektörlerden çeşitli kuruluşları bir araya getiren tanıtım toplantıları, kariyer günleri ve fuarlar düzenlemek,

d) Öğrencilerin iş hayatını tanımaları ve kariyer yönetimlerine yönelik, sektör temsilcilerini Üniversiteye getirmek,  özel veya resmi kurumlarla öğrenci ve mezunları bir araya getirmek,

e) İş arama teknikleri konusunda bilgi vermek, etkili özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme konularında yardımcı olmak, sertifikalı eğitimler düzenlemek,

f) Yapılan faaliyetlerle ilgili basılı, görsel ve dijital yayınlar hazırlamak, öğrencileri, mezunları, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,

g) Öğrencilere iş hayatını tanıtmak, tecrübelerini artırmak ve yeterliliklerini geliştirmek üzere çeşitli sektörlerde çalışanlar arasından kariyer koçluğu yeterliliğinde olanlarla öğrencileri bir araya getirmek için çaba göstermek,

ğ) İnsan kaynakları veri tabanı oluşturmak,

h) Kariyer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler,sempozyumlar düzenlemek, eğitimler vermek,

ı) Yapılacak faaliyetlerin planlamasında ve sunulmasında özel ve resmi kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak,

i) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek,

j) Üniversite mezunlarının Üniversite sonrası yaşamlarında da birbirleriyle işbirliği, dayanışma ve ilişki içerisinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenleyerek katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite personeli arasından veya gerekli görüldüğünde Üniversite dışından kariyer danışmanlığı alanında deneyimli kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdür bulunmadığında Yönetim Kurulu üyeleri kıdem sırasına göre Müdürlüğe vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla olursa yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,

b) Merkezin Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararları ile çalışma programını uygulamak ve Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak,

ç) Her faaliyet dönemi sonunda, Yönetim Kurulunda değerlendirilmek üzere Merkez faaliyet raporunu hazırlamak ve sunmak,

d) Etkinliklerin uygun yerlerde ilanını sağlamak,

e) Merkezin görevleriyle ilgili etkinliklere katılmak,

f) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört Üniversite personeli ve Müdürle birlikte beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, aynı yöntemle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır ve başkanlığını Müdür yapar. Yönetim Kurulu en az salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek programlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve değerlendirmesini yapmak,

b) Merkezin bütçesini hazırlamak,

c) Bir eğitim-öğretim yılında Merkezin hangi hizmetleri vereceğini ve yapacağı tüm etkinlikleri planlamak,

ç) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek,

d) Eğitim-öğretim yılı sonunda faaliyetlerini bir rapor halinde Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca, Üniversite içinden veya Üniversite dışından, alanında deneyimli, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından seçilen dört üye ve Müdürle birlikte beş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, aynı yöntemle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerinin düşünce ve görüşlerini almak üzere toplantıya çağırabilir.

(4) Danışma Kurulunun başkanlığını Müdür yapar.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda rapor hazırlamak,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

İşbirliği

MADDE 15 – (1) Merkezin yapacağı eğitimlerin ve faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi, eğitimcilerin görevlendirilmesi, gezi, proje, araç, gereç, malzeme temini, destek sağlanması konularında, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ve benzerleri ile işbirliği yapılabilir. Yapılacak işbirlikleri protokollerle belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun, Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.kara

Kamu haberleri, Resmi Gazete, Gündemden gelişmeler ve çok daha fazlası kamu haberlerinin merkezi kamupersoneli.net adresinde.

Kamupersoneli.net | Ankara