11 Haziran 2019 Salı 20:47
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii (TÜLOMSAŞ) Kadrolu İşçi Alımında Talep Edilen Evraklar Belli Oldu!

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii (TÜLOMSAŞ) yayımladığı duyuru kapsamında kadrolu işçi alımında İŞKUR nihai başarı listelerinde yer alan adaylardan talep edilen evraklar açıklandı.

Buna göre TÜLOMSAŞ 17 Haziran 2019 tarihi ile 18 Haziran 2019 tarihleri arasında evrakların teslim etmesini talep etti...

Evraklar ise;

"Diplomanın Aslı Ve Fotokopisi        
Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Fotokopisi        
Tarihçeli Yerleşim Yeri  (E-Devlet Sisteminden Alınan Belge Kabul Edilecektir)        
Sigortalı Hizmet Dökümü Belgesi (E-Devlet Sisteminden Alınan Belge Kabul Edilecektir)        
2 Adet Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)        
Adli Sicil Kaydı Belgesi(E-Devlet Sisteminden Alınan Belge Kabul Edilecektir)(Hakkında Mahkeme Kararı Bulunanlar Karara Ait Belge Getirecektir)        
Öncelikli Olarak Gelenlerden Öncelikli Belgenin Aslı Ve Fotokopisi        
Kpss Sınavına Göre Listeye Girenler 2018 Yılı Kpss Sınav Sonuç Belgesi        
Özgeçmiş ( Cv )        
İş Talep Ve Bilgi Formu ( Https://Www.Tulomsas.Com.Tr Duyurular Bölümünden İndirilerek) Doldurulacaktır." olarak açıklandı.

DETAYLAR: "https://www.tulomsas.com.tr/tulomsas-daimi-isci-alim-ilani/duyuru/182/" WEB ADRESİNDE YER ALMAKTADIR.

TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu, ilk defa işe alınacak işçi personelin istihdamına ilişkin; adayların daveti, sınavın yöntemi ve sonuçların değerlendirilmesi, asıl ve yedek adayların belirlenmesi, yedeklerden yerleştirme yapılması ile adaylara sonuçların duyurulması hususlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde işçi personel olmak için başvuru yapan adaylar ile işe alım sürecine dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 9/8/2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönerge’de  geçen;

a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

b) İŞKUR: Türkiye İş Kurumunu,

c) İşyeri: Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

d) Yönetmelik: 9/8/2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İstihdam Süreci

İhtiyacın belirlenmesi

MADDE 5 - (1) Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün işçi ihtiyacının kişi sayısı ve sanat kolları itibariyle belirlenmesi ve bu ihtiyaca ilişkin sürecin başlatılması için Bakanlıktan yetki alınması, Personel Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir. 

İlan süreci

MADDE 6 - (1) İşe alınacak işçilerde aranacak şartlar Personel Dairesi Başkanlığınca belirlenir ve ilan edilmek üzere İŞKUR’a iletilir. İşçi alım ilanı ayrıca Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi (tulomsas.com.tr) ile Resmi Gazete ’de yayımlanır.     

(2)İşçi alımına ilişkin taleplerin İŞKUR’da ilan edilmesi ve başvuranlar arasından kura ve /veya sınavla gireceklerin belirlenmesi Yönetmelik hükümlerine göre yerine getirilir. 

Evrak teslimi ve belge kontrolü

MADDE 7 - (1) Evrak teslim ve belge kontrol tarihleri ile teslim edilmesi gereken evrak listesi ve niteliği ile doldurulması gerekli “İş Talep ve Bilgi Formu”( fotoğraflı olarak)  Personel Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde (tulomsas.com.tr) ilan edilir. Bu konuda adaylara ayrıca bir tebligat yapılmaz.
(2) Adaylar evraklarını Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayımladığı tarihlerde şahsen yaparlar. 

(3) Evraklar, evrak teslim formu imzalatılarak kabul edilir. Eksik belge, yanlış bilgi ve sair nedenlerle uygun olmayan evraklar kesinlikle kabul edilmez ve bu durum Personel Dairesi Başkanlığı tarafından bir tutanak ile kayıt altına alınır.

(4) İŞKUR’a başvuran adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, evrak teslim sürecinde Personel Dairesi Başkanlığınca kontrol edilir. 

(5) Evrakları uygun olan kişilere sınav yeri, tarihi ve saatini gösterir “Sınav Giriş Belgesi” Personel Dairesi Başkanlığı tarafından verilir.    

Ek liste istenmesi

MADDE 8 - (1) Evrak teslim süreci sonunda yeterli talebin oluşmaması veya aday sayısında eksilme olması durumunda Personel Dairesi Başkanlığı İŞKUR’dan ek liste talebinde bulunabilir.

(2) Ek liste ile ilgili işlemler Yönetmelik hükümlerine göre yerine getirilir. 

(3) Ek listeye girmeye hak kazanan adaylar Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde (tulomsas.com.tr) ilan edilir. Bu konuda adaylara ayrıca tebligat yapılmaz. 

(4) Adayların evrak teslim sürecine ilişkin olarak yapacakları işlemler, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde ilan edilir.    

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Süreci

Sınav komisyonunun oluşturulması

MADDE 9 - (1) Sınav komisyonu, işin niteliğine, adayların istihdam edileceği işyerlerine ve aday sayısına göre 3 kişiden az ve 5 kişiden fazla olmamak üzere Personel Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlük Oluru alınarak belirlenir. Komisyon üyelerinin her biri için ayrıca yedek üye belirlenir.

Sınav ve değerlendirme

MADDE 10 –(1) Evrakı uygun görülen adaylar için kura ve/veya sınav yeri, günü ve saati Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde (tulomsas.com.tr) ilan edilir.

(2) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde  sınavın yazılı ve/veya sözlü usullerden hangisine göre yapılacağı sınav komisyonu tarafından belirlenir. 

Değerlendirme ve sonuçların duyurulması

MADDE 11 –  (1)Yazılı ve sözlü sınavın ikisinin birlikte kullanılması halinde, sınava giren adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Puanlamanın 50 puanlık kısmı yazılı sınavdan; 50 puanlık kısmı  mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılan sözlü sınavdan oluşur.
(2) Sadece sözlü sınavın kullanılması halinde, sınava giren adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınav,  mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır.

(3)  Yapılan değerlendirme sonucunda puan sırasına göre en yüksekten başlayarak istihdam edilecek sayı kadar aday asıl kazanan olarak ilan edilir. Ayrıca puan sıralamasına göre asıl kazanan aday sayısınca yedek aday belirlenir. Kazanan adaylar Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde (tulomsas.com.tr) ilan edilir. Bu konuda adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

(4)  Personel Dairesi, sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar ile başarısız olanları ve varsa sınava katılmayanları, sınav sonucunun açıklanmasını izleyen beş gün içinde liste halinde İŞKUR’a bildirir.

(5)  Adaylar sınav sonuçlarına itirazlarını ilan tarihinden itibaren 5 gün içinde yazılı olarak Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapacaklardır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 5 gün işgünü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. İtiraz(lar)ın değerlendirilmesi sonucu listelerde değişiklik meydana gelmesi halinde, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde (tulomsas.com.tr) güncel liste ilan edilir. 
     
Adayların işe başlaması

MADDE 12 - (1) Sınavı kazanan adaylar, Personel Dairesi Başkanlığınca belirtilen tarihlerde istenilen evrakların aslı ile birlikte Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne başvuracak, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucuna göre işe başlatılacaklardır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu uygun görülmeyen adaylar sınavı kazansalar dahi işe başlatılmazlar. 

(2)  Sınavı kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden alacakları sağlık kurulu raporunda “Tehlikeli işlerde çalışabilir ve gece çalışması yapabilir” ibaresi olacaktır. Adaylardan raporunda gerekli ibare olmayanlar işe başlatılmazlar.

(3)  İşe başlatılacak işçilere Personel Dairesi Başkanlığınca birer sicil numarası verilir.

(4)  İşe başlatılanların İŞKUR’a bildirilmesi Yönetmelik hükümlerine göre yerine getirilecektir.

(5)  Asıl adaylardan işe başlamayan veya deneme süresi içerisinde istifa eden ya da aynı süre içerisinde herhangi bir sebeple iş akdi feshedilen adayın yerine sıradaki yedek aday Personel Dairesi Başkanlığınca çağırılır. Yedek adaya iadeli taahhütlü posta ile tebligat gönderilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Hüküm bulunmayan haller

Madde 13 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 14 - (1) Bu Yönerge ……/……./2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.